A A A A A

Génesis 31:1-55
1. Ucampisa Jacobojj yatiraquïnwa Labanan wawanacapajj aqham sasa parlasipcatapa: “Jacobojj take cunatejj awquisancqui ucanacwa catuntasi, ucampiw kamiriptaraqui” sasa.
2. Uqhamarus Jacobojj amtasiraquïnwa Labanajj jan nayrjama uñj- jjatapa.
3. Ucatsti Tatitojj Jacoborojj sänwa: “Awquiman orakepar cuttjjam, cawqhancquitejj familiamajj ucqharu, nayaw jumampïscaraquï” sasa.
4. Jacobosti Raquelampiru, Leampiruw jawsayani, cawqhanccäntejj jupajj ovejanacapampi ucqhar jutjjapjjañapataqui,
5. saraquïnwa: —Nayajj amuyasjjtwa, awquimajj janiw nayrjama sum uñjcjjetuti; ucampisa awquejjan Diosapajja nayampïscapuniwa.
6. Jumanacajj asquiw yatipjjtajja cunjämsa nayajj awquimataquejj irnakta ucjja,
7. uqhamarac sapa cutiw sallkjitu, pagojjsa janiw phokhat pagquitutejja. Ucampisa Diosajj janiw nayar cuna casta ñankha lurañapsa munquiti,
8. ucampisa, cunapachatejj jupajj siscäna: ‘Ch'ejje uywanacajj jumancaniw’ sasajja, ucapachasti take kachu uywanacajj ch'ejjecamaqui wawachänjja. Ucjjarusti saraquïnwa: ‘Take rayt'ata ovejanacajj jumancaniwa’ sasajja, ucapachasti ovejanacajj rayt'atcamaqui wawacharaquïnjja.
9. Uqhamwa Diosajj jupatjja uywanacap apakjje nayar churjjañataqui.
10. “Mä uruw cunapachatejj animalanacajj catusisipcäna, ucapachaw nayajj mä samca samcasïyäta, ucansti uñjaraquiyätwa kachunacaru catupcän uca orkonacasti ch'ejjenaca, ch'iyaranaca, rayt'atanaca ucacamaquïnwa.
11. Uca samcansti Diosan angelapaw nayarojj sutit jawsitu, nayasti saractwa: ‘Acancasctwa’ sasa.
12. Ucatsti angelajj saraquituwa: ‘Wal uñch'uquim, take orkonacajja, cawquïrinacatï kachunacar catupqui ucanacajj rayt'atanaca, ch'ejjenaca, uqhamcamaquiwa, nayasti sum amuyaracta cuntejj Labanajj lurctam ucjja.
13. Nayasti Betelan uñstcsmas uca Diosätwa, cawqhantejj jumajj mä kala nayar loktasa sayt'aycta, ucatsti mä arsüwi arsuraquista. ¡Sartam! Aca chekat sarjjam, cawqhantejj nascta uca oraker cuttjjaraquim’ ” sasa.
14. Uqhamasti Raquelampi Leampejj sapjjänwa: —Nanacanjja janiw cunas awquejjan utapanjja utjcjjapjjetuti.
15. Ucampisa nanacajj janis wawanacapäpquirista uqhamwa uñj-jjapjjetu, uqhamarus aljasipjjaraquituwa, uqhamarac cuntejj jumajj nanacampi casarasiñataqui pagcta ucsa catuntasjjaraquiwa.
16. Chekpachansa take kamir cancañapwa Diosajj awquejjat apakjje, jiwasaru, wawanacasampiru churjjañataqui. Uqhamajj cuntejj Diosajj sisctam uqhamjja lurascaquim —sasa.
17. [17-18] Jacobosti Canaán oraker cuttaniñataquiw waquichasjjäna, cawqhantejj Isaac awquipajj jaccäna ucqharu. Wawanacapsa, warminacapsa camellonacaruw lat'jjatayäna, ucatsti take yänacapwa apthapisjje, uqhamarac cuna uywanactejj Padan-aram chekan irnakasa jicjjatcataynas ucanac anjjart'asinisinwa thaquinjam jutjjäna.
18. ***
19. Labanan yakha tokeru ovejanacapat t'arwanac yawiri sarañcamasti, Raquelajj tatapan diosanacapwa lunthatsuwayäna.
20. Uqhamwa Jacobojj arameo Labán jakerojj sallkjäna jan “Sarjjä” sasa.
21. Take cunapatejj utjqui ucanacwa apasjjäna. Janc'aquiraquiw Eufrates sat jawira pascatäna, ucatsti Galaad kollu tokenacaruw jutjjäna.
22. Quimsa uru pasjjatatsti, ucqhaquiw Labanajj yati Jacobon sarjjatapa.
23. Familianacapampi mayacht'asisaw Jacoboruw arctäna, pakallko uru sarasasti Galaad kollunacanwa jicjjatäna.
24. Ucampisa uca arumajj Diosajj arameo Labán jakerojj samcanwa uñstäna, saraquïnwa: “Ist'ita, jan Jacobotaquejj khoruchasimti” sasa.
25. Labanasti Jacoborojj Galaad kollunacanwa jicjjatäna, cawqharutejj carpapa sayt'aycatayna uca chekaru. Labanasti uca chekaruraquiw familianacapampejj carpapa sayt'ayasïna.
26. Jacoborusti saraquïnwa: —¿Cunsa lurista? ¿Cunatsa sallkjista? ¡Phuchanacajjarojj guerra prisioneronacäcaspas uqhamwa apasintajja!
27. ¿Cunatsa sallkjista, ucatsti jamasat jan cunsa yatiyasa jaltanta? Nayajj jutjjañama yatisajj mä suma cusisiña fiestampiw qhitanuct'anjjeriscasamänjja.
28. Jumasti janiw phuchanacajjarusa, ni allchhinacajjarusa jamp'att'ayquistati. ¡Jan walpun lurtajja!
29. Nayajj muniristjja cunsa lurapjjaquirismawa; ucampisa, masayp'uw awquiman Diosapajj parljjayitu, saraquituwa: ‘Ist'ita, jan Jacobotaquejj khoruchasimti’ sasa.
30. Ucampisa sintipuni awquiman utapar cuttanjjañ munchiyäta ucasti jichhajj jutjjaracta ucapachasti, ¿cunatarac diosanacajj lunthatanistasti? —sasa.
31. Jacobosti Labanarojj sänwa: —Ajjsarañajjaw utjitänjja. Saraquiyätwa: ‘Inas phuchanacapjja, ch'amampiqui aparjjchitaspa’ sasa.
32. Ucampisa inas acan cawquïrisa diosanacam catuscchejja, ucajj, ¡jiwayatäpan! Nayan familianacajjajj testigowa, cunamsa cat-tjja, jumanquïrsti apasjjamaya —sasa. Ucampisa Jacobojj janiw yatcänti Raquelan uca diosanac lunthatanitapjja.
33. Labanasti Jacobon carpaparuw mantäna, ucjjarusti Lean carpaparuraqui, uqhamarac pani esclavan carpaparusa, ucampisa janiw diosanacapjja jicjjatcänti. Lean carpapat mistunisinsti Raquelan carpaparuw mantaraquïna.
34. Raquelasti diosanac catusinjja, camello montura mankharuw imantäna, ucat ucjjar kont'asiraquïna. Labanasti takpach carpa thakascäna, ucampis janiw jicjjatcänti.
35. Raquelasti saraquïnwa: —Awquejja, janiw colerasïtati, nayan jan sartatajjatjja, phajjsi wilanïscatajj laycu —sasa. Labanasti diosanacap thakascäna, ucampis janiw jicjjatcänti.
36. Jacobosti colerasiraquïnwa, Labanarusti aqham sasaw säna: —¿Cuna jan walsa lurtjja? ¿Cunas juchajjajja, juman aqham wali amtata nayar arctaniñamataquejja?
37. Take cunajjwa thaksustajja, ucampisa, ¿cunsa jumanquirjja jicjjatasta? ¡Cuna jicjjatasasa jichhajj apnokamay familianacam nayrakataru, uqhamarac familianacajj nayrakatarusa, uqhamat jupanacajj sapjjañapataqui cawquïris razonanïtan uca!
38. Aca pä tunca maraw jumampejj irnakta, ucapachasti janipuniw ovejanacamasa ni cabritonacamasa sullurquitejja, janipuniw cunapachas mä ovejamsa qharst'ascti mankt'asiñataquejja.
39. Janipuniw cuntejj pampanquir animalanacajj mank'antapcän uca uywanacamjja apancayätti, jan ucasti nayaw ucanacjja pagueriyätjja, arumas jan ucajj urus uywanacam lunthatapjjän ucjja nayat jumajj cobrasiriyätajja.
40. Urunacajj lupin khatintata, arumasti thayan thayjataw uñjasiyätjja. ¡Iquis janiw purirïcjjetänti!
41. Pä tunca maraw utamancantjja, jichhasti acaw pagojjajja. Pä phucham laycusti tunca pusin maraw irnakarapsma, uywanacam laycusti sojjta maraw irnakaracta, uqhamarus sapa cutiw nayan pagoj-jja mayaptaytajja.
42. Janitejj Diosajjajja, Abraham, uqhamarac Isaac awquejjajj yupaychcäna uca Diosajj nayampïcasapäna ucqhajj jumajj jan cunani uqhampachaqui qhitanucutasamänjja. Ucampisa Diosajj t'akhesitajj-jja, uqhamarac irnakatajjsa uñjiwa, ucatwa masayp'ojj uñsttamjja —sasa.
43. Ucatsti Labanajj Jacoborojj saraquïnwa: —Phuchanacajj phuchanacajjawa, allchhinacas allchhinacajjaraquiwa; ovejanacas ovejanacajjaraquiwa; ¡take cuntejj acan uñjctas ucajj nayanquiwa! Uqhamasti, ¿cunarac lurirista jichhasti phuchanacajjarusa, allchhinacajjarusa?
44. Uca laycu, jichhajj jumampi nayampejj mä arust'äwiru mantañäni, uca arust'äwiru mantatasaw testigot sayt'ani jumampi nayampitjja —sasa.
45. Uqhamasti Jacobojj mä kala ittasi, ucatsti mä pilarjam sayt'ayäna,
46. familianacaparusti saraquïnwa: —¡Kalanac montont'apjjam! —sasa. Takeniw kalanac apthapipjjäna mä monton sayt'ayañataqui, uqhamwa uca kala monton jac'ana mank'apjjäna.
47. Laban chachasti uca chekarojj jupan parlapanjja “Jegar Sahaduta” sasaw sutichäna, Jacobosti parlapanjja “Galaad” sasaraquiw sutichäna.
48. Laban chachasti saraquïnwa: —Jichhüruwa, aca kala montonajj testigot sayt'i jiwasa paninitaquejja. Ucatwa uca chekajj Galaad satajja.
49. Uqhamarus Mizpa sataraquiwa, Labanan aqham satap laycu: —Tatituy uñjistpan jiwasa paninirojja, cunapachatejj jan jiquisiñ puedcjjañäni ucapachajja.
50. Phuchanacajjarutejj nuwäta, jan ucajj jupanacjjaru yakha warminacampi casarasïta, janis qhitis jumampi nayampi paninitaquejj testigojj utjcani, ucapachajj Dios quipcaw testigöscani —sasa.
51. Uqhamarus Labanajj Jacoborojj sascaquïnwa: —Uñjam, acajj uca kala montonajja, uqhamarac cawquïri pilartejj nayajj jiwasa taypiru usccta ucajja.
52. Aca payäniw testigojja, janiraquiw aca rayatjja jumas ni nayas pasascañäniti cuna jan wali lurasiñataquisa.
53. Jichhajj Abraham achachilaman, uqhamarac Nacor achachilajjan Diosapay uñjpan —sasa. Jacobosti uqhamajj cawquïri Diosarutejj Isaac awquipajj yupaychcäna ucan sutipjjaruw juramento luräna.
54. Ucjjarusti Jacobojj mä sacrificio kollu patan loktaraqui, familianacaparus jawsaraquïnwa mank'añataquejja, take jupanacaw mank'apjjäna, uca arumasti kollun khantatipjjaraquïna.
55. Khepärmanthi alwasti, Labanajj sartasisinjja allchhinacaparu, phuchanacaparu jamp'att'asinjja, bendiciwayänwa, ucat orakepar cuttawayjjaraquïna.

Génesis 32:1-32
1. Jacobosti thaquinjam sarascaquïnwa, uqhamaruw Tatitun angelanacapajj jicjjatiri mistunipjjäna.
2. Jacobosti ucanac uñjasinjja sänwa: “Acajj Diosan ejercitopawa” sasa. Ucatwa uca chekarojj Mahanaim sas sutichäna.
3. Jacobosti mä qhitanacwa Seir sat orakeru qhiti, ucasti Edom tokenquiwa, Esaú jilapar jutascatapa yatiyañataqui,
4. ucatsti aca arunacwa ewjjaraquïna: “Esaú jilajjarojj sapjjam: ‘Jacob jilamajj juman arsutamar phokhañ muni, ucatsti saraquiwa: ‘Acqha maranacaw Labanampejj jacta,
5. jichhasti utjaraquituwa, vacanaca, asnonaca, ovejanaca, esclavonaca, esclavanaca; aca ewjja jumaru apayansma, juman suma chuymama suyt'asa’ ” sasa.
6. Cunapachatejj qhitanacajj cuttjjapjjäna ucqhasti Jacoborojj sapjjänwa: —Esaú jilamar uñjirejj sarapjjtwa, jichhasti jupa quipcaw juti jumar catokañataqui, pusi pataca jakenacampi compañt'ata cuna —sasa.
7. Jacobosti uc ist'asinjja, wal ajjsaräna, wali mayjt'ataraquiw suyt'äna. Ucatsti jupampïpcäna uca jakenacsa, ovejanacsa, vacanacsa, camellonacsa payaruw jaljtayäna,
8. chuymapansti saraquïnwa: “Esautejj mä tama jakenacajjar nuwañatac jutanejja, maynïri tamajj jaltjjascaniwa” sasa.
9. Ucjjarusti Diosat mayisiraquïna: “Dios Tata, Abraham achachilajjan Diosapa, uqhamarac Isaac awquejjan Diosapa, jumaw orakejjar cuttayanistajja, uqhamarac familianacajjan ucarusa, uqhamarac jumaraquiw take cunansa yanapasquistajja.
10. Janiw cuna asquïctsa juman nayar qhuyapayasiñamampi, uqhamarac cheka cancañamampi uñjatäñataquejja. Nayajj aca Jordán jawira pasayäta, thujru ayt'ata mayaqui, jichhasti pä tama yänacaniw jicjjatasta.
11. ¡Tata, jumay khespiyita Esaú jilajjan amparapatjja! Ajjsartwa, jupajj jutaquispawa warminacajjaru, uqhamarac wawanacajjaru jiwarayañataqui.
12. Jumajj khanwa sistajja: ‘Nayaw yanapascäma, wawanacamas kota irananquir ch'allanacjama jan jact'cayäniw’ ” sasa.
13. Uca arumasti Jacobojj uca pachparuw iqnoke, cunanacatejj ucapachajj jupanjja utjcän ucanacatjja wajjt'äwinacwa Esaú jilapataquejj waquicht'äna:
14. Pä pataca cabritonaca, pä tunca chivonaca, pä pataca ovejanaca, pä tunca orko ovejanaca,
15. quimsa tunca asu kalluni camellonaca, pusi tunca vacanaca, tunca orko vaca kallunaca, pä tunca kachu asnonaca, tunca orko asnonacampi cuna.
16. Ucatsti sirvirinacaparuw catuyi, sapa tama yakhachatcama, ucatsti saraquïnwa: —Jichhajj nayrt'apjjam, ucatsti mä tamat mä tamarojj jaypacharuqui sarapjjam —sasa.
17. Nayrakata tamarusti sänwa: —Cunapachatejj Esaú jilajjajj jicjjatätam ucqhasti, ucat jisct'araquïtam: ‘¿Qhitis uywirimajja, cawquirus saräta, uqhamarac qhitinquis aca uywanacajja?’ sasa,
18. ucapachasti sätawa: ‘Acanacajj mä wajjt'äwiwa jumataqui apayanitu, tata Esaú, Jacob sirvirimaw apayantam, jupasti khepatwa jutascaraqui’ —sasa.
19. Khepa saririnacarusti uca quipcaracwa ewjjäna, saraquïnwa: —Cunapachatejj Esaú jilajjajj jicjjatapjjätam ucapachajja,
20. uca quipcaraqui sapjjam: ‘Jacob sirvirimajj khepat jutasqui’ —sasa. Jacobosti chuymapanjja sascaraquïnwa: “Cuna wajjt'äwinactejj nayrakata apaycta ucanacampiw colerapjja apakä. Jupa pachparaquiw ucanacjja uñjani. Uqhamat inach waliqui catokasquitaspa” sasa.
21. Uqhamapï wajjt'äwinacajj nayrakata saränjja, jupasti uca arumajj pachpa campamentopanacwa khepararaquïna.
22. Uca arumpachaw Jacobojj sartasisin pä warmipa, pä sirvientanacapa, tunca mayani wawanacapa, Jaboc sat jawir pata chekanjam maqhatayäna,
23. take cunapatejj utjcän ucanacamppacha.
24. Cunapachatejj Jacobojj sapaqui kheparjjän ucqhasti mä jakew jupampejj nuwasïna khanjtaniñapcama,
25. ucampisa uca jakejj Jacobor jan atipjañjamätap uñjasinsti, lanqhu charampi, thejjnimpi jicthaptquis ucqhatwa nuwantawayäna, ucatsti uca ch'aqha mokojj jithinucutänwa, jupampi nuwascasinjja.
26. Uqhamasti jakejj Jacoborojj sänwa: —Antutjjeta, niyaw willjtanjje —sasa. —Janitejj bendisquitätajja, janiw antutcämati —sasaw Jacobojj saraquïna.
27. —¿Cuna sutinïtasa? —sasaw uca jakejj jisct'äna. —Jacob satätwa —sasaw jupajj saraquïna.
28. Uqhamasti jakejj sänwa: —Janiw jichhajj Jacob satäjjätati. Sutimajj Israel satäjjaniwa, Diosampiw ch'ajjwtajja, uqhamarac jakenacampisa, ucatsti atipjtawa uca laycu —sasa.
29. —Jichhajj jumajj saraquita, ¿cunas sutimajja? —sasaw Jacobojj jisct'araquïna. Ucampisa uca jakejj saraquïnwa: —¿Cunataquis sutejj yatiñ munta? —sasa. Ucatsti uca jakejj ucqhanpachwa Jacoborojj bendisjjaraquïna.
30. Jacobosti uca chekarojj Peniel sasaw suticharaquïna, saraquïnwa: “Diosarojj ajanuy ajanuw uñcatta, ucampisa jacascaractwa” sasa.
31. Jacobosti Peniel chekatwa mistusincäna, inti jalsu horasaru. Thejjnipa usuchjatätap laycusti cojtasaw saräna.
32. Ucatpï Israelan wawanacapajj jichhürcama thejjnincqui uca ancjja jan mank'apquitejja, Jacobon uca chekat usuchjatätap laycu.

Salmos 8:6-9
6. take luratanacam apnakañapataquiw catuytajja, take cun uñjañapataquiw catjjaruyaractajja:
7. ovej tamanaca, vacanaca, ch'uminquir animalanaca,
8. alajj chek thoknaker jamach'inaca, lamar kotanquir chawllanaca, lamar kotan take utjirinaca.
9. ¡Tatay, uywirejjay, sutimajj takpach oraken muspharcayawa!

Proverbios 3:19-20
19. Tatitusti yatiñampi, ch'iqhi cancañampiwa sayt'ayi alajjpachsa, acapachsa.
20. Jupasti yatiñampiwa lamar kotsa jaljtayi, jallsa kenayata puriyaraqui.

Mateo 11:1-30
1. Cunapachatejj Jesusajj tunca payani discipulonacaparu ewjjt'añ tucuyjjän ucqhajja, jac'ancquis uca marcanacaruw Diosan arunacap yatichir sarjjäna.
2. Juanasti cuntejj Jesusajj lurcatayna ucanaca carcelanjja yatïnwa, ucatwa pani arquirinacaparojj qhitäna Jesusan ucaru,
3. jisct'añataqui —¿Jumätati jutañapäquis uca Cristojja, jan ucajj yakharuch suyapjjäjja? —sasa.
4. Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Sarapjjam, yatiyapjjaraquim Juanaru cuntejj ist'apcta, uñjapcaracta ucanaca:
5. Juyqhunacajj uñj-jjapjjewa, cojonacas sarnakapjjaraqui, lepra usuninacas kollataraqui, okaranacas ist'apjjaraqui, jiwatanacasti jactayataraquiwa, uqhamarac pobrenacarus khespiyasiñan utjatapajj yatiyataraquiwa.
6. Cusisiñaniwa nayat jan mayjt'asisa arquirejja —sasa.
7. Jupanaca sarjjepansti, Jesusajj jakenacarojj Bautisiri Juanat parlañ kalltäna, aqham sasa: “¿Cun uñjiris jumanacajj wasarar sarapjjtajja? ¿Thayana wali onokeyata sokosaru uñjiriti?
8. Jan ucajj ¿cun uñjirich sarapjjtajja? ¿Mä suma isin isintata jakerucha? Jumanacajj yatipjjtawa, suma isin jakenacajj reyinacan utapancapjjewa.
9. ¿Cun uñjiripunis sarapjjtajja? ¿Mä profetaruti? Jïsa, mä profetatsa juc'ampiw jupajja.
10. Juanajj, Kellkatan aqham sisquis, ucawa: ‘Acajjay nayajj juman nayrakatam mä qhitajjaruw qhitta, jumatac mä thaqui waquichañapataqui.’
11. “Khanacwa sapjjsma, janiw maynis acapachanjja utjquiti Juanat sipan juc'amp jach'ajja, ucampisa taket jisc'äquis Diosan reinopana ucajja, jupat sipansa wali jach'awa.
12. “Bautisiri Juanan jutatapat jichhürcamajja, Diosan reinopanjja jan walt'añanacaw utji. Qhitinacatejj ch'amampi atipjañ munapjje ucanacajja, ch'amanacapampiquiw catuntasiñ munapjje.
13. Take profetanacawa, uqhamarac Moisesan leyinacapansa Juancamajja Diosan reinopata yatiyapjje.
14. Jumanacatejj iyawsañ munapjjstajja, Juanasti Elías profetajj jutañapäcäna ucawa.
15. Ist'añ munirejja ist'pan.
16. “Uqhamasti, ¿cunampiraqui nayajj aca jakenacarojj uñtasiyäjja? Jupanacasti cunjämtï wawanacajj plazanacan anatañataqui kont'atäsipqui, ucatsti maynit mayniru arnakasisipqui,
17. aqham sasa: ‘Pinquillwa phust'arapipjjsma, jumanacasti janiw thokopctati; llaquiscañ k'ochunac k'ochurapipjjsma, jumanacasti janiraquiw jachapctati’ ucamp sasiwa.
18. Ucatsti Juanaw juti. Jupasti janiw mank'cänsa ni umcänsa, ucatsti jumanacajj juparojj sapjjtawa: ‘ñankha ajayuniw’ sasa.
19. Ucjjarusti naya, Jaken Yokaparaquiw, jutta. Nayasti mank'aractwa, umaractwa. Ucatsti jumanacajj sapjjaraquistawa: ‘Ancha mank'eriw, umiriraquiw, impuesto cobririnacana, uqhamarac juchararanacampin amigopaw’ sasa. Ucampis Diosan yatiñapajj luräwinacap tokew uñacht'ayasi.”
20. Ucapachasti Jesusajj tokenokañ kalltäna, cawqui marcanacantejj walja milagronacas luratäcäna uca marcanac contra, ucanquir jakenacajja juchanacapat jan arrepientisipjjatap laycu. Saraquïnwa:
21. “¡Llaccañätaw jumajj, Corazín marca! ¡Camachcaquït jumajj, Betsaida marca! Tirompina Sidonampintejj take aca milagronacajj lurasispäna ucajja, ucspachaw jupanacajj take jan wali luräwinacapat arrepientisisinjja nayan ucar jutjjapjjasapäna, llaquisiñ luto isinacamp isthapita.
22. Ucampis nayajj sapjjsmawa, taripäwi urunjja jumanacaw Tironquirit sipansa, Sidonanquirit sipansa jach'a mutuña catokapjjätajja.
23. Uqhamaraqui jumajj Capernaum marca, ¿amuyastati alajjpachcama jach'aru aptatäña? Infierncam apakatäyätawa. Sodomantejj acan lurasqui uca milagronacajj lurasisapänjja, uca marcajj jichhürcamaw utjascasapäna.
24. Ucampis nayajj sapjjsmawa, taripäwi urunjja jumanacajj uca Sodomanquirinacat sipansa juc'amp t'akhesiñwa catokapjjätajja.”
25. Ucapachajj Jesusajj saraquïnwa: “Yupaychsmawa, Awquejja, munañaniraquïtawa alajjpachansa acapachansa. Jumawa yatiñ cancañ imanttajja wali yatiñan jakenacatjja; ucatsti juc'a yatiñan jakenacaruw uñacht'aytajja.
26. Jïs, Tata, uqhamwa jumajj muntajja.
27. “Awquejjasti take cunwa churjjetu ucampis janiw qhitis Yokarojj uñt'quiti, jan ucasti Awquiquiwa. Awquirusti janiraquiw qhitis uñt'quiti, jan ucasti Yokaquiw Awquirojj uñt'i, uqhamarac qhitirutejj Yokajj uñt'ayañ munqui ucanacampi.
28. Nayar jutapjjam take karjatanaca jatjatanaca, nayaw samarayapjjäma.
29. Nayan yugojja apapjjam, ucatsti nayat yatekasipjjaraquita. Nayasti llamp'u chuymani, alt'at chuymaniraquïtwa, ucatwa almaman samarañapjja jicjjatapjjäta.
30. Nayan yugojjasti jasa apañaquiwa, qhumojjasti sinti phisnaquiraquiwa.”