መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


መስከረም 20


1 ቆሮንቶስ 11:17-34
17. ኢንቴ ኢሲ ሶ ሺቄቲዛ ዎዴ ቆሆስ ኣቲን ጎዓስ ጊዶንታ ጊሽ ታ ሃይሳ ኣዛዞዛ ኢንቴስ ኣꬂዛይ ኢንቴና ጋላታሼ ጊዴና።
18. ኢንቴ ዎሳ ኬꬃን ሺቂዛ ዎዴ ኢንቴ ጋርሳን ሻኮቴꬂ ዲዛይሳ ታ ካሴታ ሲያዲስ። ታ ሲዮይሳፌ ባጋይ ቱሙ ጊዳናይሳ ታ ኣማናይስ።
19. ኢንቴ ጊዶፌ ቱማንቻቲ ሻኬቲ ኤሬታና ማላ ሄሳ ማላ ሻኮይ ኢንቴ ጊዶን ዳናይሲ ዶሳ ጊዴና።
20. ኢንቴ ኢሲፌ ሺቄቲዲ ሚዛይ ጎዳ ካዎ ጊዴና።
21. ኢንቴ ሺቄቲዲ ኢሶይ ኢሳ ናጎንታ ዲሼ ካꬅ ሜታ። ኢንቴፌ ኢሳዴይ ጋፋን ዲሺን ሃንኮይሲ ቃስ ማꬆቴስ።
22. ሂስቲን ኢንቴስ ኡያናሶይኔ ማናሶይ ባዌ? ዎይኮ ፆሳ ኬꬄ ሌቂዲ ኣይኮይካ ባይንዳይታ ዬላቼቲ? ሂስቲን ታ ኢንቴና ኣይ ጎ? ሃይሳ ሃ ሃኖዛስ ኢንቴና ጋላቶ? ሙሌካ ጋላቲኬ።
23. ታ ጎዳፔ ኤኪዳይሳ ኢንቴስ ኣꬃዲስ። ሄሲካ ጎዳ ዬሱሲ ኣꬊ ኢሜቲዳ ኦማርስ ኡኬꬅ ዴንꬂዲኔ ፆሴ ጋላቲ ባꬂዲ “ሄዪቴ! ሚቴ! ሃይሲ ኢንቴስ ጊዲዛ ታ ኣሾ። ታና ቆፓናስ ኢንቴ ሃይሳ ኦꬂቴ” ጊዴስ።
24.
25. ሄሳꬆካ ካዎፔ ጉዬ ኡሻ ዴንꬂዲ “ሃይሲ ኡሻይ ታ ሱꬃን ሃኒዛ ኦራꬃ ጫቆ። ሄሳ ጊሽ ኡሻፌ ኢንቴ ኡዪዛ ዎዴ ሃይሳ ታና ቆፓና ማላ ኦꬂቴ” ጊዴስ።
26. ሃይሳ ኡኬꬃ ኢንቴ ሚዛ ዎዴኔ ሃይሳ ኡሻካ ኡዪዛ ኡባ ዎዴ ጎዳይ ያና ጋካናስ ኢንቴ ኢዛ ሃይቆ ዮታና።
27. ሄሳ ጊሽ ኦኒካ ቤሶንታ ዲሺን ሃይሳ ኡኬꬃ ሚኮ ዎይኮ ጎዳ ኡሻ ኡዪኮ ኢዛዴይ ጎዳ ኣሾኔ ኢዛ ሱꬃ ካዉሺዳ ጊሽ ኢዚ ኦይሼታና።
28. ኦኒካ ሃይሳ ሃ ኡኬꬃ ማናፔኔ ኡሻፌ ኡያናፔ ካሴቲ ባርካ ባና ፓጮ።
29. ጋሶይካ ኦኒካ ጎዳ ኣሾ ባሲ ጌሎንታ ዲሺን ሚኮኔ ጎዳ ኡሻ ኡዪኮ ኢዛዴይ ባርካ ባ ቦላ ፒርዳ ኤሄስ።
30. ኢንቴ ጋርሳን ዳሮ ኣሳይ ዳቡሪዳይኔ ሳኬቲዳይ ቃሴካ ባጋይ ሃይቂዳይ ሄሳ ጋሶና።
31. ኑ ኑርካ ኑና ፓጪዛኮ ኑ ቦላ ፒርዳና።
32. ጊዶ ኣቲን ጎዳይ ፒርዲዛ ዎዴ ኑ ሃንኮ ኣማኖንታ ኣሳራ ፒርዴቶንታ ማላ ኢዚ ኑና ካሴቲ ሙሬስ።
33. ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ማና ሺቂዛ ዎዴ ኢሶይ ኢሳራ ናጌቲቴ።
34. ኢንቴ ሺቂዛ ሺቆይ ፒርዳስ ጊዶንታ ማላ ኢንቴፌ ኦኒካ ጋፊዳዴይ ዲኮ ካሴቲዲ ባ ሶን ሞ። ሃንኮ ኣቲዳይሳ ታኒ ሃራ ዎዴ ሄ ኢንቴኮ ባዳ ዎጋ ዎꬃና።