መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ህዳር 16


ቲቶ 1:1-16
1. ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኪቴዳ ታኒ ጳዉሎሲ፥ ፆሳ ኣይሊ፥ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ። ፆሳይ ዶሬዳ ኣሳው ኣማኑ ዴዓናዳኒኔ ፆሳ ቱማቴꬃ ኤራኮ ኡንቱንታ ካሌꬃናዳን ታኒ ዶሬታዴ ኪቴታዲ።
2. ዎርዶቴና ፆሳይ ኑሲ ሃ ሜꬊና ዴዑዋ ዳሮ ዎዲያፔ ካሴ ኢማና ጌዳ።
3. ፆሳይ ኑና ኣሺያዌ ሊኬ ዎዲያን ባሬ ቃላን ሃዋ ቆንጪሴዳ፤ ኢ ሃዳሪዴ ታና ኣዛዜዳዋዳን፥ ታኒ ኣ ቃላ ኦዳይ።
4. ኣማኑዋ ኢቲፔቴꬃን ታ ቱሙ ናዓ ኔው ቲቶ፥ ፆሳ ኣዉዋፔኔ ኑና ኣሺያ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ፥ ኣꬎ ኬካቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ጊዶ።
5. ታኒ ኔና ቃርፄሳን ኣጋዴ ዬዳዌ፥ ኔኒ ኣቶዋ ጊጊሳናሳኔ፥ ታኒ ኣዛዜዳዋዳን፥ ካታማ ኡባን ዎሳ ጎሊያ ጪማቱዋ ዶራናሳ።
6. ጪማይ ቦሬቴናዋኔ ኢቲ ማቻቲ ፃላላይ ዴዒያዋኔ ኣማኒያ ናናይ ዴዒያዋ ጊዳናው ቤሴ፤ ኣ ናናይ ሻሉዋ ባዪዚያባኒኔ ዎይ ኣዛዜቴናን ኢፂያባን ኣሳይ ኣማሳሌናዋንታ ጊዳናው ቤሴ።
7. ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄ ጪማይ ፆሳ ኦሱዋ ኣዛዚያ ካፑዋ ጊዲዴ፥ ፖኪሴናዋ፥ ኦቶሬቴናዋኔ ኤሌ ሃንቄቴናዋ ጊዳናው ቤሴ፤ ቃሲ ማꬆቴናዋ፥ ሱጌናዋኔ ዮራቴናዋ ጊዳናው ቤሴ።
8. ሺን ኢማꬃ ሞኪያዋኔ ሎዖባ ዶሲያዋ ጊዳናው ቤሴ፤ ቃሲ ኣኬካንቻ፥ ፂሉዋ፥ ጌሻኔ ባሬና ናጊያዋ ጊዳናው ቤሴ።
9. ኣማኔቲያ ዴዑ ቤቲያ ቲሚርቲያና ጊጊያ ቃላ ኢ ሎይꬂ ኦይቆ። ያቶፔ ሃራቱዋ ቱሙ ኣማኑዋ ታማሪሲያዋኒ ሜንꬄꬃናዉኔ ቃሲ ሄዋ ኢፂያዋንታካ ዞራናው ዳንዳያናዋ።
10. ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዛዜቴናዋንቱ፥ ማዴናዋ ሃሳዪያዋንቱ፥ ሃራቱዋ ጪሚያዋንቱኔ ቃፃሬቴዳ ኣዪሁዳ ኣማኒያዋንቱ ባጋ ጊዴዳ ዳሮ ኣሳቱ ዴዒኖ።
11. ኡንቱንቱ ታማሪሳናው ቤሴና ፖኪያ ኦጊያን ሚሻ ዴማናው ታማሪሲያዋን ጎሊያ ኡባ ባይዚያ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ሃሳያ ቴዓና ቤሴ።
12. ኡንቱንቱ ጊዶፔ ኢቱ፥ ቲምቢቲያ ኦዲያዌ ኡንቱንቶ፥ «ቃሪፄሴ ኣሳይ ኡባ ዎዴ፥ ዎርዳቱዋ፥ ኢታ ዱዓቱዋኔ ዮራንቻ፤ ቃሲ ኣዛላ ኣሳ» ያጌዳ።
13. ኢ ማርካቶዌ ቱማ፤ ሄዋ ዲራው፥ ኔኒ ኡንቱንቱሲ ሚኖ ኣማኑ ዴዓናዳኒኔ ቃሲ ኣዪሁዳቱዋ ቶሳኔ ቱሙዋ ኢፄዳ ኣሳቱዋ ኣዛዙዋ ኡንቱንቱ ሲሴናዳን፥ ኡንቱንታ ሚኒሳዴ ሴራናው ቤሴ።
14.
15. ባሬንቱ ሁጴው ጌሻ ጊዴዳዋንቱሲ ኡባባይካ ጌሻ፤ ሺን ቱናቱዋሲኔ ኣማኔናዋንቱሲ ኡንቱንቱ ዎዛና ቆፋይኔ ኡንቱንታ ሱሬ ዎዛናይ ቱኔዳ ዲራው፥ ኡንቱንቶ ኣያይኔ ጌሻ ጊዴና።
16. ኡንቱንቱ ባሬንቱ ፆሳ ኤሪያዋ ቆንጪያን ኦዲኖ፤ ሺን ኡንቱንቱ ሼኔዪያዋንታ፥ ኣዛዜቴናዋንታኔ ኦሱዋ ኡባዉካ ጊጌናዋንታ ጊዲያ ዲራው፥ ባሬንቱ ኪታን ኣ ኤሮኮ ጊኖ።