A A A A A
Error:
BookNum: 20 Chapter: 10 VerseStart: 32 VerseShouldHave: 31
Bybel in een jaar
Maart 3

Getalle 3:1-51
1. Toe die Here destyds met Moses op die berg Sinai gepraat het, het hy en Aäron reeds hulle eie families gehad.
2. Aäron het vier seuns gehad: Nadab, hy was die oudste, Abihu, Eleasar en Itamar.
3. Hulle is eers met olie gesalf en toe as priesters in diens van die Here aangestel.
4. Maar die Here het vir Nadab en Abihu laat doodgaan omdat hulle sonder sy toestemming vuur na die altaar toe gebring het. Aangesien hulle nie kinders gehad het nie, was dit net Eleasar en Itamar wat saam met hulle pa as priesters opgetree het.
5. Toe sê die Here vir Moses:
6. “Laat die stam van Levi vir Aäron help.
7. Saam met Aäron moet hulle al die dienste in die tabernakel, die spesiale tent van die Here, waarneem.
8. Hulle moet al die toebehore in die tabernakel in stand hou.
9. Die Leviete se verantwoordelikheid is om vir Aäron en sy seuns te help.
10. Die werk van die priesters mag net deur Aäron en sy seuns gedoen word. Iemand anders wat dit sou waag om hiermee te help moet onmiddellik doodgemaak word.”
11. Die Here het verder vir Moses gesê:
12. [12-13] “Die Leviete behoort aan My. Toe Ek al die oudste kinders van die Egiptenaars doodgemaak het, het Ek elke eersgebore kind in Israel, mense en diere, vir Myself opgeëis. Nou, in plaas daarvan dat Ek al die eersgebore kinders vir My vat, behoort die Leviete van nou af aan My. Dit sê Ek; Ek, die Here!”
13. ***
14. [14-16] Die Here het weer met Moses gepraat in die Sinaiwoestyn en vir hom die opdrag gegee om al die Leviete te tel. Dit moes die mans van ’n maand en ouer van al die groepe en families insluit. Moses het dit toe gedoen.
15. ***
16. ***
17. Levi het drie seuns gehad: Gerson, Kehat en Merari.
18. Die Gersongroep was Libni en Simi.
19. Die Kehatgroep was Amram, Jishar, Hebron en Ussiël.
20. Die Merarigroep was Magli en Musi. Dit was Levi se nageslag wie se familiegroepe die name van hulle voorvaders gehad het.
21. Gerson se nageslag het uit die familiegroepe van Libni en Simi bestaan.
22. Daar was altesaam 7 500 mans in hierdie groep.
23. [23-24] Hierdie groep het aan die westekant van die tabernakel kamp opgeslaan onder leiding van Lael se seun Eljasaf.
24. ***
25. Hulle werk was om die tabernakel in stand te hou: die tent met sy dekseile, die gordyn by die ingang van die tent,
26. die gordyn by die ingang van die voorhof, die gordyne van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar was en al die toue, met alles wat dié diens insluit.
27. Die Kehatgroep het bestaan uit die familiegroepe van Amram, Jishar, Hebron en Ussiël.
28. Daar was altesaam 8 600 mans in hierdie groep. Hulle taak was om die heiligdom waar God gedien word, in stand te hou.
29. Die Kehatgroep het suid van die tabernakel kamp opgeslaan.
30. Hulle leier was Ussiël se seun Elisafan.
31. Hierdie groep se taak was die instandhouding van die ark, die tafel, die kandelaar, die altare, die gereedskap wat in die heiligdom gebruik word, sowel as die voorhangsel, met alles wat dié diens insluit.
32. Aäron se seun Eleasar was die leier van die familiehoofde van Levi. Sy werk was om toesig te hou oor almal wat in die Here se heilige plek diens doen.
33. Die Merarigroep is saamgestel uit die familiegroepe van Magli en Musi.
34. Daar was altesaam 6 200 mans in hierdie groep.
35. Die Merarigroep het noord van die tabernakel kamp opgeslaan. Hulle leier was Abigajil se seun Suriël.
36. Die Merarigroep se taak was die versorging van die rame, dwarslatte, hoekpale en voetstukke van die tabernakel, en ook van al sy gereedskap, met alles wat dié diens insluit;
37. ook van die hoekpale rondom die voorhof, met voetstukke, penne en toue.
38. Die gebied oos van die tabernakel is vir Moses en Aäron en sy seuns opsy gesit. Hulle taak was om namens die volk in die tabernakel self diens te doen. Enigiemand anders wat dit selfs naby aan die Here se tent gewaag het, moes daar en dan doodgemaak word.
39. Die totaal van al die Leviete van ’n maand en ouer was 22 000. Dit is volgens Moses en Aäron se sensus.
40. Die Here het verder vir Moses gesê: “Tel al die oudste manlike kinders in Israel van ’n maand en ouer. Maak dan ’n lys van hulle name.
41. Die Leviete moet die plaasvervangers wees vir die kinders in Israel wat eerste gebore is. Net so moet die Leviete se vee die plaasvervangers wees vir die eerstelinge van die volk se vee. So sê Ek; Ek, die Here!”
42. [42-43] Moses het toe al die oudste kinders in Israel getel soos die Here beveel het. Die getal waarop hy uitgekom het, was 22 273.
43. ***
44. Toe sê die Here vir Moses:
45. “Vat die Leviete in die plek van die eersgebore kinders van Israel en vat hulle vee in die plek van die eerstelinge van Israel se vee. Die Leviete is my eiendom. So sê Ek; Ek, die Here.
46. Aangesien daar 273 meer eersgeborenes in Israel is as wat daar Leviete is, moet hulle losgekoop word uit my diens.
47. Dit gaan vyf silwerstukke kos, want dit is die standaardgewig wat in die heiligdom gebruik word. Die loskoopprys is elf gram per silwerstuk vir elke persoon wat losgekoop word.
48. Gee dan hierdie geld vir Aäron en sy seuns as ’n losprys vir die ekstra eersgeborenes.”
49. Moses het toe die geld ingesamel.
50. Vyftien kilogram silwer is ingesamel.
51. Soos die Here beveel het, het Moses dit vir Aäron en sy seuns gegee.

Getalle 4:1-49
1. Die Here het vir Moses en Aäron gesê:
2. [2-3] “Tel al die Leviete tussen 30 en 50 jaar oud wat deel uitmaak van die Kehatgroep. Dit moet al die families van hierdie groep insluit, almal wat diens kan doen in die tent van aanbidding.
3. ***
4. Hulle moet werk met al die voorwerpe wat spesiaal vir my diens opsy gesit is in die tent van aanbidding.
5. “Net voor die kamp opgebreek word, moet Aäron en sy seuns in die tabernakel ingaan en eers die voorste gordyn afhaal. Hulle moet dit dan oor die ark met die kliptafels daarin gooi.
6. Bo-oor die gordyn moet hulle ’n seil van gebreide velle gooi. Dan moet hulle alles met ’n groot blou doek toemaak. Daarna moet hulle die pale waarmee die ark gedra word, op die regte plekke insteek.
7. “Hulle moet ook ’n blou tafeldoek oor die tafel gooi waarop die offerbrood is wat aan die Here geoffer word. Saam met die offerbrood moet hulle ook die skottels, die bakke met die wierook, die offerbakke en die kanne met die wyn wat geoffer word, daarop neersit.
8. “Dan moet hulle ’n bloedrooi doek oorgooi en alles met ’n seil van gebreide vel toemaak. Dan moet hulle die pale insit waarmee dit gedra word.
9. “Hulle moet die kandelaar met sy lampe, tange, bakkies en kanne met olyfolie in ’n blou doek toedraai.
10. Daarna moet hulle hierdie bondel in ’n gebreide leerdoek toemaak en dit op die draagbaar neersit.
11. Dan moet hulle ’n blou doek oor die goue wierookaltaar gooi en dit met ’n gebreide leerdoek toemaak, en die pale waarmee dit gedra word, insit.
12. “Die res van die gereedskap wat in die heiligdom gebruik word, moet dan met ’n blou doek toegedraai word. Daarna moet dit met ’n seil van gebreide vel toegedraai en op die draagbaar neergesit word.
13. Nadat hulle al die as van die altaar afgevee het, moet hulle ’n pers doek daaroor gooi.
14. Dan moet hulle al die gereedskap wat vir die diens by die altaar gebruik word, daarop neersit: die vuurpanne, hake, grawe en bakke. Daarna moet hulle dit met ’n seil van gebreide vel toedraai en die pale waarmee dit gedra word, insit.
15. “Wanneer dit tyd is om die kamp te verskuif, moet Aäron en sy seuns eers al die voorwerpe wat gebruik word om die Here te dien behoorlik toemaak. Eers dan kan die Kehatiete dit kom dra na die volgende kamp toe. Hulle mag nie aan hierdie voorwerpe raak nie, anders sal hulle dadelik doodgaan. Dit is die Kehatgroep se taak wanneer die tent waar die Here aanbid word, verskuif moet word.
16. “Aäron se seun Eleasar is verantwoordelik vir die olie vir die kandelaar, die wierook, die graanoffer wat daagliks geoffer word en die olie waarmee alles gesalf word. Eintlik is hy verantwoordelik vir die hele tabernakel.”
17. Verder het die Here vir Moses gesê:
18. “Julle moet seker maak dat die Kehatgroep van die Leviete nie doodgemaak word omdat hulle aan die voorwerpe geraak het wat opsy gesit is vir my diens nie.
19. Wanneer hulle kom om hierdie voorwerpe te dra, moet Aäron en sy seuns mooi vir hulle verduidelik wat om te doen sodat hulle nie dalk aan daardie voorwerpe raak nie.
20. Onthou, die Kehatiete mag nie eens naby die tabernakel kom terwyl die priesters die voorwerpe gereedmaak nie. Al sou hulle net vir ’n oomblik daarna kyk, sal hulle doodgaan.”
21. Die Here het vir Moses gesê:
22. [22-23] “Tel nou al die Leviete tussen 30 en 50 jaar oud in die Gersongroep. Dit moet al die families insluit, almal wat diens kan doen in die tent waar Ek aanbid word.
23. ***
24. Hulle werk is om algemene take te verrig en om al die swaar voorwerpe te dra.
25. Dit sluit in die gordyne van die tabernakel, asook die tabernakel self met die binneseil en buiteseil van gebreide vel. Hulle moet ook die gordyne by die ingang van die tent waar Ek aanbid word, dra,
26. asook die gordyne by die ingang van die voorhof en dié wat rondom die tabernakel en die altaar gespan is. Hulle is ook verantwoordelik vir al die voorwerpe wat vir hierdie doel gebruik word, soos toue en penne.
27. Aäron en sy seuns moet seker maak dat die Gersoniete al hierdie pligte nakom. Dit is hulle werk om te besluit wat die groep moet doen.
28. Aäron se seun Itamar moet kyk dat hulle hulle werk doen.”
29. [29-30] “Tel al die Leviete tussen 30 en 50 jaar oud in die Merarigroep. Dit moet al hulle families insluit, almal wat kan werk in die tent waar Ek aanbid word.
30. ***
31. Hulle pligte is om die volgende voorwerpe te dra: die rame, die dwarslatte, die hoekpale asook die voetstukke van die tabernakel.
32. Verder moet hulle ook die hoekpale van die voorhof met hulle voetstukke, en ook al die penne, toue en ander toebehore dra. Maak ’n lys waarin sekere voorwerpe aan spesifieke persone toegeken word.
33. Die Merarigroep val onder die toesig van Aäron se seun Itamar.”
34. [34-48] Soos die Here beveel het, het Moses, Aäron en die leiers van die volk die drie Levitiese families, Kehat, Gerson en Merari, getel. Hulle het dit gedoen volgens al die families. Hulle het toe al die mans tussen 30 en 50 jaar oud wat diens kon doen in die tent waar God gedien word, opgeskryf. Die getalle was soos volg: Kehat 2 750, Gerson 2 630 en Merari 3 200. Die groottotaal van al die mans tussen 30 en 50 was 8 580.
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. ***
48. ***
49. Soos die Here Moses beveel het, is hulle getel. Elke groep het ook ’n eie taak gekry om te doen.

Psalms 30:1-7
1. ***
2. Here, ek sal u Naam prys, want U het my gered. U het my vyande gekeer om met my te spot.
3. Here, my God, ek het gebid dat U my moet help. Toe het U my gesond gemaak.
4. Here, U het my uit die dood teruggeruk na die lewe toe. Ek het nie doodgegaan nie. U het my weer lewendig gemaak.
5. Sing lofliedere om die Here se Naam groot te maak. Julle almal wat Hom dien, prys sy Naam! Dink met respek na oor alles wat Hy doen. Hy is heeltemal anders as mense.
6. As Hy kwaad word, is dit net vir ’n paar sekondes. Maar Hy is lewenslank goed vir ons. Kyk maar: ons het deur die nag gehuil. Maar vanmôre lag ons van vreugde. Dis net die Here wat so iets laat gebeur.
7. Toe dit nog met my goed gegaan het, het ek maklik gepraat. Ek het gesê: “Niks sal ooit met my verkeerd loop nie.”

Spreuke 10:30-32
30. ’n Gelowige sal altyd sy geloof behou. Ongelowiges sal alles verloor wat hulle het.
31. [31-32] ’n Gelowige se woorde is vol wysheid. Ander mense word daardeur verryk. Goddeloses se geklets beteken niks.
32. Terwyl Jesus daar rond was, was daar op ’n slag weer so baie mense bymekaar. Hulle het niks by hulle gehad om te eet nie. Jesus roep toe sy getrouste volgelinge eenkant toe en sê:

Markus 8:1-21
1. “Ek voel jammer en bekommerd oor die mense. Hulle is nou al drie dae hier by My en hulle het niks meer oor om te eet nie.
2. As Ek hulle nou op ’n leë maag huis toe stuur, is Ek seker gaan party van hulle dit nie maak nie, want hulle bly baie ver.”
3. Sy volgelinge sê toe: “Waar op aarde gaan ons hier in die grammadoelas kos kry vir so baie mense?”
4. “Hoeveel kos het ons?” vra Jesus. “Ons het sewe brode,” kom die antwoord.
5. Jesus vra die mense toe om almal op die grond te gaan sit. Hy het vir God dankie gesê vir die kos en die brood begin deel. Die dissipels het die stukke brood vir die mense uitgedeel.
6. Daar was ’n paar klein vissies ook. Ook daarvoor het Jesus vir God dankie gesê en dit onder die mense uitgedeel.
7. Die mense het geëet tot hulle genoeg gehad het. Na die tyd het die dissipels die kos wat oorgebly het, bymekaargemaak - dit was sewe houers vol.
8. Daar was altesaam omtrent 4 000 mense. Toe hulle klaar geëet het, het Jesus die mense gevra om huis toe te gaan.
9. Hy en sy getrouste volgelinge is met die skuit na die gebied van Dalmanuta toe.
10. Daar kom Jesus toe ’n klompie godsdienstige Jode teë wat hulleself Fariseërs noem. Hulle wou met Hom kom stry. Om te kyk of Hy nie dalk iets verkeerds sal doen of sê nie, vra hulle Hom toe om vir hulle iets te doen as bewys dat God aan sy kant is.
11. Met ’n swaar sug sê Jesus toe: “Waarom soek hierdie mense net heeltyd na iemand wat buitengewone dinge kan doen? Laat Ek nou vir julle sê: so ’n bewys gaan Ek nie vir julle gee nie.”
12. Jesus het die stryerige Jode daar gelos, in die skuit geklim en na die ander kant van die See van Galilea gevaar.
13. Sy volgelinge het vergeet om genoeg brood in te pak. Hulle het net een by hulle gehad.
14. Jesus sluit toe daarby aan met ’n voorbeeld: “Wees baie versigtig vir die suurdeeg van die godsdienstige Jode wat hulleself die Fariseërs noem en ook vir die suurdeeg van Herodes.”
15. Die dissipels wonder toe onder mekaar waarom Jesus nou juis dit sê. “Dit is seker omdat ons nie genoeg brood saamgebring het nie,” dink hulle toe.
16. Jesus kom toe agter wat hulle besig was om te bespreek. “Julle misgis julle heeltemal,” sê Hy. “Waarom praat julle oor die brood wat julle vergeet het? Is julle so dom dat julle nie kan verstaan wat Ek bedoel nie? Of wil julle dalk nie verstaan nie?
17. [18-19] Julle het oë, maar sien niks nie en het ore, maar gaan soos dowes deur die lewe. Kan julle dan nie onthou hoe baie kos oorgebly het toe Ek met vyf brode vir die 5 000 mense kos gegee het nie?” “Twaalf houers vol,” antwoord hulle vinnig.
18. ***
19. “En toe Ek met sewe brode 4 000 mense genoeg gegee het om te eet, hoeveel kos was daar toe oor?” vra Jesus. Weer laat hulle nie op hulle wag nie: “Sewe houers vol.”
20. Toe sê Jesus vir hulle: “Kan julle dan nog steeds nie insien dat dit nie brood is waarteen Ek julle waarsku nie?”