A A A A A
Bible in one year
October 26

Jeremías 37:1-21
1. Babilonianquiri Nabucodonosor reyisti, Josiasan yokapa Sedequiasaruraquiw utt'ayäna, Judá orakena, Joacim jaken Jeconías yokapa lanti reyïñapataqui.
2. Ucampisa janiraquiw Sedequías reyisa, ni jilïrinacapasa, ni jakenacasa cuntejj Tatitojj Jeremías profeta toke parljjaycäna uca arunacarojj ist'cänti.
3. Sedequías reyisti, Selemiasan yokapa, Jucal sat jakempiru, uqhamaraqui Maasías jaken Sofonías sacerdote yokapampiruw Jeremiasan ucaru qhitäna, aqham sapjjañapataqui: “Take nanacataqui Diosat mayirapipjjeta” sasa.
4. Jeremiasarusti janïraw catuntapcataynati, uqhamasti jupajj jan qhitin camsataw take jakenac taypina sarnakasïna.
5. Ucañcamasti faraonan ejercitopajj Egiptotjja mistunipjjaraquïnwa. Caldeo jakenacasti, ucañcamajj Jerusalén marcaruw nuwantasipcäna ucanacasti faraonan ejercitop jutir ist'asinjja sarawayjjapjjänwa.
6. Uqhamasti Tatitojj Jeremías profetaruw parljjayaraquïna,
7. jupan sutipjjaru uca qhitanita jakenacaru sañapataqui: “Judá orakenquiri reyirojja, cawquïritejj nayaru jisct'añataqui qhitanipctam ucarojj aqham sapjjam: ‘Faraonan ejercitopasti, cawquïritejj jumanacaru yanapiri jutcän ucasti cuttawayjjewa Egipto marcaru.
8. Caldeo jakenacasti jichhajj cuttanipjjaniwa, Jerusalén marcaru wastat nuwantiri, catuntasin ninampiw phichcatayapjjaraquini.
9. Jichhasti naya Tatituw sapjjsma: Jan chuymanacamanjja cusisipjjamti, janiraqui sapjjamsa: ‘Caldeonacajj sarjjaniwa’ sasa, ucasti janiw uqhamäcaniti.
10. Jumanacajj caldeo jakenacarojj k'alsa atipasipcasmawa, jiwarayasipcaraquismawa, uqhamaraqui nuwasïwi chekansti mä kawkha usuchjata jakenacaquisa kheparjjapjjaspa ucasa ucanacajj sartanisinjja Jerusalén marcarojj ninampi phichcatawayasipcaquipunispawa.’ ”
11. Cunapachatejj caldeo ejercitojj faraonan ejercitop jutasquiri ist'äna ucapachasti Jerusalén chekatjja sarjjapjjänwa.
12. Jeremiasasti marcata mistuwayasinjja Benjamín orakeru sarasasti uca orakenquirinacampi mä herencia jaljasiñataqui.
13. Ucampisa cunapachatï Benjamín sata puncu chekaru purcän ucapachasti mayni jakewa Erías sat sutini, qhititejj Selemiasan yokapäcäna, uqhamaraqui Hananías sat jaken allchhipäcaraquïna, ucajj guardianacan jilïrïpänwa, ucasti Jeremiasarojj catuntänwa aqham sasa: “¡Jumajj caldeo jakenacaruw maqhatjjätajja!” sasa.
14. Jeremiasasti saraquïnwa: “Janiw uqhamäquiti, janiw nayajj caldeo jakenacaru maqhatcäti” sasa. Ucampisa Erías jakejj janiw cunsa ist'cänti, jan ucasti catuntasinjja jilïrinac nayrakataparuwa aparaquïna.
15. Ucanacasti Jeremiasar uñjasajj walpun colerasipjjäna, Jeremiasarusti nuwjayapjjaraquïnwa, Jonatán, qhititejj reyin secretariopäcänjja, ucan utaparuw carcelt'ayapjjaraquïna, uca utsti carcelaruw tucuyapjjaraquitaynajja.
16. Jeremiasasti calabozot mankhancänwa, ucansti walja urunacaw ucancaraquïna.
17. Sedequías reyisti Jeremiasarojj palacioru irpanipjjañapataquiw arsuraquïna; cunapachatejj Jeremiasajj reyin nayrakataparu uñstayatäcän ucqhasti, reyejj juparojj jamasatacwa jisct'äna: “¿Janiti Tatitun yatiyäwinacapajj utjqui? Jeremiasasti sänwa: “Jïsa, utjiwa; acanacaraquiwa: Juma, jach'a reyejj, Babilonianquir reyin amparaparuw purïta” sasa.
18. Ucjjarusti Jeremiasajj Sedequías reyirojj jisct'asiraquïnwa: “¿Cuna juchsa nayajj lurtjja juma reyi tokjja, uqhamaraqui jilïrinacama toksa, jan ucajj jakenaca toksa, nayaru aqhama carcelaru uscuntapjjañamataquejja?
19. ¿Cawquincaraqui jichhasti uca profetanacasti, qhitinacatejj parlapcäna ‘Babilonianquir reyejj janiw jumanacarusa ni aca marcarusa nuwiri jutcaniti sapcäna ucanacasti?’
20. Jichhasti, jach'a reyi, ist'ita aca mayisitajjaru, cuntejj maycäma uca: Juma reyejj jan munamti wasitat nayaru Jonatán jaken utaparu irpatäñajj-jja, qhititejj reyin secretariopäqui ucaru, inampisa ucanjja nayajj jiwjjerista” sasa.
21. Uqhamasti Sedequías reyejj saraquïnwa, Jeremiasajj guardianacan patioparuqui preso kheparjjañapa, ucatsti sapa ururaqui t'ant'a apapjjañapa, Panaderonacan callepa satäqui uca calleta. Uqhamaw phokhasïna t'ant'ajj marcan utjcän uca urunacajja. Uqhamatwa Jeremiasajj guardianacan patiopana preso khepararaquïna.

Jeremías 38:1-28
1. Matán jaken yokapa Sefatías chachajj; uqhamaraqui Pasur jaken, Gedalías yokapasa; Selemías jaken Jucal sat yokapasa; uqhamaraqui Malquías jaken Pasur sat yokapasa; jupanacajj Jeremiasarojj ist'apjjänwa aca arunaca take jakenac nayrakatana parlasquiri, aqham sasa:
2. “Tatitojj siwa: ‘Qhititejj aca marcaru kheparcani ucajj guerran jiwani, jan ucajj mank'atjamasa, cunayman casta usumpisa. Ucampisa qhititejj aca marcat mistuwayjjani ucatsti caldeonacaru catuyasjjaraquini ucajj janiw jiwayatäcaraquiniti.’
3. Tatitusti saraquiwa: ‘Aca marcajj Babilonianquiri reyin amparaparuw purini, sasa. Jupaw catuntani, janiraquiw qhiti jarc'akersa jicjjatascaniti’ ” sasa.
4. Ucatsti jilïrinacajj reyirojj sapjjaraquïnwa: “Aca jakerojj jiwayañawa, uqham parlatapampejja cawquïri soldadonacatejj marcar kheparapqui, cawquïri jakenacatejj aca marcancapqui ucanacaruw ch'ama thayjtayi. Aca jakejj janiw aca marcan asquipa munquiti jan ucasti aca marcan aynacht'añapwa thake” sasa.
5. Sedequías reyisti jupanacarojj saraquïnwa: “Waliquiwa, cuntejj jumanacajj uca jakempi lurañ munapjjta uc lurapjjam, janiw jumanacampi cunas lurañjamäcjjeti” sasa.
6. Uqhamasti jupanacajj Jeremiasaru catuntasinjja, Malquías sata jilïrin phuch'uparuw jakontapjjäna, cawquïritï guardianacan patiopanccäna ucaru. Wisqhanacanjamwa warcuntapjjäna, uca phuch'unsti janiw umajj utjcänti jan ucasti ñek'equiwutjänjja, Jeremiasasti uca ñek'eruw jalantjjaraquïnjja.
7. Mayni jakew ucanjja utjaraquïna Ebed-melec sata, jupasti Etiopía orakenquirïnwa, reyin palaciopansti wali cheka jaket uñt'ataraquïnwa, aca jakew uqhama Jeremiasajj jakontatätapa ist'araquïna. Uca horasasti reyejj mä tantachasïwincascaraquïnwa Benjaminan Puncupa sisqui uca chekana.
8. Uqhamasti Ebed-melec sat jakejj palaciot mistuwayasinjja reyir yatiyiriw jaläna, aqham sasa:
9. “Jach'a rey, cuntejj uca jakenacajj Jeremiasampi lurapqui ucajj wali jach'a juchawa. Mä phuch'uruw jakontapjje ucanwa mank'atjama jiwascaraqui, t'ant'asti janiraquiw marcanjja utjcjjeti” sasa.
10. Reyisti ucspacharaquiw ordenaraquïna Ebed-melec jakerojja jupampi chica quimsa tunca jakenacaru irpasiñapataqui, ucatsti uca phuch'ut Jeremiasarojj janïra jiwquipan apsuñapataqui.
11. Ebed-melec jakesti uqhamaw jakenacjja irpäna, ucatsti reyin palacioparu sarasinjja reyin isi imasiñapatwa traponaca apsusinjja, mä pitaru chinuntasinwa uca traponacjja warcokäna, cawqhanccäntejj Jeremiasajj ucqharu, uca uma phuch'una.
12. Ucat Jeremiasarojj saraquïna: “Uca traponac chhekhankararu uscusim, uqhamat wisqhanacajj jan jumaru usuchañapataqui” sasa. Jeremiasasti uqhamwa luräna.
13. Uqhamasti jakenacajj uca wisqhatwa waysupjjäna, uca uma phuch'ut apsupjjaraquïna. Uca khepatsti Jeremiasajj guardianacan patiopanwa khepararaquïna.
14. Sedequías reyisti saraquïnwa, Jeremiasarojj jupa nayrakataru irpapjjañapataqui, templona quimsïri puncüquis ucqharu. Ucanwa reyejj Jeremías chacharojj saraquïna: —Maya jumaru jisct'äma ucatsti uca jisct'arojj jaysitätawa —sasa.
15. Jeremiasasti saraquïnwa: —Nayatejj uca jisct'aru arusjjätäjja, ucapachajj reyejj nayarojj jiwayayitaniwa, uqhamaraqui mä cuna ewjja arunacsa churä ucqhasti janiraquiw ucarojj ist'quitaniti —sasa.
16. Ucampisa Sedequías reyejj Jeremías chacharojj jamasatwa aca juramento lurarapïna: —Qhititejj jacaña churquistu uca Tatitun sutipjjaruw juramentompi arsurapsma, janiw jiwayaycämati, janiraquiw qhitinacatejj jiwayañ munapjjtam ucanacan amparaparus catuycämati —sasa.
17. Jeremiasasti ucjjarojj saraquïnwa: —Israelan Diosapa take ch'amani Tatitusti siwa: ‘Jumatejj mäpita Babilonianquiri generalanacaru catuyasjjäta, ucapachajja jumasa, familiamasa janiw jiwarayata uñjasipcätati, aca marcas janiraquiw ninampi naqhantayata uñjascaniti.
18. Ucampisa janitejj jupanacaru catuyascäta ucapachasti caldeonacaw aca marcjja catuntasipjjani ucatsti ninampiw naqhantayapjjaraquini, jumasti janiraquiw ucatjja jaltañataqui ch'amanïcatati’ sasa.
19. Sedequías reyisti ucjjarojj saraquïnwa: —Cawquïri judionacatejj caldeonacan amparanacapancjje ucanacaruw nayajj ajjsarta; nayatejj jupanacan amparanacapan uñjasï ucapachasti jupanacajj nayarojj walwa nuwjapjjetani —sasa.
20. Jeremiasasti ucjjarojj saraquïnwa: —Juma jach'a reyejj janiw jupanacan amparaparu jalt'cätati. Jach'a rey, jumajj jaysam Tatitun arunacaparu cuntejj nayajj jumaru yatiycsma uca arunacaru, ucapachasti take cunas waliquïscaquiniwa, janiw jiwayatäcaraquïtasa.
21. Tatitusti nayarojj yatiyaraquituwa cunatejj jumarojj pascätam ucanacata, juma jach'a reyejj janitejj jayscäta ucapachajja.
22. Judá marcanquiri reyipan palaciopatsti take qhitinacatejj ucan kheparapqui uca warminacasti apsutäniwa, ucatsti Babilonianquiri generalanacaruw catuyataraquïni, ucatsti uca warminacajj jupanacpacharaquiw sapjjani: ‘Reyin suma amigonacapaw juparojj sallkjapjje, ucatsti atipjapjjaraquiwa; cayunacapajj ñek'eru jalantasquipansa janiw waysupcänti, jan ucasti maysa uñtjjapjje’ sasa.
23. Jeremiasasti reyerojj sascaquïnwa: —Reyin take warminacapasa, uqhamaraqui wawanacapasa caldeonacaru catuyatäniwa, juma jach'a reyisti janiw jupanacan amparapatjja jaltcaraquïtati, jan ucasti Babilonianquiri reyiru catuyataw uñjasïta, aca marcarusti ninampiw naqhantayapjjaraquini —sasa.
24. Ucat Sedequías reyejj Jeremiasarojj saraqui: —Jumatejj jan jiwañ muncsta ucapachajja jan qhitimpis aca toketjja parlamti.
25. Jilïrinacatejj jumampi parlascatajja yatipjjani ucapachasti, jupanacajj jutasin jumarojj jisct'apjjätamwa cunsa jumajj nayaru sista uca toketa uqhamaraqui cunsa nayajj jumaru sisma uca toketsa, ucatsti ‘Janiw jiwayapcämati’ sasaw sapjjaraquïtam take cuna jisqhekañ laycojja.
26. Ucampisa jumajj jupanacarojj saraquim: ‘Nayajj reyiruw achict'asiscäyäta jan wasitat Jonatán jaken utaparu apayapjjañapataqui, jan ucan jiwascañataqui’ sasa.
27. Uqhampuniw jilïrinacajj Jeremiasan ucaru jisqhiri sarapjjäna ucatsti take cunat jisct'apjjaraquïna, ucampis Jeremiasajj cunjämtejj reyejj yatichcatayna uqhamarjampuniw saraquïnjja take jisct'anacaparojja. Ucatsti Jeremías chacharojj antutnucjjapjjaraquïnwa, janiraquiw qhitis uca parlatapjja ist'cataynati uca laycu.
28. Jeremiasasti guardianacan patioparuw khepararaquïnjja Jerusalén marcajj catuntatäñapcama.

Salmos 119:73-80
73. Jumaw nayarojj irnokesta, sayt'ayaraquista: arsutanacam yatekañajjataquejj ch'iqhi chuymay churita.
74. Iyawsirinacamajj nayar uñjasajj cusisipjjaniwa, arunacamar take chuymamp suyatajjata.
75. Tatay, arsutanacamajj chekapawa, ucarjamaw nayarojj t'akhesiyista.
76. Munasiñamajj chuymachitpan, nayatac arscäyätajj ucarjam phokhasiñapataqui.
77. Qhuyapayasiñam uñacht'ayita, jacañ churaraquita, cusisiñajjasti munañam phokhañäniwa.
78. Khoru jakenacajj p'enkachatäpjjpan, nayar ina ch'usat t'akhesiyapjjatapata, nayasti camächit arunacamat lup'ï.
79. Iyawsirinacamajj nayamp tantachasipjjpan, arsutanacam uñt'irinacajj nayamp chicachasipjjpan.
80. Chuymajjajj leyinacamarjam phokherïpan, uqhamat jan p'enk tucuñajjataqui.

Proverbios 27:23-27
23. Ovejanacamjja suma uñjasim, ovej tamanacamatjja llaquisipunim,
24. kamir cancañasa, reyïñasa janiw wiñayäquiti.
25. Cunapachatï pastonacasa, ch'ojjñatatcani ucqhawa, jumajj uywamataqui kolluta alinacjja apthapisïta,
26. ucatsti ovejanacamatjja t'awra catokäta isi lurasiñamataqui, cabritonacatsti kollkwa catokaraquïta orakenaca alasiñamataqui,
27. kachu cabritonacatjja jilarquiri lechwa catokaraquïta, jumasa, familiamasa, uywatanacamasa mank'apjjañamataqui.

1 Timoteo 5:1-25
1. Chuymani awquinacarojj jan tokemti, ucampis suma ewjjanac churam awquimäcaspas uqhama, waynanacarojj jilamarjam uñjam.
2. Chuymani taycanacarusti taycamarjam uñjam, tawakonacarusti cullacamarjam uñjaraquim, take k'oma chuymampi.
3. Chekpach jan tumpirini ijma warmirojj yanapam.
4. Ucampis mayni ijma warminacajj wawanïscchi jan ucajj allchhinïscchi ucajja, jupanacpachpa yatekapjjpan pachpa familiapar yanapaña, cunja munasiñampitejj awquinacapajj munasïna uca pachpa munasiñampi. Acajj asquiwa, Diosarojj cusisiyaraquiwa.
5. Mayni warmitejj chekpachana ijmächejja, sapaquirac kheparawayjjchi ucajja, Diosaruquiw suyt'i, jan karjtasinwa uruy aruma oracionjj luraraqui.
6. Ucampis cawquïri ijmatejj jaccasinjja janchin munañaparjamac sarnakchi uquïrejja, jiwatäcaspas uqhamawa.
7. Acanacjja ewjjt'awayaraquim, jan qhitins camscaya sarnakapjjañapataqui.
8. Maynitejj jupanquirinacatjja jan llaquiscchejja, uqhamarac pachpa familiapar yanapt'añatsa jan llaquiscchi uquïrejja, iyawsäwjja jan uñt'iriwa tucu, mä jan iyawsirits juc'ampiwa.
9. Ijmanacan listaparu uscuñataquejja sojjta tunca maranit amstaruw uscutäñapa, mä sapa chachaniquïcän ucaru.
10. Suma luräwinac luririt uñt'atäñaparaquiwa, ucanacasti acanacäñapawa: ¿Wawanac uywpachänti? ¿Utaparu tumpirinac catokerïpachänti? ¿Take asqui cancañampi jilatanacaru yanappachänti? ¿T'akhesirinacarojj yanappachänti? ¿Cuna yakha suma luräwinaccha lurpachäna?
11. Ucampis jan uscumti juc'a maranacani ijma warminacarojja, cunapachatejj pachpa amtäwinacapajj Cristotjja jayarst'ayi ucajja, wasitampiw casarasiñ munapjje,
12. ucatsti juchaniw tucupjje arsutanacapar jan phokhatap laycu.
13. Ucat juc'ampisa, utat uta sarnakasajja jayraw tucupjje, ucatsti janiw jayraquit tucupqui, jan ucasti arunacwa apnakapjje, take cun yatjjatañ munasa, jan waquisqui ucanac parlasaraqui.
14. Ucatwa muntjja tawako ijma warmin casarasiñapa, wawanacanïñapa, utapsa sum apnakañapa, uqhamat uñisirinacaparojj amuct'ayañataqui.
15. Ucampis mayni ijmanacajj sarakjjapjjewa, Supayaruw arcjjapjjaraqui.
16. Mä iyawsir warmitejj ijmanacanïchi familiapanjja, ucarojj yanapañapawa, uqhamat iglesiataquejj jan mä llaquïscañapataqui, iglesiasti chekpacha jan uñjirini ijmanacaruw yanapt'anejja.
17. Iglesia sum apnakqui uca jilïrinacajj suma uñjatäñapawa, qhitinacatejj Diosan arunacap parlapqui, uqhamarac yatichapqui ucanacajj yämasa juc'ampi suma uñjatäñapawa.
18. Kellkatansti aqham siwa: “Grano taquir vacarojj jan ñucu uscumti.” Uca pachparaquiw: “Mä irnakerejj pagatäñapaw waquisi.”
19. Mä chuymani jilïrirutejj juchañchapjjchejja, jan uca juchañchirinacaru yäkamti, janitejj paya jan ucajj quimsa testigo utjcchi ucajja.
20. Ucampis qhitinacatejj juch lurasipcaqui ucanacarojj takenin nayrakatapan ewjjt'awayam, mayninacajj uc ist'asin ajjsarapjjañapataqui.
21. Diosan nayrakatapanwa acanacjja ewjjt'awaysma, uqhamarac Tatit Jesucriston nayrakatapana, ajllit angelanacapan nayrakatapanaraqui. Aca luräwinacjja jan qhitiru arjjatasisina takenirus mayaqui uñjasina phokham.
22. Jan qhitirus janc'aqui jilïrit utt'ayamti, jan mayninacampi chic juchanïscañamataqui; amuyasipunim take jan walitjja.
23. Purac usumpi usuntatam laycojja, jan uma sapac umamti, jan ucasti mä juc'a vinjja umjjatt'araquim.
24. Mayninacan juchanacapajja khanaquiw uñjasisqui janïra juchañchäwiru sarcasina, ucampis mayninacan juchanacapajja janiw uñjasquiti jan ucasti khepatwa uñjasisqui.
25. Uca pachparaquiw asqui luräwinacajj khanac uñjasi; janis uñjascpan, ucampis janipuniw imantatäcaspati.