መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ህዳር 14


ቲቶ 1:1-16
1. ፆሳስ ዶሬቲዳይታ ኣማኖኒኔ ቱሙ ኣያናን ካሌꬂዛ ቱማ ኤራቴꬃን ዲቻና ማላ ፆሳ ኣይሌኔ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳፔ።
2. ኢዛ ኣማኖይኔ ኤራቴꬃይ ካሴፔ ኦይኪዲ ዎርዶቶንታ ጎዳይ ዳሮ ዎዴፔ ካሴ ባ ኢሚዳ ሜርና ዴዖ ሂዶታ ማላ።
3. ኢዚ ካሴ ጊዳ ዎዴይ ጋኪዳ ማላ ኑና ኣሺዳ ፆሳ ኣዛዞን ታስ ሳባካናስ ኢሜቲዳ ሃራ ባጋራ ፆሲ ባ ቃላ ቆንጪሲዴስ።
4. ኑስ ኮꬄ ጊዲዳ ኣማኖ ኢሲፌቴꬃን ኣማኖን ታስ ቱሙ ና ጊዲዳ ቲቶሳስ “ፆሳ ኣዋፔኔ ኑና ኣሺዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬅ ኔስ ጊዶ” ጊዴስ።
5. ታ ኔና ቃርፄሴን ኣጊዳይ ቡሮፔ ጊጋና ቤሲዛ ዳሮ ሚሺ ዲዛይሳ ጊሽ ኔ ጊጊሳናሲኔ ታ ኔና ኣዛዚዳ ማላ ካታማይ ዲዛሶን ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ኔ ዶራናሳ።
6. ጪማቴꬃን ዶሬታናይቲ ኢስታ ቦላ ቦሮይ ባይንዳይታ፥ ኢሲ ማቺ ኣዚናታ፥ ናይቲ ኣማኒዛይታኔ ዋይሶንታይታ ዎይኮ ኣዛዜቲዛ ናይታ ኣዋታ ጊዴቶ።
7. ዎሳ ኬꬃ ጪማይ ፆሳስ ኦꬃና ሃዳራ ኤኪዳዴ ጊዲዳ ማላ ኢዛ ቦላ ዎሶይ ባይንዳዴ ጊዳናስ ቤሴስ። ሄሲካ ጬቄቲዛዴ፥ ጉꬃ ሚሻን ዪሎቲዛዴኔ ማꬆቲዛዴ፥ ኡሻንቻኔ ኢዛስ ቤሶንታ ኦጌራ ጎዓ ጊዲዳዝ ጎዲ ኤኪ ቢዛዴ ጊዳናስ ቤሴና።
8. ሄሳፌ ቦላራ ኢዚ ኢማꬅ ሞኪዛዴ፥ ሎዖ ኦሶ ዶሲዛዴ፥ ባርካ ባና ሃሪዛዴ፥ ሱሬ ኣስ፥ ፂሎኔ ኤራይስ ናጌቲዛዴ ጊዳናስ ቤሴስ።
9. ሃራ ኣሳታ ሎዖ ቲሚርቴን ሚንꬄꬂዛዴኔ ሄ ሎዖ ቲሚርቴዛ ኢፂዛይታ ሃንቃናስ ባ ታማሪዳ ማላ ቃላን ሚኒዛዴ ጊዳናስ ቤሴስ።
10. ዋይሲዛይቲኔ ዱናን ፃላላ ባሌꬂዛይቲ ዳሮቲ ዴቴስ፤ ሃራፔካ ሄይቲ ቃፃሬቲዳ ኣይሁዳ ኣሳታፔ ኣማኒዳ ኣሳታ ባጋታ።
11. ሄይታንታ ጮዑ ሂስቴꬅ ቤሴስ። ጋሶይካ ኢስቲ ቤሶንታ ኦጌራ ባሲ ጎዓ ዴማናስ ቤሶንታ ቲሚርቴ ታማርሶን ኬꬃ ኣሳ ዉርሲ ሞሮን ዴቴስ።
12. ኢስታ ናቤታፔ ኢሳዴይ ኢስታ ጊሽ ሃሳዪሼ “ቃርፄሴ ኣሳይ ኡባ ዎዴ ዎርዳንቻታ፥ ኢታ ዶዓታ፥ ጋንጃማታኔ ኣዛላታ” ጊዴስ።
13. ሄ ማርካቴꬃይ ቱማ፤ ሄሳ ጊሽ ኔ ኢስታ ሎዔꬃ ሃንቄታ። ጋሶይካ ኢስታስ ቱሙ ኣማኖይ ዳና ማላኔ፥
14. ኣይሁዳታ ሃይሲዔ ዎይኮ ቱሙ ዮዖፔ ሃኪዳ ኣሳታ ኣዛዞ ኢስቲ ሲዮንታ ማላሳ።
15. ጌሻታስ ሚሺ ዉሪካ ጌሻ ሺን ቱናታሲኔ ኣሞንታይታስ ጊዲኮ ዉሪካ ቱና። ሃራፔካ ኢስታ ቆፋይ ዉሪካ ቱኒዴስ።
16. ኢስቲ ባና ኑ ፆሴ ኤሮስ ጌቴስ ሺን ባ ሃኖቴꬃን ጊዲኮ ካዴቴስ። ኢስቲ ሹኒዛይታ፥ ኣዛዜቶንታይታኔ ሎዖ ኦሶስ ቤሶንታይታ።