መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


መስከረም 21


1 ቆሮንቶስ 11:17-34
17. ሂንቴ ሺቂያዌ ኢታባሳፔ ኣቲን፥ ሎዖባሳ ጊዴና ዲራው፥ ታኒ ሃ ኣዛዙዋ ኢማዴ ሂንቴንታ ጋላቲኬ።
18. ሺን ሂንቴ ዎሳ ጎሌን ሺቂያ ዎዴ፥ ሂንቴ ጊዶን ጳልቄꬃይ ዴዒያዋ ታኒ ሲሳይ። ቃሲ ሄዌ ኢቲ ባጋና ቱማ ጊዲያዋ ኣማናይ።
19. ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ማታን ኣማኔቴዳዋንቱ ቆንጪ ኤሬታና ማላ፥ ሂንቴ ጊዶኒካ ቃሲ ሻኩ ዴዓናው ቤሴ።
20. ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ኢቲፔ ሺቂያ ዎዴ፥ ሂንቴ ሺቁ ጎዳ ካዉዋ ማናሳ ጊዴና።
21. ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ቁማ ሚያ ዎዴ፥ ኡባይ ሁጲያን ሁጲያን ባሬዋ ባሬዋ ሚያ ዲራው፥ ኢቱ ኮሻቴ፤ ኢቱ ቃሲ ማꬆቴ።
22. ማናዉኔ ኡሻናው ሂንቴንቶ ጎሊ ባዌ? ዎይ ፆሳ ዎሳ ጎሊያ ካꬊቴ? ቃሲ ኣይኔ ባይናዋንታ ዬላዪቴ? ታኒ ሂንቴንታ ዋጎ? ሃ ዬዉዋን ታኒ ሂንቴንታ ጋላቶ? ጋላቲኬ።
23. ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ቃሲ ሂንቴንቶ ኢሜዳ ቲሚርቲያ ጎዳፔ ኣካዲ። ጎዳ ዬሱሲ ኡንቱንቱ ኣ ኣꬂዴ ኢሜዳ ቃማ ዳቡዋ ኣኪዴ፥
24. ፆሳ ጋላቴዳ፤ ዳቡዋ ሜንꬂዴ፥ «ሄይቴ፤ ሚቴ። ሃዌ ሂንቴ ጊሻታው ባሬና ኢሜዳ ታ ኣሹዋ። ሃዋን ታና ቆፒቴ» ያጌዳ።
25. ሃዋዳንካ፥ ካዉዋ ሚዴ ሲሚና፥ ፁዓ ቃሲ ኣኪዴ፥ «ሃዌ ፁዓይ ታ ሱꬃን ታኒ ጫቄዳ ኦራꬃ ጫቁዋ። ሂንቴንቱ ኣፔ ኡሼዳ ዎዴ ኡባን ሄዋን ታና ቆፒቴ» ያጌዳ።
26. ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ሃ ዳቡዋ ሜዳ ዎዴ ኡባኒኔ ሃ ፁዓፔ ኡሼዳ ዎዴ ኡባን ጎዳይ ያና ጋካናዉካ፥ ኣ ሃይቁዋ ኦዲታ።
27. ሄዋ ዲራው፥ ቤሴናን ዴዒዴ ጎዳ ዳቡዋ ሚያዌ፥ ዎይ ጎዳ ፁዓፔ ኡሺያዌ ኦኒኔ ኣ ኣሹዋኔ ኣ ሱꬃ ኣጮቴ።
28. ሺን ኣሳይ ባሬ ሁጲያ ፓጮ። ያቲዴ ዳቡዋ ሞ። ፁዓፔካ ኡሾ።
29. ኣዪሲ ጎፔ፥ ጎዳ ኣሹዋ ሻኪዴ ኤሬናን ዳቡዋ ሚያዌኔ ፁዓፔካ ኡሺያዌ ባሬ ሁጴዋ ፒርዳ ሜኔ ኡሼ።
30. ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ጊዶን ጮራቱ ዳቡራንቻኔ ሃርጋንቻ ጊዴዲኖ፤ ቃሲ ኡንዴኔዳዋንቱ ሃይቄዲኖ።
31. ሺን ኑኒ ኑ ሁጲያ ቱሙ ፓጬዴንቶ፥ ፆሳይ ኑና ፒርዴና።
32. ኑኒ ፒርዴቲያ ዎዴ፥ ሃ ኣላሚያና ኢቲፔ ፒርዴቴና ማላ፥ ጎዳይ ኑና ሴሬ።
33. ሄዋ ዲራው፥ ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ጎዳ ካዉዋ ማናው ሂንቴ ሺቂያ ዎዴ፥ ኢቱ ኢቱዋ ናጊቴ።
34. ኦኒኔ ኮሻቴዳዋ ጊዶፔ፥ ኢቲፔ ሺቂያ ዎዴ ፆሳ ፒርዳን ሂንቴ ጌሌና ማላ፥ ባሬ ሶዪን ሞ። ኣቴዳዋ ታኒ ያ ባዴ ጊጊሳና።