መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ጥር 22


ማቴዎስ 1:1-25
1. ዳዉቴ ና፥ ኣብራሃሜ ና ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዬሌቴꬃ ዛርኬይ ሃይሳፌ ካሊዛይሳ፤
2. ኣብራሃሜይ ዪሳቃ ዬሊዴስ፤ ዪሳቂ ያቆቤ ዬሊዴስ፤ ያቆቤይ ዩሁዳኔ ኢዛ ኢሻታ ዬሊዴስ፤
3. ዩሁዳይ ቲማሪፔ ፋሬሳኔ ዛራ ዬሊዴስ፤ ፋሬሳይ ኤስሮሜ ዬሊዴስ፤ ኤስሮሜይ ኣራሜ ዬሊዴስ፤
4. ኣራሜይ ኣሚናዳቤ ዬሊዴስ፤ ኣሚናዳቤይ ኔዓሶኔ ዬሊዴስ፤ ኔዓሶኔይ ሳሎሞኔ ዬሊዴስ፤
5. ሳሎሞንካ ቦዔዜ ኤራዓቢፔ ዬሊዴስ፤ ቦዔዜይ ኡሩቲፔ ኢዮቤዴ ዬሊዴስ፤ ኢዮቤዴይ ኢሴዬ ዬሊዴስ፤
6. ኢሴዬይ ካዎ ዳዉቴ ዬሊዴስ፤ ዳዉቴይ ኦሪዮ ማቼይፌ ሶሎሞኔ ዬሊዴስ።
7. ሶሎሞንካ ሮቢዓሜ ዬሊዴስ፤ ሮቢዓሜይ ኣቢያ ዬሊዴስ፤ ኣቢያይካ ኣሳፌ ዬሊዴስ፤
8. ኣሳፌይ ዮሳፒፄ ዬሊዴስ፤ ዮሳፒፄይ ኢዮራሜ ዬሊዴስ፤ ኢዮራሜይ ኦዚያ ዬሊዴስ፤
9. ኦዚያኔይ ኢዮዓታሜ ዬሊዴስ፤ ኢዮዓታሜይ ኣካዜ ዬሊዴስ፤ ኣካዜይ ሂዚቃሴ ዬሊዴስ፤
10. ሂዚቃሲ ሚናሴ ዬሊዴስ፤ ሚናሴይ ኣሞፄ ዬሊዴስ፤ ኣሞፄይካ ዮሲያሳ ዬሊዴስ፤
11. ዮሲያሲ ባቢሎኔ ዲዖ ላይꬅ ኢኮኛኔኔ ኢዛ ኢሻታ ዬሊዴስ።
12. ባቢሎኔ ዲዖፔ ጉዬ ኢኮኛኔይ ሳላቲያሌ ዬሊዴስ፤ ሳላቲያሌይካ ዜሩባቤሌ ዬሊዴስ፤
13. ዜሩባቤሌይ ኣቢዮዴ ዬሊዴስ፤ ኣቢዮዴይ ኤሊያቄሜ ዬሊዴስ፤ ኤሊያቄሜይ ኣዛሬ ዬሊዴስ፤
14. ኣዛሬይ ሳዶቄ ዬሊዴስ፤ ሳዶቄይ ኣኪሜ ዬሊዴስ፤ ኣኪሜይካ ኤሊዮዴ ዬሊዴስ፤
15. ኤሊዮዴይ ኣላዛሬ ዬሊዴስ፤ ኣላዛሬይ ማታኔ ዬሊዴስ፤ ማታኔይ ያቆቤ ዬሊዴስ፤
16. ያቆቤይካ ኪርስቶሳ ጌቴቲዳይሳ ዬሱሳ ዬሊዳ ማራሞ ኤካና ጊጊሲዳ ዮሴፌ ዬሊዴስ።
17. ሄሳ ጊሽ ኣብራሃሜፔ ዪዲ ዳዉቴ ጋካናስ ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬅ፤ ቃሴ ዳዉቴፔ ባቢሎኔ ዲዖ ዎዴ ጋካናስ ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬅ፤ ባቢሎኔ ዲዖፔ ኪርስቶሳ ዬሌቴꬅ ጋካናስ ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬅ ጊዴስ።
18. ዬሱስ ኪርስቶሳ ዬሌቴꬃ ታሪኬይ ሃይሳፌ ካሊ ዲዛይሳ፤ ኢዛ ኣያ ማራማ ዮሴፌስ ጊጌታ ዲሺን ኢዚ ኢዚራ ጋይቶንታ ፂሎ ኣያናን ቃንꬃታዳ ቤታዱስ።
19. ኢዞ ጊጊሲዳ ዮሴፌይ ፂሎ ኣስ ጊዲዳ ጊሽ ማራሞ ኣሳ ሲንꬃን ቆንጬ ኬሶንታ ቆታራ ኣጋናስ ባ ዎዝናራ ቃቺዴስ።
20. ሃይሳ ኢዚ ቆፒሺን ፆሳ ኪታንቻይ ኣጉሞራ ኢዛስ ቆንጪዲ “ዳዉቴ ና ዮሴፌ! ኔ ጊጊሲዳ ማራማ ቃንꬃቲዳይ ፂሎ ኣያናን ጊዲዳ ጊሽ ኢዞ ኔሶ ኤፋናስ ባቦፋ።
21. ኢዛ ኣቱማ ና ዬላና፤ ኢዚ ኣሳ ናጋራፔ ኣሻናዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢዛ ሱንꬅ ኔ ‘ዬሱሳ’ ጋ ሱንꬃና” ጊዴስ።
22. ጎዳይ ናቤ ኢሳያሳ ዱናን “ሄኮ! ጌላዖይ ቃንꬃታና፤ ኣቱማ ናካ ዬላና፤ ናዛ ሱንꬃይካ ኣማኑዔላ ጌቴታና፤ ሄሳ ቢርሼꬂካ ‘ፆሲ ኑናራ ዴስ’ ጌቴቲዲ ፃፌቲዳይሲ ፖሌታና ማላ ሃይሲ ዉሪካ ሃኒዴስ” ጊዴስ።
23.
24. ዮሴፌይካ ꬊስኮፌ ቤጊዲ ጎዳ ኪታንቻይ ኢዛ ኣዛዚዳ ማላ ማራሞ ባሶ ኤፊዴስ።
25. ጊዶ ኣቲን ባዳ ኢዛ ኮይሮ ናዛ ዬላና ጋካናስ ኢዞ ኤኪቤና። ዬሌቲዳ ጉꬃ ናዛ ሱንꬃ “ዬሱሳ” ጊዴስ።