መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ጥር 25


ማቴዎስ 1:1-25
1. ሃይሳፌ ካሊዲ ፃፌቲዳይሲ ዳዊቴ ናዓ ኣብራሃሜ ናዓ ጊዲዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴꬃ።
2. ኣብራሃሜይ ዪሳቃ ዬሊስ፤ ዪሳቂ ያይቆባ ዬሊስ፤ ያይቆቢ ዪሁዳኔ ኢያ ኢሻታ ዬሊስ፤
3. ዪሁዲ ቲዒማሪፔ ፋሬሴኔ ዛራ ዬሊስ፤ ፋሬሲ ኣስሮሜ ዬሊስ፤ ኣስሮሜይ ራሜ ዬሊስ፤
4. ራሜይ ኣሚናዳቤ ዬሊስ፤ ኣሚናዳቤይ ናዓሶና ዬሊስ፤ ናዓሶኔይ ሳልሞና ዬሊስ፤
5. ሳልሞኔይ ራዓቢፔ ቦዔዛ ዬሊስ፤ ቦዔዚ ኡሩቲፔ ኢዮቤዴ ዬሊስ፤ ኢዮቤዲ ኢሴዬ ዬሊስ፤
6. ኢሴዬይ ካዉዋ ዳዊቴ ዬሊስ፤ ዳዊቴይ ኦሪዮ ማቼፌ ሶሎሞኔ ዬሊስ፤
7. ሶሎሞኔይ ሮቢዓማ ዬሊስ፤ ሮቢዓሜይ ኣቢያ ዬሊስ፤ ኣቢዬይ ኣሳፌ ዬሊስ፤
8. ኣሳፊ ኢዮሳፌፄ ዬሊስ፤ ኢዮሳፊፄይ ኢዮራሜ ዬሊስ፤ ኢዮራሜይ ኦዚያኔ ዬሊስ፤
9. ኦዚያኔይ ኢዮዓታሜ ዬሊስ፤ ኢዮዓታሜይ ኣካዛ ዬሊስ፤ ኣካዚ ሂዚቂያሳ ዬሊስ፤
10. ሂዚቂያሲ ሚናሴ ዬሊስ፤ ሚናሴይ ኣሞና ዬሊስ፤ ኣሞኒ ኢዮሲያሳ ዬሊስ፤
11. ኢስራዔሌ ኣሳይ ዲዔቲዲ ባቢሎኔ ቢታ ቢዳ ዎዴ ኢዮሲያሲ ኢኮኒያናኔ ኢያ ኢሻታ ዬሊስ።
12. ባቢሎኔ ቢታ ኢስራዔሌ ኣሳይ ዲዔቲዲ ቢዳፔ ጉዬ ኢኮኒያኒ ሳላቲያሌ ዬሊስ። ሳላቲያሌይ ዜሩባቤላ ዬሊስ፤
13. ዜሩባቤሊ ኣብዲዩ ዬሊስ፤ ኣብዲዩይ ኤሊያቄሜ ዬሊስ፤ ኤሊያቄሜይ ኣዛራ ዬሊስ፤
14. ኣዛሪ ሳዶቄ ዬሊስ፤ ሳዶቄይ ኣኪሜ ዬሊስ፤ ኣኪሜይ ኤሊዩዳ ዬሊስ፤
15. ኤሊዩዲ ኣላዛራ ዬሊስ፤ ኣላዛሪ ማታኔ ዬሊስ፤ ማታኔይ ያይቆባ ዬሊስ፤
16. ያይቆቢ ዮሴፋ ዬሊስ፤ ዮሴፊ ኪሪስቶሳ ጊያ ዬሱሳ ዬሊዳ ማይራሚ ኣዚና።
17. ሂዛ፥ ዬሌቴꬃይ ኣብራሃሜፔ ዳዊቴ ጋካናው ታማኔ ኦይዳ። ዳዊቴፔ ቢዲ ባቢሎኔ ዲዑዋ ጋካናው ታማኔ ኦይዳ። ባቢሎኔ ዲዑዋፔ ቢዲ ኪሪስቶሳ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬂ ጊዴስ።
18. ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴꬃ ታሪኬይ ሃይሳፌ ካሌይሳ። ኢያ ኣያ ማይራማ ዮሴፋስ ኦይሼታ ዴዓሼ ዮሴፋራ ጋሄቶና ጌሻ ኣያናፔ ቃንꬃታሱ።
19. ዮሴፊ ፂሎ ኣሲ ጊዲዳ ጊሾ ኢዮ ኣሳን ኬሳናው ኮዪቤና። ያኒያ ጊሾ ቆሳን ኢዮ ኣጋናው ቆፒስ።
20. ኢ ሄ ቆፋን ዴዒሺን ፆሳ ኪታንቾይ ኣሙሆን ቆንጪዲ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ዮሴፋ፥ ማይራማ ቃንꬃቲዳይ ጌሻ ኣያናፔ ጊዲያ ጊሾ ኢዮ ኤካናው ያዮፋ» ያጊስ።
21. ኢያ ኣዴ ናዓ ዬላና፥ ኢ ባ ዴሪያ ኤንታ ናጋራፔ ኣሺያ ጊሾ ኢያ ሱንꬃ ኔ ዬሱሳ ጋዳ ፄጋና።
22. ጎዳይ ናቢያ ኢሳያሳ ዶናን፥
23. «ሄኮ ጌላዒያ ቃንꬃታና፤ ኣዴ ናዓካ ዬላና፤ ኢያ ሱንꬃይ ኣማኑዔላ ጌቴታና» ጎይሲ ፖሌታና ሜላ ሃ ኡባይ ሃኒስ። ኣማኑዔላ ጌይሳስ ቢርሼꬃይ «ፆሳይ ኑራ ዴዔስ» ጉሱ።
24. ዮሴፊ ꬊስኮፌ ባርኪዲ ጎዳ ኪታንቾይ ኪቲዳይሳ ሜላ ማይራሞ ባ ሶ ኤፊስ።
25. ሺን ባ ባይራ ናዓ ዬላና ጋካናው ኢዮ ቦቺቤና፤ ዬሌቲዳ ናዓካ ዬሱሳ ጊዲ ፄጊስ።