መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ህዳር 17


ቲቶ 1:1-16
1. ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬይኔ ፆሳ ኣይሌይ፥ ጳዉሎሲ፥ ፃፊዳ ዳብዳቢያ። ፆሳይ ዶሪዳ ኣሳ ኣማኑዋ ዲቻናዳኔ ቱማ ኣያና ዴዑዋ ዋኒዲ ዳኔኮ ቤሲያ ቱማ ኤራኮ ኤንታ ካሌꬃናው ታኒ ኪቴታስ።
2. ሄ ኣማኖይኔ ኤራቴꬃይ ሜሪና ዴዑዋ ኡፋይሳ ቦላ ዜምፒስ። ሄሳ ዳሮ ዎዴፔ ሲንꬄ ዎርዶቶና ፆሳይ ኑስ ኢማና ጊዲ ቃላ ጌሊስ።
3. ኑና ኣሺያ ፆሳይ ባ ዎዴን ሃ ኪታ ኦዳና ሜላ ታው ሃዳራ ኢሚስ።
4. ኑ ኮꬄ ኣማኑዋን ታ ቱማ ናዓ ጊዲዳ ቲቶ፥ ፆሳ ኣዋፔኔ ኑና ኣሺያ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ኔው ጊዶ።
5. ታኒ ኔና ቃርፄሳን ኣጋዳ ዪዳይ፥ ኔኒ ኣቲዳባ ጊጊሳናዳኔ ታኒ ኪቲዳይሳዳ ካታማ ኡባን ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ዶራና ሜላሳ።
6. ጪሚ ቦሬቶናይሳ፥ ኢሲ ማቼ ኣዚና፥ ማራ ꬋዮን ዎይኮ ኪቴቴꬃ ኢፆን ኣሲ ቦሮና ኣማኒያ ናይቲ ዴዒያ ኣሲ ጊዳናው ቤሴስ።
7. ዎሳ ኬꬃ ጪሚ ፆሳ ኦሱዋ ሃዳራ ኤኪዳ ጊሾ ቦሬቶናይሳ፥ ኦቶርቶናይሳ፥ ኤሌ ዪሎቶናይሳ፥ ማꬆቶናይሳ፥ ኦዳ ሜꬎናይሳኔ ቤሶና ጎዓስ ዳፌቶናይሳ ጊዳናው ቤሴስ።
8. ሺን ኢማꬄ ሞኬይሳ፥ ሎዖባ ኡባ ዶሴይሳ፥ ኣኬካንቾ፥ ፂሎ፥ ጌሺኔ ባና ሃሬይሳ ጊዳናው ቤሴስ።
9. ሃራታ ሱሬ ቲሚርቲያን ሚንꬄꬃናዉኔ ሄ ቲሚርቲያ ኢፄይሳታ ዛራናው ባ ታማሪዳ ቱማ ቃላን ሚኒዲ ኤቃናው ቤሴስ።
10. ኪቴቶናይሳቲ፥ ፓꬆና ኦዳ ኦዴቴይሳቲ፥ ጪሜይሳቲ ኡባካ ቃፃሬቴꬃ ዎጋ ናጊያ ዳሮ ኣሳቲ ዴዖሶና።
11. ኤንቲ ቤሶና ኦጌን ሚሼ ዴማናው ኮዪዲ፥ ታማርሳናው ቤሶናባ ታማርሲሼ ኬꬃ ኣሳ ኡባ ኢሲያ ጊሾ ኤንታ ቲሚርቲያ ቴቃናው ቤሴስ።
12. ኤንታ ናቤታፔ ኢሶይ፥ «ቃርፄሳ ኣሳይ ኡባ ዎዴ ዎርዶ ኦዴቶሶና፤ ኢታ ዶዓታኔ ኣዛላ ያራምባታ» ያጊስ።
13. ሃ ማርካቴꬃይ ቱማ ማርካቴꬂ። ሄሳ ጊሾ፥ ኤንታው ቱማ ኣማኖይ ዳና ሜላ ኤንታ ሃንቄታ።
14. ቱማ ኢፂያ ኣሳ ቲሚርቲያኔ ኣይሁዴታ ፓꬆና ቶሲያ ሲዖና ሜላ ኤንታ ሴራ።
15. ባንታው ጌሺ ጊዲዳይሳታስ ኡባይ ጌሺ፥ ሺን ቱናታሲኔ ኣማኖናይስታስ ኤንታ ቆፋይኔ ካሃይ ቱኒዳ ጊሾ ኤንታው ኣይቢካ ጌሺ ጊዴና።
16. ኤንቲ ኑ ፆሳ ኤሮስ ጎሶና፥ ሺን ባንታ ኦሱዋን ኢያ ካዶሶና። ኤንቲ ፆሳን ኢፄቲዳይሳታ፥ ኪቴቶናይሳታኔ ሎዖ ኦሶ ኡባስ ጊዶናይሳታ።