መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


መስከረም 23


1 ቆሮንቶስ 11:17-34
17. ሂንቴ ኢሲፌ ሺቄይ ጎዓስ ጊዶናሺን ቆሆስ ጊዲያ ጊሾ ሃዒ ታ ኢሚያ ኪታን ሂንቴና ናሺኬ።
18. ታ ኮይሮ ሲዒዳይ፥ ሂንቴ ዎሳ ኬꬃን ሺቂያ ዎዴ ሂንቴ ጊዶን ሻሄቴꬂ ዴዔይሳ። ሄ ታ ሲዒዳይሳፌ ባጋይ ቱማ ጊዴይሳ ኣማናይስ።
19. ሂንቴ ጊዶፌ ቱሚ ዴዔይሳቲ ኦናንቴኮ ኤሬታና ሜላ ሂንቴ ጊዶን ሻኮይ ዳናይሲ ኣቴና።
20. ሂንቴ ኢሲፌ ሺቂያ ዎዴ ሂንቴ ሺቄይ ጎዳ ካሁዋ ማናሳ ጊዴና።
21. ሂንቴ ካꬂ ሚያ ዎዴ ኢሶይ ኢሱዋ ናጎና ባይሳ ባይሳ ሚያ ጊሾ ኢሶይ ኮሻቴስ ሃንኮይ ቃሲ ማꬆቴስ።
22. ቱማ ሂንቴ ማናዉኔ ኡያናው ሂንቴው ኬꬂ ባዌ? ዎይኮ ፆሳ ዎሳ ኬꬃ ካꬌቲ? ኣይኮይ ባይና ማንቆታ ዬላዬቲ? ታ ሂንቴና ዎይጎ? ሃይሳስ ታ ሂንቴና ናሾ? ናሺኬ።
23. ታኒ ሂንቴው ኢሚዳ ቲሚርቲያ ጎዳፔ ኤካስ። ጎዳ ዬሱሲ ኣꬊዲ ኢሜቲያ ቃማን ኡይꬃ ኤኪዲ፥
24. ፆሳ ጋላቲስ። ኡይꬃ ባꬂዲ «ሄዒቴ፤ ሚቴ። ሃይሲ ሂንቴው ኢሜቲያ ታ ኣሹዋ። ሃይሳ ሚሼ ታና ሃሳዪቴ» ያጊስ።
25. ሄሳዳካ፥ ካሁዋ ሚዲ ሲሚን፥ ፁዓ ኤኪዲ፥ «ሃይሲ ፁዓይ ታ ሱꬃን ኤቂያ ኦራꬃ ጫቁዋ። ሂንቴ ኢያፔ ኡያ ዎዴ ኡባን ታና ሃሳዪቴ» ያጊስ።
26. ሂንቴ ሃ ኡይꬃ ሚያ ዎዴኔ ሃ ፁዓ ኡያ ዎዴ ኡባን ጎዳይ ያና ጋካናው ኢያ ሃይቁዋ ኦዴታ።
27. ሄሳ ጊሾ፥ ቤሶና ኦጊያን ጎዳ ኡይꬃ ሚያ ዎይኮ ጎዳ ፁዓ ኡያ ኦኒካ ኢያ ኣሹዋኔ ሱꬃ ቶቺዳ ጊሾ ባ ናጋራን ኦይሼቴስ።
28. ሺን ኣሲ ባና ፓጮ። ያቲዲ ኡይꬃ ሞ፤ ፁዓፔካ ኡዮ።
29. ጎዳ ኣሹዋባ ሻኪ ኤሮና፥ ኡይꬃ ሜይኔ ፁዓፔ ኡዬይ፥ ባ ቦላ ፒርዳ ሜሲኔ ኡዬስ።
30. ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ጊዶፌ ዳሮቲ ዳቡሪዶሶና፤ ሃርጊዶሶና፤ ቃሲ ኡንዴና ኣሳቲ ሃይቂዶሶና።
31. ሺን ኑ ኑና ፓጪ ቤዒዳባ ጊዲያኮ፥ ኑ ቦላ ፒርዴታናሺን።
32. ኣላሜይ ፒርዴቲያ ዎዴ ኑ ኣላሚያራ ፒርዴቶና ሜላ ሃዒ ጎዳይ ኑና ሴሬስ።
33. ሄሳ ጊሾ፥ ታ ኢሻቶ፥ ጎዳ ካሁዋ ማናው ሂንቴ ሺቂያ ዎዴ ኢሶይ ኢሱዋ ጋꬂ ኤኪቴ።
34. ሂንቴ ሺቆይ ፒርዳስ ጊዶና ሜላ ኮሻቲዳ ኦኒካ ዴዒኮ፥ ባ ሶን ሞ። ኣቲዳባ ታኒ ያ ባዳ ሂንቴው ኦዳና።