A A A A A
Bible in one year
December 14

Amós 4:1-13
1. Ist'apjjam aca arunaca, Basananquir kamir warminaca, qhitinacatejj Samaria kollunacan utjapjjta ucanaca, jumanacasti pobrenacarojj jachayapjjtawa, jan cunanirusti t'akhesiyapjjaractawa, chachanacamarusti “vino apanipjjam umañataqui” sapjjaractawa.
2. Kollanätap laycuw Tatit Diosajja juramentompi arsuwayi. “Ganchonacamp catuntata apapcätam uca urojj jutasquiwa; wawanacamas ansuelompi catuntataraquïniwa.
3. Perka p'iysutanac toke sekequiw mistuwayapjjätajja, ucatsti Hermón kollu tokeru aparpayatäpjjätawa.” Uqham siw Tatitojja.
4. “Sarapjjam Betel marcampiru, Gilgal marcampiru, ¡ucansti juc'ampi juchanac lurapjjam! Alwanacasti sacrificionacamjja apapjjaraquim, sapa quimsa ururaqui diezmonacamsa churapjjam.
5. Jan levaduran t'ant'a nact'ayasa yuspagarasina ofrenda loktasipjjaraquim, yatiyapjjaraquim take chekana ofrenda churapcäta ucanacsa, niyaquejjay jumanacataquejj uqham lurañajj sumächejja.” Uqham siw Tatitojja.
6. “Qhititejj jumanacaru take marcanacana mank'at awtjayqui ucajj nayätwa, qhititejj take chekana jakenacarojj mank'aña pist'ayqui ucajj nayätwa, ¡ucampis jumanacajj janiw nayarojj cutt'anipctati!” Uqham siw Tatitojja.
7. “Cosecha horasataqui quimsa phajjsi faltquipansa jalljja janiw apayanipcsmati. Mä marcarusti jalljja puriyaractwa, mayarusti janiraqui; mä chekarusti jallojj puriwa, mä chekasti umatjamajj pharsuscaraquiwa.
8. Jakenacajj marcat marcraqui uma thakasajj sarapjjäna, umat pharjayasitanacapasti janipuniw apaktcänti; ucampis jumanacajj janiw nayarojj cutt'anipctati.” Tatituw ucjja arsuwayi.
9. “Azot'ipjjaracsmawa junt'u thayanacampi, alinacsti usunacampiraqui; huertonacapsa, uva yapunacaps pharsuyaractwa; higo kokanacapsa, aceituna kokanacapsa t'ijut'ijunacaraquiw mank'suwayjjejja; ¡ucampis jumanacajj janiw nayarojj cutt'anipctati!” Uqham siw Tatitojja.
10. “Egipto marcar apaycayätsa uqham mä t'akhesiñaracwa jumanacarojj apayanipjjaracsma, waynanacarusti guerran jiwarayaractwa, caballonacapsti uñisirinacaparuraquiw catjjaruytjja; campamentonacan jiwaratäcän uca k'aphinacsa muqhirayaractwa, ucampis jumanacajj janiw nayarojj cutt'anipctati.” Uqham siw Tatitojja.
11. “Sodoma marcampiru Gomorra marcampiru tucjcäyätjja uqhamaracwa jumanacarojj tucjapjjaracsmajja, ninat apsut mä sanc'ar uñtataraquiw kheparapjjtajja, ¡ucampis jumanacajj janiw nayarojj cutt'anipctati!” Uqham siw Tatitojja.
12. “Ucatwa, Israel marca, jumampejj uqhamaraqui luräjja, ucsti lurapunïwa, ¡waquicht'asim Diosamampi jiquisiñataqui!”
13. Qhititejj kollunacsa, thaysa lurquejja, jakerus amtäwinacapsa yatiyaraqui, jaypt'aycaraqui, khanjtayancaraqui, wali alto kollunac toksa sarnakcaraqui ucasti, Take Ch'amani Dios Tatitu, sataw sutipajja.

Amós 5:1-27
1. Ist'apjjetay arunacajja israelitanaca; cuna llaquisiñtejj jumanac contra arsctjja ucanaca:
2. Suma k'oma Israel marcajja liwisjjewa; jan mayamp sartquiriw liwisiwayi, quipca orakepjjaru liwitattataw khepari, janiw qhiti waytiris utjquiti.
3. Aqham siw Tatit Diosajj israelitanacarojja: “Mä marcatejj warank chachanaca guerraru qhitanejja, patacaniquiw cutt'anjjanejja; mä marcatejj pataca qhitanejja tuncaniquiw cutt'anjjaraquinejja.”
4. Aqham siw Tatit Diosajj israelitanacarojja: “Nayaru thakapjjeta, ucatsti jacasipcätawa.
5. Jan Betel marcarojj thakapjjamti; janirac Gilgal marcarus sarapjjamti, ni Beerseba marcarus sarapjjamti, Gilgal marcasti preso apatäniwa, Betel marcasti k'ala tucjataraquïnwa” sasa.
6. Tatitur thakapjjam, ucatsti jacasipcätawa; jan ucasti jupajj ninjamaw aktani Israel marcjjarojja, janiraquiw uc jiwarayirejj qhitis Betel marcanjj utjcaniti.
7. ¡Ay cunaquïcani jumanacataquejja leyinacajjsa c'allc'uru tucuyapjjatamatjja, uqhamaraqui cheka uñjäwsti taquichasipjjatamata!
8. [8-9] Tatituw lurawayi jan jact'cay warawaranacjja, arumsti ururu tucuyaraqui, ursti ch'amac arumaru tucuyaraqui, kotanquir umanacsa jawsaraqui, ucsti orakjjaru wartaraqui. Jupaw antutani ch'amaninacjjaru tucjatäñapsa, juparaquiw apaniraqui ch'amaninacjjarojj tucjatäñapsa. Sutipasti, Tatitu Diosawa.
9. ***
10. ¡Ay, cunaquïcani jumanacataquejja, chekapa uñjirirusti uñisipjjtawa, ñankhachapjjaractawa cheka testigot sayt'irirusa!
11. Janiw kalat lurasipcta uca suma utanacan jacapcätati, janiraquiw uca suma uva yapunac yapuchasipcta ucats vino umapcätati. Pobrenacar taquichasipjjatamata, uqhamarac trigotsa impuesto apsupjjatamampitjja.
12. Nayajj yattwa walja ñankha lurapjjatanacama, uqhamarac jach'a juchanacamsa; asqui jakerojj t'akhesiyapjjtawa, kollke catokasina, quejanacansti pobrerojj janiw arjjatapctati.
13. Ucatwa yatiñanïqui ucajj amuquejja, urunacajj jan walëjjatap laycu.
14. Cunatejj asquïqui uc thakapjjam, jani jan walïqui ucjja, jacapjjañamataqui. “Take ch'amani Tatitu Diosajj jiwasampïsquiwa” sasa, parlapjjatamajja uqhamatwa chekänejja.
15. ¡Jan walïqui ucjja uñisipjjam! ¡Sumäquis ucjja munapjjam! Tribunalanacansti chekapar uñjañajj utjpan; inach uqhamat take ch'amani Tatitu Diosajj qhuyapayasispa Israel marcan jilt'irinacaru.
16. Aqham siw take ch'amani Tatitu Diosajja: “Take plazanacanwa jachañajj utjani, take callenacanwa warariñajj utjani, pampan utjirinacarusti llaquisiñaruraquiw jawsapjjani, uqhamarac jachiri jakenacarusti jachañaruraqui.
17. Take uva yapunacanwa jachapjjanejja, cunapachatejj nayajj mutuyiri jutcä ucqhajja.” Saraquiwa Tatitojja.
18. ¡Ay cunaquïcani Tatitun urupan puriniñap munapqui ucanacataquejja! ¿Yatipjjtati cunjämäcanitï uca urojj jumanacataqui ucjja? Uca urojj ch'amacäniwa, janiw khanäcaniti.
19. Cunjämatejj mä jakejj leonan nayrakatapat jaltcasajj mä osompi jalthapejja, uqhamäniwa, jan ucajj, maynejj utaparu mantasina perkaru catt'asi, ucatsti juparojj mayac catarejj achji, uqhamäniwa.
20. Jïsa, Tatitun urupajj ch'amacäniwa, janiw khanäcaniti; lajja ch'amacapunïniwa, janiw acch'a khanas utjcaniti.
21. Fiestanacamjja uñistwa, janiw yäkcaractsa, jach'a tantachasïwinacamas janiw nayatacjamäcaraquiti.
22. Uywanacsa, uqhamaraqui granonacsa sacrificiot naqhantayasa loktasipcam nayatac sasa, granotsa ofrendanaca churasipquita, janiw ucanac muncti, janiw catokcäti liq'i vaca callunaca sumancthapiñ sacrificiot loktatanacamsa.
23. ¡K'ochunacamjja nayat jithekayapjjeta; janiw ist'añ muncti arpanaca tocatanacamsa!
24. Ucat sipana, chekaparu uñjäwejj walja umanacjam jalpan, asqui sarnakañasti jalsur umjam jan tucusquiriraquïpan.
25. “Israelitanaca, jumanacasti pusi tunca mara wasaran sarnakcasajja, ¿churapjjestati loktäwinaca, uqhamaraqui ofrendanacamsa?
26. Ucampis, jichhajj apapjjañamäniwa Sicut, uqhamaraqui Quiyún uca jumanacan lurata diosanacama.
27. Jumanacarojj Damasco marcats juc'amp jayaruw jakonucupjjäma.” Uqham siwa Take Chamani Tatitu Diosajja. Ucaw sutipajja.

Salmos 141:5-10
5. Asqui jakejj mutuyitpan, suma jakejj tokenoketpan, ucanac catokañataquejj janiw jaltcäti; mutuycatpachas Tatitut mayisiscaquïwa.
6. Ñankha luririnacan jilïrinacapajj karkanacat nuct'atäpjjaniwa, arunacajjan asquïtap uñjapjjani.
7. Ch'aqhanacapajj sepultur jac'an willitatatäniwa, orak sucachsutajj jist'artquejj uqhamäpjjaniwa.
8. Tatay, nayranacajjajj jumaruw uñtantam, jumaruw imantasiñatac maqhatansma, janiquiy apanucustati.
9. Jalantañajjatac uchat sipitat khespiyita, ñankha luririnacan sipitapat jarc'aketa.
10. Ñankha luririnacajj pachpa sipitanacapar jalantapjjpan, nayasti ucchañcamajj sarantascaquïwa.

Proverbios 29:26-26
26. Waljaniw jilïrin chekapar uñjañapa thakapjje, ucampis Tatituquiwa chekapar uñjirejja.

Apocalipsis 4:1-11
1. Uca pasatatsti alajjpachwa uñtta, ucatsti uñjaractwa alajjpachanjja mä puncu jist'aratäsquiri. Kalltan trompetar uñtat parljjayquitän uca arusti saraquituwa: “Maqhatanim acaru ucatsti cunanacatejj acat kheparu lurascani ucanac uñacht'ayäma” sasa.
2. Uca horasasti Kollan Ajayun apnakataw nayajj uñjasta, alajjpachansti mä trono uñjaracta, ucansti mayniw kont'atäscäna.
3. Uca tronon kont'atäcän ucasti c'ajquir jaspe jan ucajj cornalina kalar uñtataraquïnwa. Tronoparusti mä cürmiraquiw muyuntäna, ucasti esmeralda kalar uñtataraquiw c'ajäna.
4. Uca trono muyuntatasti yakha trononacaw utjaraquïna, ucanacasti pä tunca pusinïnwa. Uca trononacansti pä tunca pusini ancianonacaw jank'ot ist'ata uqhamarac kori coronanacan asjjatata kont'atäsipcaraquïna.
5. Uca tronotsti llijullijunaca, uqhamarac k'ejjok'ejjonacan suenatapaw mistuniraquïna. Uca trono nayrakatansti pakallko jach'a nina mechanacaw akaraquïna, ucanacasti Diosan pakallko ajayupawa.
6. Uca trono nayrakatansti mä suma ch'uwa kotar uñtataw utjaraquïna, mä vidrior uñtatjama. Uca trono taypinsti uqhamarac uca muytatasa, pusi jacasquirinacaw utjaraquïna, ucanacasti nayräjjarusa khepäjjarusa walja nayranacanïpjjänwa.
7. Aca pusi jacasquirinacasti, maynïrejj mä leonar uñtatänwa, maynïristi mä orko vacar uñtataraqui, maynïristi jake ajanut ajanuni, maynïristi jalanakasquiri mä jach'a pacar uñtataraquïnwa.
8. Uca pusi jacasquirinacasti sapa maynis sojjta chhekhancamänwa, patatsa mankhatsa nayranacamp phoksuta. Arumay ururaquiw jan samaras sapjjäna: “¡Kollana, kollana, kollana, Take ch'amani Dios Tata. Jupajj utjascapunïnwa, utjascaquiwa, jichhas utjascaquiniwa!”
9. Sapa cuti uca pusi jacasquirinacajj, qhititejj tronon kont'atäqui, uqhamarac wiñayataquis jacasqui ucar yupaychapqui, yuspagarapcaraqui ucqhajja,
10. uca pä tunca pusini jilïrinacajj jupa nayrakataruw quillt'asipjjäna, ucat yupaychapjjaraquïna qhititejj wiñayan wiñayapataqui jacasqui ucaru. Coronanacapsti jupa nayrakataruw asakasipjjäna, sapjjaraquïnwa:
11. “Tata, nanacan Diosajja, jumajj asquïtawa jach'añchäwi, gloria, uqhamarac munañanïña catokañataquejja. Jumaw take cuns ina ch'usat lurtajja, munañamataracwa take cunas jacascaraqui, juman uscutaraquiwa.”