A A A A A
Bible in one year
February 7

Éxodo 25:1-40
1. Tatitusti Moisesarojj sänwa:
2. “Israelitanacarojja nayataqui ofrenda apthapipjjañapataqui yatiyam. Jumanacasti, apthapipjjätawa qhitinacatejj take chuymampi churañ munqui ucanacata.
3. Aqham ofrendanacwa apthapipjjäta: kori, kollke, cobre,
4. morado tela, púrpura sat tela, wila tela, lino sat kokata suma lurat hilo, cabritonacan t'awrapa,
5. oveja lip'ichinaca wilaru tiñsuta, suma lip'ichinaca, acacia sat maderanaca,
6. aceite lamparanac khanayañataqui, suma k'apquir perfumenaca loktañ aceitetaqui, uqhamarac k'aphichañ inciensotaqui,
7. ónice sat suma kalanaca, uqhamarac yakha suma kalanaca sacerdotena isiparu, uqhamarac pechopäqui ucqhanacaru uchañataqui.
8. Nayataquisti mä kollana utjäwi lurarapipjjetäta, ucan nayajj jacañajjataqui.
9. Ucampis uca utjäwjja, uqhamarac take yänacapsa cunjämtejj nayajj uñacht'aycäma uqhamarjamaw luräta.
10. “Acacia sat maderatjja mä arca lurapjjäta, ucan tupupasti aqhamäñapawa: largorojja mä metro tunca centimetroni, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroni, altorusti sojjta tunca pheskan centimetroraquiqui.
11. Mankhatsa, ankäjjatsa korimpiw lip'suyäta, uqhamarac patatsa korimpiraquiw muyuquipayaraquïta.
12. Ucjjarusti pusi argollanacwa korita luraraquïta, ucatsti uchätawa arcan puspach cayuparu, paysti maysa ladoru, paysti maysaruraqui uqhama.
13. Ucjjarusti lawanacwa waquicharaquïta acacia sat maderata, ucatsti uca lawarojja patatjja korimpiraquiw tak lip'suyäta.
14. Uca lawanacjja arca cayunacana uchatäqui uca argollanacaruw sut'untayäta, ucampi arca callañataqui.
15. Uca lawanacjja arca cayuncqui uca argollanacatjja janipuniw aysütati, jan ucasti pachparuw jaytäta.
16. Uca arcarojj ucharaquïtawa cawquïr amtäwinactejj lurctan uca leyinaca.
17. “Ucjjarusti uca arcataquejj mä tapa luraraquïta, ucasti koricamaquïñapawa. Ucasti aqhamäñapawa: largorojja mä metro tunca centimetroni, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroraqui.
18. Ucatsti pani querubines sat angelanac koritcamaqui luraraquïta martillompi lek'suta, ucatjja arcarojj purap thiyaruw uchäta.
19. Arca tapamp, querubines sat angelanacampejja mä sapa maypachaquïñapawa. Ucatsti maysa tapa lado tokeruw uchäta, maysti maysa tokeruraqui.
20. Aca querubines sat angelanacsti purap uñthapisitwa uchäta, arca taparu uñjjatatcama, chhekhanacapasti arca tapa patjjaru janjjatatcamäñapawa imjjatañataqui.
21. Ucampis uca arca patjjarojj juchanacat pampachatäñataqui ofrenda loktañäquis uca, uqhamarac cuna amtäwinactejj lurctan ucanac uchäta, ucatsti tapampiw khopjjatjjäta.
22. Ucanwa jumampejj jiquisiñäni. Nayajja suma arust'äwi arca patjjancqui uca pä querubines sat angelanac taypitwa israelitanacataquejj arunacajja churanïma.
23. “Mä mesa acacia sat maderat luram, uca mesan tupupasti aqhamäñapawa: largorojja llätunc tunca centimetroni, anchorusti pusi tunca pheskan centimetroni, altorusti sojjta tunca pheskan centimetroniraqui.
24. Ucarojj korimpiw patat lip'suyäta, uqhamarac ladonacatsa korimpiraquiw muyuquipayaraquïta.
25. Uca mesan thiyapsti anchorojj pakallko centimetroni luraraquïta, uca thiyarojj korimpiw patat muyuquipayäta.
26. Ucjjarusti koritjja pusi argollanacwa luraraquïta, mesan puspach cayunacapajj sarakqui uca esquinanacaruw uchäta.
27. Ucampis aca argollanacajj mesa thiya mankhancañapawa, uqhamata mä lawampi ayantasina uca mesa callañataqui.
28. Uca mesa callañataquisti acacia sat lawata lurasinsti patatjja korimpiraquiw lip'suyaraquïta.
29. Ucjjarusti koritcamaqui platonaca, cucharanaca, jarranaca, jach'a copanaca umjama ofrendanaca loktañataqui luraraquïta.
30. Uca mesarojj sapa cutipuniw t'ant'jja uchäta nayan nayrakatajjanjja.
31. “Ucjjarusti koritcamaqui mä candelero martillompi lek'susa luraraquïta. Ucampis uca candeleron cayupasa, sayiripasa, copanacapasa, mokonacapasa, pankaranacapasa mayaqui lurataraquïñapawa.
32. Uca candeleronsti sojjta amparanacaw ladonacat mistsuñapa, maysatjja quimsa, maysatsti quimsa uqhama.
33. Candelerota sarakqui uca sojjta amparanacajja, quimsa copanïñapawa almendro sat pankararu uñtata, copanacapampi, mokonacampi uqhama.
34. Ucampis candeleron sayiripasti pusi copanacanïñapawa almendro sat pankararu uñtata, ucarusti copanacani, mokonacani uqhama.
35. Candelerona amparanacapajj sarakqui ucat aynachanjja quimsa mokonacaw utjañapa, sapa parisa amparanac mankhena.
36. Candeleron, copanacapampi amparanacapampejj mayaqui luratäñapawa koritcamaqui martillompi lek'suta.
37. Uqhamarac luraraquïtawa pakallko lamparanaca, ucsti uchätawa amparanac patjjaru, uqhamata nayrakataru khant'añapataqui.
38. Uqhamaraqui tenazanacsa, platillonacsa koritcamacwa luraraquïta.
39. Candelero, uqhamarac yänacapsa lurätawa suma koritcamaqui quimsa tunca quimsan kilonacata.
40. Jichhasti suma amuyumpi luram cunjämtejj kollunjja uñacht'aycsma uca quipcaqui.

Éxodo 26:1-37
1. “Tatitumpi Jiquisiñ Carpsti tunca cortinani luräta, uca cortinanacajja lino sat hilonaca c'anthitata luratäñapawa, suma azul telata, morado telata, uqhamarac wila telata, ucasti querubines sat angelanacampi suma bordatäñapawa.
2. Sapa maya cortinasti aqham tupunïñapawa: largorojja tunca payan metro chicatani, anchorusti pä metroniraqui.
3. Pheska cortinanacjja mayaqui ch'ucthapïta, uqhamarac chicat pheska cortinanacjja mayacwa ch'ucthapiraquïta.
4. Cortinanacarusti ojalanacwa uchäta morado ch'anqhanacampi, nayrïr pheska cortinanaca thiyanacapata, uqhamarac khepa pheska cortinanacan thiyanacapatsa.
5. Nayrïri pheska cortinanacaru, uqhamarac khepa pheska cortinanacarojj pheska tunca ojalanacwa luräta, uqhamata mayasa mayampi suma janthaptañapataqui.
6. Ucjjarusti pheska tunca ganchonaca koritcamaqui luraraquim, ucampi cortinanacjja t'irthapiñataqui, uqhamata Tatitumpi Jiquisiñ Carpajj sayt'añapataqui.
7. “Ucjjarusti tunca mayan cortinanaca luraraquim cabrito t'awranacata Tatitumpi Jiquisiñ Carpa patjjaru uchañataqui.
8. Sapa maya cortinasti aqham tupunïñapawa: largorojja quimsa metro chicatani, anchorusti pä metroniraqui.
9. Ucatsti pheska cortinanacjja yakhacwa ch'ucthapïta, ucjjar sojjtäqui ucsti yakharaqui ch'ucthapiraquïta, ucampis sojjtïr cortinäqui ucsti Tatitumpi Jiquisiñ Carpa nayrakataruw doblt'anïta.
10. Ucatsti pheska tunca ojalanaca nayrïr pheska cortinanaca ch'ucthapcta uca thiyanacaru luraraquïta, uqhamarac pheska tunca ojalanaca khepa sojjta cortinanaca ch'ucthapcta ucanacarusa.
11. Ucjjarusti pheska tunca ganchonaca broncetcamaqui luraraquim, ucatsti t'irthapim cortinanacjja ojalanacatcamaqui, uqhamata uca carpajj mayaquïñapataqui.
12. Mankhat jilt'qui uca cortinanacjja chicatpacha uca carpa khepäjjaruw warcoktayapjjäta.
13. Uqhamata Tatitumpi Jiquisiñ Carpajj imantatäñapataqui, jilt'qui uca cortinanacajj largorojj purap thiyaru warcoktaniñapataqui, ucatsti paypach thiyataquejja pusi tunca pheskan centimetröñapawa.
14. “Uca carpa patjjataquisti luraraquïtawa ovej lip'ichinacata wilaru tiñita, ucjjaru patataquisti yakha suma lip'ichinacataraqui.
15. “Uqhamarac Tatitumpi Jiquisiñ Carpataquejj suma tablanaca acacia sat lawata luraraquïta, ucatsti chekacwa sayt'ayaraquïta.
16. Sapa maya tablasti aqhamäñapawa: largorojja pusi metro chicatani, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroni.
17. Sapa maya tablasti pä p'iyanïñapawa, uqhamata suma pasjasiñapataqui mayas mayampi jan onjjtquiri. Takpach tablanacwa uqham luräta Tatitumpi Jiquisiñ Carpataquejja.
18. Uca carpa tablanac lurañ tucuyasinsti, aynach tokerojj pä tunca tablanacwa uchäta.
19. Uca tablanac cayuru uchañataquisti kollketwa luräta pusi tunca planchanaca. Sapa maya tabla cayurusti pä planchanacwa uchäta, uqhamata tabla p'iyatanacajj suma pasjasiñapataqui.
20. “Uqhamarac amsta tokerusti pä tunca tablanacaracwa ucharaquïta.
21. Ucampis pusi tunca kollket lurat planchanacatjja, sapa maya tabla cayurojja paya planchanacaracwa ucharaquïta.
22. Uca quipcaraqui inti jalanta tokerusti carpa khepäjjarojja sojjta tablanacwa ucharaquïta.
23. Uqhamarac pä tablanacwa luraraquïta khepäjja paya esquinanacataqui.
24. Sapa maya tablanacajja suma juntthapitäñapawa aynachat amsta nayrïr anillcama. Uca quipca lurataraquïñapawa esquinanacataquejja paypach tablajja.
25. Uqhamasti quimsakallko tablanacäniwa, tunca sojjtan kollket lurat planchanacapampi uqhama sapa maya tablataquejj pä planchanaca.
26. “Ucjjarusti pheska morok'o acacia sat lawata waquicharaquïta maysa thiya carpa tablanacataqui.
27. Uqhamarac maysa thiya tablanacataquisti pheska morok'o lawanacaraqui, uca quipcarac inti jalanta khepäjj toketaquisti pheska morok'o lawanac waquicharaquïta.
28. Ucampis chicachicanccani uca morok'o lawasti tablanaca chicachica taypwa pasañapa maysa thiyata kalltasa maysa thiyacama.
29. Ucjjarusti tablanacarojj korimpiw patatjja lip'suyäta, uqhamarac argollanacsa koritaracwa luraraquïta uca cheka korimpi patat uchat morok'o lawanacarojj pasañapataqui.
30. Uqhamasti uca Tatitumpi Jiquisiñ Carpjja cunjämtejj kollunjja uñacht'aycsma ucar uñtatwa luräta.
31. “Ucjjarusti luraraquïtawa mä velo azul telata, wila morado telata, wila telata, uqhamarac lino sat hilo c'anthitata. Ucatsti uca velorojja pä angelanacwa luräta suma bordata.
32. Ucatsti acacia sat lawat lurat pusi postenacaru warct'am, korit lurat ganchonacampi caturayasa. Ucampis uca poste lawanacajj patata korimpi lip'suyatäñapawa, aynacharusti kollketa lurat planchampiraquiw uchäta sapa posteru mä planchampi.
33. Uqhamasti uca veljja ganchonacampiw warct'äta, ucatsti uca velo khepäjjarojja uchätawa suma arust'äwiru mantatäqui uca arca. Ucampis uca velowa jumanacataquejj jaljtäni kollanäquis ucata, kollanansa kollanapäquis ucampitjja.
34. Arcjja kollanansa kollanapa sat chekaruw uchäta tapampi khopjjatasina.
35. Ucampis mesjja velota ankäjjaruw uchäta, kollana sat chekaru amsta tokeru; uqhamarac candelerjja ucat aynach tokeruraquiw ucharaquïta mesa uñcatasiru.
36. “Uqhamarac Tatitumpi Jiquisiñ Carpa puncu jist'antañataquisti mä cortina luraraquïta, ucasti c'anthita linota luratäñapawa azul telata, wila morado telata, uqhamarac wila telata, ucasti suma bordatäñaparaquiwa.
37. Ucjjarusti cortinataquejj luraraquim pheska postenaca acacia sat lawata, ucatsti korimpiraquiw uca maderarojj patatjja lip'suyaraquïta, ucampis uca lawanac cayuru uchañataquisti broncetwa luraraquïta, uqhamarac sapa maya posteruraquiw korita lurat anchonacampi ucharaquïta.

Salmos 19:7-14
7. Tatitun arsutanacapajj chekapawa, jaken chuymapar machakaptayiriwa; Tatitun arunacapajj asquiwa, jan yatiñan jaker yatiñan tucuyiriwa;
8. Tatitun camächit arunacapajj chekapawa, chuymar cusisiyiriwa; Tatitun arsutanacapajj k'omawa, nayranacar khan chuririwa.
9. Tatitur ajjsartañajj k'omawa, wiñayatac utt'atawa; Tatitun arsutanacapajj chekawa, takpach ucanacajj asquiraquiwa;
10. korit sipan juc'amp muncayawa, suma korit sipan juc'ampiwa; chhuyu misq'it sipan juc'amp mojjsawa.
11. Ucatpï uywatamajj arunacam sum yatjjatejja, arunacam imañajj asquinac jicjjatañawa.
12. ¿Qhitirac pantasitanacap yatisti? Tatay, imantat juchanacajjat k'omachjjeta,
13. jach'a jach'a tucuñ chuym apakt'asita, janiquiy jach'a jach'a tucuñampejj atipjayistati. Uqhamat jan juchan jakerojj tucü; jach'a juchat khespiraquï.
14. Tatay, arsutajjajj jumar cusisiyquirïpan, chuymajjan lup'itapajj nayrakatamcam purinpan, jumaw imantasiñ karkajjätajja, khespiyirejjätasa.

Proverbios 6:32-35
32. ¡Jake masipan warmipampi sarnakerejja, jan amuyt'asiriwa! ¡Qhititejj uqham jan wal lurqui ucajja, jupa pachpawa tucjasisqui!
33. Jupasti nuwjata, jisc'achatäniwa, ucatsti uca p'enka uñjasitapajja janiw armatäcaniti.
34. Uca warmin chachapasti colerasisinjja mä ninjamaw naqhani, ucatsti uqhamat uqhama phoksusiñ horasansti janiw perdoncaniti;
35. janiw cuna churatampis chuymachascaniti, janiraquiw churäwinacampis chuymap utt'ayascaspati.

Mateo 24:1-28
1. Jesusajj templot mistjjasinjja sarawayjjänwa, ucapachaw discipulonacapajj jupar jac'achasisin templon utanacap uñacht'ayapjje.
2. Jesusasti jupanacarojj saraquïnwa: —¿Uñjapjjtati take acanaca? Khanacwa sapjjsma, acawjanjja janiw mä kalasa yakha kaljjaru kheparcaniti, takpachapuniw t'unjatäni —sasa.
3. Jupanacasti Olivos sat kolluruw mistjjapjjäna. Ucan Jesusajj kont'atäsquipanwa discipulonacapajj mä jisct'a jamasat jisct'apjjäna: —Nanacajj munapjjtwa yatiña cunapachatï take acanacajj pascani ucanaca. ¿Cawquïrïnis chimpojja jumajj cutt'ancät ucqhajja, uqhamarac acapach tucuscan uca urutsa? —sasa.
4. Jesusasti ucjjarojj saraquïnwa: — Amuyasipjjam, jan qhitimpis sallkjayasipjjamti.
5. Waljaniraquiw nayan sutejjanjja jutani: ‘Nayätwa Cristojja’ sasa, jupanacasti waljaniruraquiw c'arintapjjani.
6. Ist'apjjaraquïtawa guerranacjjata take chekana, ucampis janiw ajjsartapjjañamäquiti. Take ucanacajj pasañapapuniwa, ucampis janïraw acapachan tucusiñapajj horasäcaniti.
7. Mä jach'a marcajj yakha jach'a marca contraw nuwasini, mä marcasti yakha marca contraraquiw sartani, ucapachaw mank'at pist'añajj utjani, usuñanacasa, orak qhatatinacas walja chekanacana.
8. Take acanacasti jach'a t'akhesiñan kalltapaquïsquiwa.
9. “Jumanacarusti catuntayapjjaraquïtamwa t'akhesiyañataqui, ucatsti jiwayapjjaraquïtamwa. Take jakenacaraquiw jumanacarojj uñisipjjätam nayar arcapjjatam laycu.
10. Uca urunacansti waljaniraquiw nayar iyawsatanacapjja chhaktayasipjjani, jupanac puraraquiw maynis mayni contra catuntayasipjjani, uñisisipjjaraquini.
11. Walja c'ari parlirinacaraquiw sartani, Diosatsa parlapcaspa uqhama, ucanacasti waljaniruraquiw sallkjapjjani.
12. Uca take t'akhesiñanac utjipanjja yakhepanacajj munasiñapjja chhaktayasiniw maynit maynir munasiñäquis ucjja.
13. Ucampis qhititejj tucuycama sayt'cani ucawa khespiyatäni.
14. Diosan reinopat aca suma yatiyäwisti aca orakpachanwa yatiyatäni, uqhamat take marcanacan yatipjjañapataqui, ucatsti acapachan tucusiñapaw jutani.
15. “Daniel profetajj kellkänwa cunatejj jan wali lurirïqui tucjirïcaraqui ucjjata. Cunapachatejj jumanacajj kollana chekar uc purir uñjapcäta ucqhajja, ac leet'irejj amuyt'pan,
16. ucapachasti Judeanquirinacajj kollunacaruw jaltjjapjjañapa.
17. Uta patancquis ucanacasti, jan sarakanpati utat ni cuna apsuñataquisa.
18. Pampanquiristi jan utarojj cutt'anpati, ni isi aptasiriquisa.
19. ¡Cunja llaccañänisa warminacataquejja, ucürunacantejj usur uñjasipjjan ucajja, jan ucajj ñuñusquir jisc'a wawanïcanis ucanacataquisa!
20. Jumanacajj Diosat mayipjjam jan juyphipachan ni samarañ urun jaltañanacamajj wact'añapataqui.
21. Ucürunacanjja walja t'akhesiñanacaw utjaraquini. Uqham t'akhesiñsti janiw jichhürcamajj qhitis uñjquiti aca orake lurasqui ucürutpacha, ni uca pasatats utjcaraquiniti.
22. Diosatejj uca urunacjja jan jisc'aptaycaspa ucajja, janiw qhitis khespiyascaspati, ucampis Tatitojj jisc'aptayaniwa jupan ajllitanacapar munatap laycu.
23. “Uqhamasti maynitejj mä cuns sapjjätamjja: ‘Acajjay Cristojja’ jan ucajja: ‘Qhäjjay Cristojja’ sasa ucarojj jan iyawsapjjamti.
24. Ucürunacanjja walja sallkjirinacaw jutani: ‘Cristötwa’ sasa, uqhamaraquiw mayninacajj Diosat parlta sasaraqui, ucatsti ajllitanacarusa c'arintapjjaraquiniwa, milagronacampi, unañchanacampi lurasa.
25. Take acanacsti jumanacarojj nayrakatwa yatiyapjjsma.
26. Jumanacarutejj sapjjätamjja: ‘Cristojj wasaranquiwa’ sasajja, jan sarapjjamti, jan ucajja: ‘Aca uta mankhenquiw’ sasa, ucarojj jan iyawsapjjamti.
27. Cunjämtejj mä llijullijojj uñjasi jalsut jalantcamajja, uqhamaraquïniwa Jaken Yokapajj jutcani ucqhajja.
28. Cawquincquitejj jiwat amayajja, ucaruw siwik'aranacajj jutapjjani.