A A A A A
Bible in one year
October 23

Jeremías 31:1-40
1. Tatitojj siwa: “Uca urunacanjja nayaw take Israel tribunacan Diosapäyäjja, jupanacasti nayan marcajjäpjjaraquiniwa” sasa.
2. Tatitojj siwa: “Jiwañat jaltaniri marcampejja, wasaran qhuyapayasiñajj uñacht'ayäyäta. Cunapachatejj Israel marcajj samart'añataqui thakascän,
3. ucapachaw nayajj juparojj jayatpacha uñstta. Wiñay munasiñampiw nayajj munsma, ucataracwa qhuyapayasiñampi jichhacam uñjascsma.
4. Israel, jumarojj wasitatwa sayt'ayjjäma, wasitataracwa chhulluchhullunacamampi, c'uchiqui thokt'asir jutäta.
5. Samaria kollu tokenacarusti wasitataracwa uva yapuchasjjäta, uva yapunac yapuchasirinacasti, uca achunacatwa mank'asipjjaraquini.
6. Mä uruw puriniraquini, cunapachatejj perka uñjirinacajj Efraín kollunacan arnakasipjjani: ‘Jumanacajj jutapjjam, Sionar sarañäni, Tatitu Diosasan ucaru’ ” sasa.
7. Tatitojj siwa: “Cusisiñat k'ochupjjam, Jacobon marcapatjja, jupasti take marcanacan jilïripawa. K'ochusitanacamsti ist'ayapjjaraquim, sapjjaraquim: ‘Tatitojj marcaparojj khespiyiwa, Israelat jilt'irirojja’ sasa.
8. Amsta tokenquir marcatsti cuttayanjjapjjämawa, aca orake thiyatpacharacwa jumanacarojj tantachjjapjjäma. Jupanacampi chicasti juyqhunaca, cojonacaraquiw cuttanjjapjjani, usuri warminacasti, cawquïrinacatejj wawachasjjapjje, ucanacas ¡waljanipuniw cuttanjjapjjani!
9. Tatitur yuspagarasa, jacht'asisaraquiw cuttanjjapjjani. Nayasti jupanacarojj jaliri uma thiyanacaruw irparaquï, mä suma pampa thaquinjam irparaquï jan liwisipjjañapataqui. Nayasti Israelan awquipätwa, Efrainasti jilïri yokall wawajjaraquiwa.
10. “Marcanaca, Diosan arunacapa ist'apjjam, jaya tokenacana jach'a kota thiyanacan yatiyapjjam. Sapjjaraquim: ‘Tatitojj Israel marcarojj ananucünwa, ucampisa jichhajj tantachthapjjaraquiniwa, ucatsti juparaquiw uñjani, cunjämatejj awatirejj tamaparojj uñjejja uqhama.’
11. Tatitusti Jacobon marcaparojj khespiyiwa; mä jach'a ch'aman marcatwa khespiyaniraqui.
12. “Jutapjjaniwa, ucatsti Sión kollu patan cusisiñat k'ochupjjani, cuna asquinactejj Tatitojj jupanacaru lurcani ucanacatwa cusisipjjaraquini: trigo, vino, aceite, ovejanaca, uqhamaraqui vacanacsa. Suma karpata fruta yapunacar uñtatäpjjaniwa, ch'amanacapasti janiraquiw mayampsa tucuscjjaniti.
13. Tawakonacajj c'uchiquiw thokt'asipjjani, waynanacasa, chuymani jakenacasa uqhamaraqui. Nayaw jupanacarojj chuymacharaquï, jachatanacapsa cusisiñaruw tucuyaraquï, t'akhesiñanacapat sipansa juc'ampi jach'a cusisiñwa churäjja.
14. Sacerdotenacarusti suma mank'anacwa churaraquï, marcajjasti cunanactï churcä ucatjja jilarayañcamaw cusisipjjaraquini. Naya Tatituw ucjja arsta.”
15. Tatitojj siwa: “Ramá chekan mä aruw ist'asi, mayniw jan chuyma utt'ayasisa jachasqui. Raquelaw wawanacapat jachasqui, janiraquiw chuymachatäñ munquiti wawanacapajj jiwaratäjjatap laycu.”
16. Ucampisa Tatitojj saraquiwa: “Raquel, jan juc'ampi jachcjjamti; jan jachanacam juc'ampi wartcjjamti, llaquisitanacamasti janiw inamayataquïcaniti. Wawanacamajj uñisirinacan orakenacapatjja cuttanjjapjjaniwa. Naya Tatituw ucjja arsta.
17. Khepa urunacamataquejj mä suyt'añaw utjasqui: wawanacamajj marcaparuw cuttanjjapjjani. Naya Tatituw ucjja arsta.
18. Efraín marcan t'akhesitapjja ist'twa, jupanacasti sapjjewa: ‘Nayajj mä uri vaca kallur uñtatäyätwa, ucampis jumajj ajja tucuyista; juman ucaru cuttayanjjeta, jumätaw Tatitojjajja, Diosajjasa.
19. Nayajj jumatjja jayarst'awaytwa, ucampisa jichhajj walpun amtta saranucutajj-jja; juchajj uñt'astwa, ucatsti charajjaruraquiw lek'esta; p'enkachata, jisc'achjataraquiw uñjasta, wayna urunacajjan jucha luratajj laycu.’
20. “Efraín marcajj nayataquejj munat wawajjawa; takenit sipansa sinti munat wawajjawa. Juparu tokenokcä ucasa, janipuniw nayajj jupatjja armascti; chuymajjajj ch'alljjtituwa, jupatsti walpun qhuyapayasiractjja. Naya Tatituw ucjja arsta.
21. “Israel, jichhajj thaquinacam suma chimpusim, uqhamat wasitat janc'aqui jicjjatjjañamataqui; cawquïri thaquinacantejj sarnakcäyäta ucanacjja sum amuyam. ¡Israel marca, cuttanjjam, cuttanjjam marcanacamaru!
22. ¿Cunapachcamas ucsa acsa sarnakäta, saranucut wawar uñtat marca? Naya, Tatitusti, aca orakenjja machakcamaqui lurta mä warmiw mä chacharojj munapayani.”
23. Israelan Diosapa, take ch'amani Diosasti siwa: “Cunapachatejj nayajj Judá marcanquir jakenacan sarnakäwipa maysaru tucuyjjä, ucat jupanacajj wasitat orakenacapancjjapjjaraquini, uqhamaraqui marcanacapana, ucapachasti wasitatwa sapjjani: ‘¡Tatituy bendispan aca kollan kolluru, cawqhantejj cheka cancañajj utjqui ucaru!’
24. Judá orakenquiri jakenacasti, uqhamaraqui marcanacanquir jakenacasa, yapuchirinacasa, uywa awatirinacasa ucanwa jacapjjani.
25. Qhitinacatejj karjata, jan ch'amani sarnakasipqui ucanacarusti mank'añampi, umañampjja jilarquirwa churaraquï” sasa.
26. Uqhamatwa nayajj uñatatta, sartaracta. Samcajjasti wali sumänwa nayataquejja.
27. Tatitusti siwa: “Mä uruw purinini, cunapachatejj Judá orakena uqhamaraqui Israel orakensa, jakenacasa, uywanacasa walipuni utjani uca urojja.
28. Cunjämatejj jiq'inucuñataquisa, liwinucuñataquisa, pampa t'unjañataquisa, tucjañataquisa, cunayman ñankhanaca lurañataquisa nayajj janc'aquïyätjja, uqhamaraqui jichhajj janc'aquiraquïyäwa wasitat sayt'ayañataquisa, uqhamaraqui wasitata ayruntañataquisa. Naya Tatituw ucjja arsta.
29. “Uca urunacanjja janiw wasitat parlatäcjjaniti: ‘Awquinacaw c'allc'u uvanac mank'apjjejja, ucat wawanacan laca ch'aqhanacapajj ñusaratcamaquejja’ sasa.
30. Qhititejj c'allc'u uvanac mank'qui ucanacan laca ch'aqhanacapaw ñusarascanejja. Sapa maynisti juchapatjamwa jiwascaraquini” sasa.
31. Tatitojj siwa: “Mä uruw puriniraquini cunapachatejj nayajj Judá marcampisa, Israel marcampisa mä suma machaka arust'äwi lurcä uca urojja.
32. Aca arust'äwisti janiw cunjämatejj nayra awquinacapampi lurcta uqhamäcaniti, cunapachatejj jupanacarojj amparat wayjjarusin Egipto marcat irpsuncta uqhama; jupanacasti janiw arust'äwejjarojj phokhapquiti, nayajj jupanacan uywiripäcchiyäta ucasa. Naya Tatituw ucjja arsta.
33. Cuna arust'äwtejj qhaya urun Israelampi lurcä ucajj aqhamäniwa: Nayan leyinacajjsti chuymanacaparuw uscü, p'ekenacaparuw kellkantaraquï. Nayasti jupanacan Diosapäyäwa, jupanacasti nayan marcajjaraquïniwa. Naya Tatituw ucjja arsta.
34. Nayar uñt'añataquejja janiraquiw waquiscjjaniti, yatichasipjjañanacapajj maynit maynicama amigonacaparusa, uqhamarac familianacaparusa, takeniraquiwa jisc'at jach'acama nayarojj uñt'apjjetani. Nayasti jupanacarojj ñankha luratanacapatjja perdonaraquïwa, jucha luratanacapatsti janiw mayampsa amtascjjaraquïti. Naya Tatituw ucjja arsta” sasa.
35. Tatituw jumanacataqui inti uscu uru khanañapataqui, phajjsisa, warawaranacasa aruma khanañapataquiraqui, jupaw jach'a kotsa, ucan khothutinacsa luraraqui, jupasti “Take Ch'amani Tatitu sataraquiwa”, ucatsti siwa:
36. “Cuna urutejj jumanacajj jan aca leyinacajja phokjjapjjäta ucapachasti, Israelajj janiw juc'ampi marcajjäjjaspati. Naya Tatituw ucjja arsta.
37. Mä urutejj alajjpachanaca tupt'apjjaspa aca orake cimientotpacha uñjapjjaraquispa, uca urusti nayajj Israelarojj apanucjjeristwa take ucanac luratapata. Naya Tatituw ucjja arsta.”
38. Tatitusti siwa: “Mä uruw purinini cunapachatejj marcajjajj wasitat utachatäjjani uca urojja, Hananeel sisqui uca torret kalltasina, Ángulo puncu sisqui ucacama.
39. Korpanacapasti chekaquiw sarani, ucat kalltasina, Gareb sisqui uca kollucama, ucatsti Goa sisqui ucsaruw muyt'araquini.
40. Cawqharutejj jiwatanacajj imatäqui, uqhamaraqui khellas wartatäcaraqui, Cedrón jawira patanacasa, inti jalsu tokena Caballonacan puncupa satäqui ucasa nayaru catuyatcamaquïniwa, take ucanacasti janipuniw mayampsa t'unjatäcjjaniti” sasa.

Jeremías 32:1-44
1. Sedequías reyejj tunca mara Judá orake apnakcäna, uqhamaraqui Nabucodonosor reyis tunca quimsakallkoni mara apnakcaraquïna uca maraw Tatitojj Jeremiasarojj aqham sasa parljjayäna:
2. Uca urunacansti Babilonianquiri reyin ejercitopaw Jerusalén marcarojj nuwantascaraquïna, Jeremías profetasti uca urunacajj reyin guardiapan palaciopan preso catuntatäscaraquïnwa.
3. Sedequías reyiw Jeremiasarojj uqham preso catuntayatayna, Jeremiasan aqham sasa parlatap laycu: “Tatitojj siwa: Aca marcjja Babilonianquiri reyiruw catuyä,
4. Sedequías reyisti janiraquiw caldeo jakenacan amparapatjja jaltcaniti, jan ucasti Babilonianquiri reyin nayrakataparu uñstasinwa catuyasjjaraquini.
5. Nabucodonosor reyisti Sedequías reyirojj Babilonia orakeruw apasjjaraquini, ucanwa khepararaquini nayan jupat amtasiñajjcama. Jumanacajj kawkhas caldeonac tokejj sayt'asisipcam, ucampisa janiw atipapcasmati. Naya Tatituw ucjja arsta” sasa.
6. Jeremiasasti saraquïnwa: “Tatituw nayarojj parljjayitu, saraquituwa:
7. ‘Uñtam, Hanameel, primo jilamawa, qhititejj Salum tioman yokapäqui, ucaw jutani, ucatsti cuna orakepatejj Anatot sisqui uca chekan utjqui uca orake ‘Alasjjeta’ saraquïtamwa, jumasti uca orakjja alasjjaraquismawa, jac'a familiapätam laycu’ sasa.
8. Cunjämatejj Tatitojj sitänjja, uqhamarjamapuniw Hanameel primo jilajjajj, reyin guardiapan patiopar jutasin, cuna orakepatejj Anatot sisqui uca chekan utjqui uca orake alasiñajjataqui parljjayitu, uca orakesti Benjamín tribun orakepanquiwa, uca orake alasiñataquisti nayaruraquiw wact'itänjja jac'a familiätajj laycu. Ucajj Tatitun munañapätapa amuyasinsti,
9. [9-10] primo jilajjatjja uca orakjja alasjjaractwa. Tunca pakallkoni kollkenacwa catuyaractjja, cunjämatejj alapajj arust'atäcän uqhamarjama, take uca aläwitsti mä papelaruraquiw kellksuyta, sellt'ata, uqhamaraqui testigonacansa firmt'ataraqui.
10. ***
11. Uca kellkatanacatsti pä copia caturacta, mayajj suma sellt'ata cunjämarutejj alasitäcän uqhamarjama kellkataraqui, mayasti mä copiaquiraqui.
12. Ucatsti ucanacjja Baruc chacharuw churaracta, jupasti Nerías jaken yokapänwa, Maasías jaken allchhiparaqui, ucasti Hanameel primo jilajja nayrakatana, cawquïri testigonacatejj firmapcäna ucanac nayrakatana, uqhamaraqui cawquïri judionacatejj guardianacan patiopan kont'atäpcän ucanac nayrakatanwa catuyaracta.
13. Jupanac nayrakatansti Baruc chacharojj saractwa:
14. ‘Israelan Diosapa, take ch'amani Tatitojj siwa: Aca kellkata arust'äwi paypacha copia catusinsti, mä ñek'e phuqhuru imjjam, ucan walja maranaca imatäñapataqui’ sasa.
15. “Take ch'amani Tatitusti, cawquïritejj Israelan Diosapäcaraqui ucasti siwa: ‘Aca orakenwa wasitat utanacsa, yapunacsa alasipjjani’ sasa.
16. “Uca orake alata papelanac Baruc chacharu churjjatatsti, Tatiturusti aqhamwa oracionan arsuractjja:
17. ‘Tata, jumaw jach'a ch'amamampi alajjpachsa, acapachsa lurtajja. Janiw jumataquejj cunas jan lurasirjamajj utjquiti.
18. Jumasti jakenacarojj qhuyapayasiñamjja wawanacapan wawanacaparuraquiw uñacht'aytajja, uqhamaraquiwa jakenacarus mutuyaractawa awquinacapan juchanacapatjja. ¡Jach'a ch'amani Dios, sutimajj Take Ch'amani Dios satawa!
19. Jumajj amtäwinacamanjja jach'ätawa, luräwinacamansti ch'amaniraquïtawa. Jumaw sapa mayni jakeru luratanacap uñjtajja, ucatsti luratanacaparjamaraquiw cunsa churtajja.
20. Jumaw Egipto marcan milagronacsa uñacht'äwinacsa lurtajja, jichhas Israel marcanjja uca pachpa luräwinac lurascaractawa, uqhamaraqui yakha marcanac taypinsa, uqhamat sutimajj jach'añchatäñapataqui.
21. Israel marcamarusti jumaraquiw Egipto marcat jach'a ch'amamampi apsuntajja, milagronac lurasa, uqhamaraqui uñacht'äwinac uñacht'ayasa, takenirusa ajjsarañampi phokhantasaraqui.
22. Israelarusti aca orake churaractajja, cawqhantejj leches misq'is umjam jalasqui uca orake, cunjämatejj nayra awquinacaparu arscäyätas uqhamarjama.
23. Ucampisa cunapachatejj jupanacajj aca orakeru mantanipjjän ucapachasti, aca oraksa catuntasipjjän ucapachasa, janiw jumarojj ist'apcäyätamti, uqhamaraqui cuna arunactejj siscäyäta ucanacsa janiw phokhapcaraquïyätamti, take cuntejj jumajj jupanacaru siscäyäta uca arunacsti janiw catokapcänti. Ucatwa jichhajj take aca t'akhesiñanac apayantajja.
24. ‘Jichhajj caldeo jakenacajj marcaru nuwantañataquiw wali waquichrantasipjje; guerrampi, mach'ampi, cunaymani usunacampiraquiw marcajj uñisirinacan amparaparu purini. Tata, cuntejj jumajj siscäyät uca arunacajj phokhasipuniwa.
25. Uqhamäquipansa, Tata, jumajj uca orakjja “Alam” sascaquistawa, pagjjañataquiraqui take testigonac nayrakatana, marcajj caldeo uñisirinacan amparaparu purirjamäcchi ucasa.’ ”
26. Ucatsti Tatitojj Jeremiasarojj saraquïnwa:
27. “Nayätwa take jaquirinacana ch'amani Diosapajja. Janiraquiw nayataquejj cunas jan lurasirjamajj utjquiti.
28. Jichhasti nayajj sismawa: Babilonianquiri Nabucodonosor reyimpiru, uqhamaraqui caldeo jakenacampiruw aca marcjja catuyaraquï.
29. Caldeo jakenacasti, cawquïrinacatejj jichhajj marcaru nuwantañataqui waquichasisipqui ucanacasti mantasinjja ninampiw aca marcjja phichcatapjjani. Cawquïri uta patanacantejj Baal diosaru incienso loktasipjjerïcäna, uqhamaraqui vinonacsa yakha jan uñt'ata diosanacaru ch'allasipjjerïcäna ucanacamppachwa naqhantayapjjani, uqham yakha diosanacaru loktasisasti nayaruw ñankhachapjjetänjja.
30. Kalltatpachwa Israelampi Judá marcampejj cunatejj nayataquejj jan walïqui ucanac lurapjjerïnjja; israelitanacasti jupanacan lurat c'ari diosanacampiw ñankhachapjjetänjja. Naya, Tatituw, ucjja arsta.
31. Aca marcasti kalltasquejja ucat jichhürcamasti, sintpunwa colerayjjetu. Ucat jichhajj chhaktayäjja,
32. cuntejj Israel marcasa, Judá marcasa, reyinacapasa, jilïrinacapasa, sacerdotenacapasa, profetanacapasa, Judá orakena, Jerusalén marcana jaquirinacas lurapquitu ucanacatwa jupanacarojj k'ala tucusiyäjja.
33. Nayataquejj maysaruw uñtapjjänjja, janiw uñcatañsa munapcaraquitänti. Nayasti jupanacarojj yatichascapuniraquïyätwa, ucampis janiw nayan yatichäwinacajj-jja ist'añ munapcänti.
34. Nayaru catuyata templsa taquisipjjewa, uca ajjtascañ yakha diosanacap ucar uchasisajja.
35. Ben-hinom sisqui uca vallensti Baal diosataquejj altaranacsa lurasipjjaraquiwa, Moloc diosaru imill wawanacapsa, yokall wawanacapsa sacrificiot loktañataqui, uqhamat Judá marcaru juchar puriyasa, uca ajjtascaña lurañanacsti janiw nayajj jupanacarojj ‘Lurapjjam’ siscti ni acch'as amuyojjarojj ucanacajj jutcaraquïnti.
36. “Naya Tatitu, Israelan Diosapaw arsta, aca marca toketa cawquïri marcattejj jumajj siscta Babilonia reyin amparaparuw puripjjani, guerrampi, mach'ampi, cunayman usunacampi utjatap laycu.
37. Nayaw jakenacaparojj take marcanacat anthapinjjä, cawquïri marcanacarutejj ananuccta ucanacata, cunapachatejj nayajj jupanacataqui sinti coleratäcäyät ucapacha. Nayasti jupanacarojj aca pachpa orakeruw cuttayanjjä ucan c'uchiqui jacasjjapjjañapataqui.
38. Jupanacasti nayan marcajjäniwa, nayasti jupanacan Diosaparaquïyäwa.
39. Jupanacarusti take urunacapana nayaru jach'añchquirwa tucuyaraquëjja, pachpa jupanacan asquipataqui uqhamaraqui wawanacapan asquipataqui.
40. Jupanacampisti mä machaka wiñay arust'äwi luräjja: Jupanacarusti uca arust'äwinjja arsuraquïwa, asqui lurañataquipuni; chuymanacaparusti nayaru jach'anchañwa phokhantaraquï, uqhamaraqui nayatsa janipuni mayampis sarakañapataqui.
41. Jupanacaru asquinac lurasinsti nayajj cusisiraquïwa, take chuymaraquiwa jupanacarojj aca oraken utjasiyaraquï” sasa.
42. Tatitojj sascaquïnwa: “Cunjämatejj aca marcjjarojj take aca t'akhesiñanaca apayantjja, uqhamaraqui jichhajj take casta asquinaca arsta ucanac apayaniraquï.
43. Aca marcana, cawquïri marcatejj ‘Wasararuw tucuni’ siscta jan jakeni, jan animalanacani, uqhamaraqui caldeonacan amparaparuw jalt'ani, siscta uca orakensti wasitatwa orakenacjja alasjjapjjani.
44. Uca orakenacsti alasipjjaniwa, suma k'omachata papelanacani, selloni uqhamaraqui testigonacansa firmataraqui. Take acanacasti Benjamín tribun orakepanwa lurasiraquini, Jerusalén marca thiyanacana, Judá orakenquiri marca thiyanacana, kollu tokenacansa, jach'a kota thiya iramanacansa, uqhamaraqui Néguev sisqui uca marcanacansa, nayaw jupanacarojj asqui lurjjaraquï. Naya Tatituw ucjja arsta.”

Salmos 119:49-56
49. Uywatamar arsutamat amtasiquimaya, arunacamaruw chuymajj uchayista.
50. Llaquisiñajjan chuymachasiñajjajj acawa: arunacamaw jacañ churitu.
51. Jach'a jach'a tucurinacajj jan inact'asaw tokepjjetu, nayasti janiw yatichäwimat sarakascti.
52. Tatay, nayra pacha arsutanacamat amtasta, arunacaman chuymachasiñ jicjjatta.
53. Arunacam jaytanucur ñankha luririnacataquejj chuymajjajj walpun k'apisi.
54. Jaken marcapan jacasajj arunacamajj nayan k'ochojjänwa.
55. Tatay, arumanacaw sutim aytasta, yatichäwimarjam phokhañ munaracta.
56. May lurañajjaw wact'itu: ucasti arsutanacam phokhañawa.

Proverbios 27:20-20
20. Janipuniw cunapachas sisthapipquiti jiwasa, amay imäwisa, jakesa maynin yänacap munapayasinjja.

1 Timoteo 2:1-15
1. Nayrakatajj ewjjt'apjjsmawa Diosat mayipjjam, oración lurapjjam, Diosarus yuspagarapjjam take jaketa.
2. Diosat mayiñasaraquiw marca apnakerinacataquisa, uqhamarac take autoridadanacataquisa, uqhamat samarañana jan llaquini jacasiñasataqui, Diosar catuyata, uqhamarac takerus suman uñjasaraqui.
3. Aqham lurañaw sumajja, Khespiyiri Diosarusti acajj cusisiyiwa.
4. Jupajj takenin khespiyatäñapwa muni, cunatejj chekäqui uc uñt'apjjañaparaqui.
5. Mä sapa Diosaquiw utji, Diosampi jakenacampi sumancthapiyirejja mayniquiraquiw utji, ucasti Jesucristowa.
6. Jesucristojj jiwañaruw catuyasiwayi takenin khespiyasiñap alañataqui, acasti horasaparuw yatiyasiraqui.
7. Acataquiw nayajj chhijllatäta Tatitun arunacap parlañajjataqui, apostolöñajjataqui, iyawsañjjata uqhamarac cheka arunacjjata jan judiöpqui ucanacar yatichañajjataqui. Cunatejj chekäqui ucwa sista; janiw c'ariscti.
8. Ucatwa muntjja takewjan jakenacajj Diosar mayipjjañapa, k'oma chuymampi amparanac aptasina, jan colerasisina ni tokesisina.
9. Uqhamaraqui warminacajj cunatejj isisiñäqui ucac isisipjjpan; janirac sinti jiljañampis ñic'utanacapsa c'achachasipjjpati, ni korimpisa, perlanacampisa, ni wali jila alan isinacampisa,
10. jan ucasti suma luräwinacampi c'achachasipjjpan, Diosar catuyata warminacjama.
11. Warminacajj yatichäwinacjja amuc ist'apjjañapawa, take jaysañampi.
12. Nayasti sistwa, warminjja janiw waquisquiti yatichañapa ni chacharu apnakañapasa, jan ucasti amuquïscañapawa.
13. Diosajj nayrakatjja Adanaruw luräna, ucjjarusti Evaruraqui,
14. Adanajj janiw sallkjatäcänti, jan ucasti warmiwa; sallkjayasisinsti jucharuw jalanti.
15. Ucampis warmejj wawanïsina, uqhamarac lurañanacapa phokhasinwa khespiyasini, jupatejj iyawsañampi, munasiñampi, k'oma cancañampi suma amuyt'ampiraqui sarnakani ucajja.