A A A A A

1 ጢሞቴዎስ 1:1-20
1. ኑና ኣሺያ ፆሳይኔ ኑኒ ቤዓና ጊዴ ናሼቻን ናጊያ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኣዛዜዳ ኣዛዙዋዳን፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኪቴዳዋ ጊዴዳ ታኒ ጳዉሎሲ፥
2. ኣማኑዋ ባጋና ታ ቱሙ ናዓው፥ ፂሞቶሳው ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ። ፆሳ ኑ ኣዉዋፔኔ ኑ ጎዳ ኪሪስቶሳ ዬሱሳፔ ኣꬎ ኬካቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ኔው ጊዶ።
3. ታኒ ማቂዶኒያ ባዴ ኔው ጌዳዋዳን፥ ኔኒ ኤፌሶኔን ጋሚዓና ማላ ኮያዲ። ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ዎርዱዋ ቲሚርቲያ ታማሪሲኖ፤ ሄዋንቱ ታማሪሴና ማላ፥ ኣጊቴ ጋዴ ኦዳ።
4. ኡንቱንቱ ቶሳ ኦዲያዋኔ ባሬንቱ ዛሪያ ጋይሪያዋ ኣጋናዳን ኦዳ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄዋ ማላባይ ፓሉማ ካሌꬄ፤ ቃሲ ፆሳ ቆፋ ኣማኑዋን ኤሬቲያዋ ኦꬂኪኖ።
5. ሃ ኣዛዞ ዋና ቆፋይ ጌሻ ዎዛናፔ፥ ሎዖ ሱሬ ዎዛናፔ፥ ኣሳይ ቤዖ ጊያባይ ባይና ኣማኑዋፔ ቤቲያ ሲቁዋ ዴንꬄꬃናሳ።
6. ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ሃዋ ኣጊዴ፥ ማዴና ሃሳያኮ ሲሜዲኖ።
7. ኡንቱንቱ ኣያ ሃሳዪንቶኔ ዎይ ባሬንቱን ኣማኔቲዴ ኦዲያባይ ኣዬንቶ ኤሪኪኖ፤ ሺን ፆሳ ሂጊያ ታማሪሲያዋንታ ጊዳናው ኮዪኖ።
8. ኣሳይ ቤሲያዋዳን ሂጊያን ጎዔቶፔ፥ ሂጊ ሎዓ ጊዲያዋ ኑኒ ኤሬቶ።
9. ኢቲባ ኣኬካናው ኮሼ። ሂጊ ሎዖ ኣሳው ሜꬌቲቤና። ሺን ሂጊያ ሜንꬂያዋንቶ፥ ኣዛዜቴናዋንቶ፥ ማካላንቻቶ፥ ናጋራንቻቶ፥ ጌሻቴꬃይ ባይናዋንቶ፥ ቱናቶ፥ ባሬንቱ ዳዮ ዎይ ኣባ ዎꬊያዋንቱሲ፥ ሼምፑዋ ዎꬊያዋንቱሲ፥
10. ዎሹማናው ካጄሊያዋንቶ፥ ኣቱማ ኣሳይ ኣቱማ ኣሳና ዎሹሚያዋንቶ፥ ኣሳ ዛሊዒያዋንቶ፥ ዎርዳንቻቶኔ ዎርዱዋን ጫቂያዋንቶ፥ ዎይ ቱሙ ቲሚርቲያና ጋኬቴና ኣይ ኦሱዋ ጊዲናካ ኦꬂያዋንቶ ኬሴዳ።
11. ሄ ቱሞ ቲሚርቲ ኣንጄቴዳ ፆሳይ ታኒ ኣዋጃና ማላ፥ ታው ሃዳራ ኢሜዳ ቦንቾ ዎንጋላ ጊዱዋን ዴዔ።
12. ታኒ ኦꬂያ ኪታን ታው ዎልቃ ኢሜዳ ኑ ጎዳ ኪሪስቶሳ ዬሱሳ ጋላታይ። ታና ባሬ ኦሳንቻ ሱንꬂዴ፥ ታና ሄ ኦሶ ቤሲያ ኣማኔቶዋ ጊዴ ፓይዴዳ ዲራዉካ ኣ ጋላታይ።
13. ታኒ ሃዋፔ ካሴ ኣ ቦሪያዋ፥ ኣ ዬዴርሲያዋኔ ቱጋዪያዋ ጊዶፔኔ፥ ታው ሃዋ ኢ ኦꬄዳ። ሺን ታኒ ኤሬናን ኦꬄዳ ዲራዉኔ ኣማናቤና ዲራው፥ ፆሳይ ታና ማሬዳ።
14. ቃሲ ኑ ጎዳይ ዛዋይ ባይና ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃ ታ ቦላን ጉሲዴ፥ ኪሪስቶሳ ዬሱሳ ባጋና ኑባ ጊዴዳ ኣማኑዋኔ ሲቁዋ ታው ኢሜዳ።
15. ኪሪስቶሳ ዬሱሲ ናጋራንቻቱዋ ኣሻናው ሃ ሳዓ ዬዳ ጊያ ሃሳያይ ኣማኔቴዳዋኔ ኣሳይ ኡባይ ቱማ ጊዴ ኣካናው ቤሲያዋ። ኡባፔ ኣꬊያ ናጋራንቻይ ታና።
16. ሺን ሜꬊና ዴዑዋ ኣካናው ኣኒ ኣማናናው ቤሲያ ኣሳው ታኒ ሌሚሱዋ ጊዳናዳን፥ ኡባፔ ኣꬊያ ናጋራንቻው ታው ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዳሮ ዳንዳያዳን፥ ፆሳይ ታና ማሬዳ።
17. ኣይፊያን ቤቴና ሜꬊና ፆሳው ኢቱዋሲ፥ ሜꬊና ካቴው፥ ሜꬊናፔ ሜꬊና ጋካናው ጋላታይኔ ቦንቹ ጊዶ። ኣሜንዒ!
18. ታ ናዓ ፂሞቶሳ፥ ካሴ ኔባ ቲምቢቲያ ኦዴዳዋዳን፥ ሄ ኦዴዳዋዳን ሎዖ ኦላ ኔኒ ኦሌታና ማላ፥ ሃ ኣዛዙዋ ኔው ሃዳራ ኢማይ።
19. ኣማኑኔ ሎዖ ሱሬ ዎዛናይ ኔው ዴዖ። ኢቱ ኢቱ ባሬንቱ ሱሬ ዎዛና ዬጊ ኣጊዴ፥ ላጊያዌ ባይና ማርካቢ ባዪያዋዳን፥ ባሬንቱ ኣማኑዋ ባዪዜዲኖ።
20. ፆሳ ቦሪያዋ ኣጋና ማላ፥ ሄዋ ታማራናው ታኒ ሴፃናው ኣꬃ ኢሜዳ ሄሜኔዮሲኔ ኢስኪንዲሪ ኡንቱንቱ ጊዶን ዴዒኖ።