A A A A A
Error:
BookNum: 41 Chapter: 5 VerseStart: 43 VerseShouldHave: 42
Bybel in een jaar
Februarie 26

Levitikus 21:1-24
1. Die Here het vir Moses gesê dat hy vir die mense uit Aäron se familie wat vir Hom by die tent werk, moet waarsku. “Hulle moet nie hulleself onbruikbaar vir hulle werk maak en aan iemand uit die volk wat dood is, se lyk vat nie.
2. Die dienaar mag wel aan die lyk van sy naaste familie vat, soos dié van sy ma of sy pa, sy seun of sy dogter, sy broer
3. of sy suster, mits sy nooit getroud was nie.
4. Hy mag egter nie aan die lyk van sy vrou of haar familie raak nie. Dit sal hom onbevoeg maak vir sy werk.
5. God se dienaars mag ook nie soos die ongelowiges ’n kaal kol op hulle kop afskeer of die kant van hulle baard wegsny of merke op hulleself uitkerf wanneer hulle oor dooies rou nie.
6. Hulle moet heeltemal toegewyd wees aan hulle God en hulle moenie iets doen wat sy Naam oneer sal aandoen nie. Hulle moet op ’n manier leef wat wys dat hulle met alles aan die Here behoort. Dit is hulle werk om die offers vir die Here te bring en sy offerdiens by die tent aan die gang te hou.
7. Iemand wat by die Here se tent werk, mag nie met ’n prostituut trou of met ’n vrou wat in die skande gekom het nie. Hy mag ook nie met ’n vrou trou wat van haar man geskei is nie. Hy moet afgesonder en aan sy God toegewy leef.
8. Omdat hy die een is wat die offer vir God bring, moet jy hom respekteer as een wat net vir God leef. Jy moet hom behandel as iemand wat aan God behoort. Ek, die Here, is die enigste God. Ek verbind julle aan My sodat julle aan niemand anders behoort nie.
9. As die dienaar by God se tent ’n dogter het wat ’n prostituut geword het, bring dit haar pa in die skande. Sy moet met vuur verbrand word.”
10. “Die persoon wat aangestel is om die leier van die dienaars by die Here se tent te wees en die spesiale klere daarvoor dra, mag nie sy hare los laat hang of sy klere skeur wanneer hy treur oor iemand wat dood is nie.
11. Hy mag nie sy belangrikheid verminder en naby enige dooie mens kom nie. Selfs nie eens as sy pa of ma dood is, mag hy
12. by die tent van die Here weggaan nie. Dit sal die Here se plek iets alledaags maak. Hy is tog anders. Die Here het hom spesiaal aangestel vir sy werk. Ek is die Here.
13. Hy mag net met ’n vrou trou wat nog nie by ’n man geslaap het nie.
14. Sy mag ook net uit sy eie volk kom. Hy mag glad nie met ’n weduwee trou, of met ’n geskeide vrou of een wat in die skande gekom het, of een wat ’n prostituut is nie.
15. As hy met een van hulle sou trou, mag die kinders wat hy by die vrou kry, glad nie by die Here se tent kom werk nie. Ek is die Here. Ek het hom aan My alleen toegewy.”
16. Die Here het verder vir Moses gesê
17. om Aäron te beveel dat niemand uit sy nageslag wat ’n fisieke gebrek het, ooit die offers by die tent mag bring nie.
18. “Iemand wat blind is, of kreupel of gebreklik is aan sy lyf,
19. verlam is aan sy voet of sy hand,
20. wat ’n boggelrug het of ’n dwerg is, of ’n pêrel oor sy oog het, of ekseem of skurfsiekte het, of ’n verminkte geslagsdeel het, mag nie die offer by die Here se tent vir Hom bring nie.
21. Enige man uit Aäron se nageslag wat enige van hierdie probleme het, mag nie nader kom en by die tent die offer vir die Here bring nie. Sy gebrek verbied dit dat hy God se offer bring.
22. Hy mag egter saam met die ander dienaars in sy familie van die offers eet wat vir die Here gebring is, selfs ook van die spesiale offers.
23. Omdat hy gestremd is, mag hy egter glad nie naby die gordyn in die tent of by die altaar kom nie. Ek, die Here, het my tent afgesonder en dit iets spesiaals gemaak. Hy sal afbreuk daaraan doen as hy daar kom.”
24. Moses het dit toe aan Aäron en sy seuns en al die Israeliete oorgedra.

Levitikus 22:1-33
1. Die Here het ook nog verder vir Moses gesê
2. om vir Aäron en sy seuns te waarsku om die offers wat die Israeliete vir die Here bring, met groot versigtigheid te hanteer. “Hulle dra die verantwoordelikheid vir die volk se offers aan die Here. Hulle moenie deur die manier waarop hulle optree die Naam van die Here gaan sleg maak nie. Ek is tog die Here.”
3. Moses moes vir hulle sê: “Enigeen onder julle of julle kinders wat met die offers werk wat die Israeliete vir die Here bring terwyl hy nie reg is daarvoor nie, sal uit sy werk weggevat word.
4. As iemand uit Aäron se familie ’n aansteeklike velsiekte het, of ’n afskeiding het, mag hy nie van die offers eet voor hy gesond geword het nie. ’n Dienaar is nie reg vir sy werk as hy aan ’n dooie ding gevat het nie. Hy is ook nie reg as hy saad gestort het
5. of geraak het aan enige kruipende insek wat hom kan besoedel nie. Wanneer hy aan ’n ander mens gevat het en sy onreinheid op hom oorgedra het, is hy ook nie reg nie.
6. Hy moet vir die res van die dag wegbly van die Here se tent af. Hy mag in daardie tyd ook nie van die offers eet nie. Nadat hy homself gewas het
7. en die son ondergegaan het, is hy egter weer reg vir sy werk. Hy mag dan weer van die offers eet, omdat dit die enigste kos is vir die dienaars.
8. Die dienaars moenie ’n dier eet wat vanself gevrek het of wat deur ander diere verskeur is nie. Dit maak dat hy nie reg is om sy werk te doen nie. Ek is die Here.
9. Die dienaars moet doen soos die Here sê. Hulle moet nie die Here se opdragte belaglik maak nie. Hulle sal sterf as hulle die gewyde gawes ontwy. Ek is die Here wat hulle aan my diens toegewy het.”
10. “Iemand wat nie by die Here se tent werk nie, mag nie van die offers eet nie. Iemand wat by hom in sy huis woon en iemand wat vir hom werk, mag ook nie daarvan eet nie.
11. Die slawe wat hy vir homself gekoop het en dié wat in sy huis gebore is, mag wel saam met hom sy deel van die offer eet.
12. As sy dogter met iemand trou wat nie ook by die tent werk nie, mag sy nie langer saam eet aan sy deel van die offers nie.
13. As sy dogter ’n weduwee word of van haar man skei, en sy het geen kinders nie en sy kom bly weer by haar pa soos toe sy nog ’n afhanklike kind was, mag sy saam met haar pa van sy deel eet. Iemand wat nie uit Aäron se familie is nie, mag egter glad nie van die offers eet nie.
14. As iemand van die offers geëet het sonder om te weet dat dit offervleis is, moet hy dit vir die dienaar by die tent vergoed en 120% van die waarde daarvan vir hom teruggee.
15. Die dienaars mag op geen manier toelaat dat die offers wat die Israeliete vir die Here bring, verkeerd gebruik word nie.
16. As hulle ander mense toelaat om daarvan te eet, sal Ek hulle daarvoor verantwoordelik hou. Ek, die Here, het die dienaars Myne alleen gemaak.”
17. Die Here het ook nog vir Moses gesê
18. om vir Aäron en sy seuns en vir die Israeliete te sê: “Wanneer enige Israeliet of enige van die mense wat by hulle bly, ’n offer vir die Here bring, óf om sy belofte na te kom óf bloot net vrywillig,
19. en hy wil hê dat die Here dit moet aanvaar, moet dit ’n bul of ’n skaapram of ’n bokram wees wat nie enige foute het nie.
20. Julle moenie ’n dier bring wat iets makeer nie, want die Here sal dit nie aanvaar nie.
21. “As iemand ’n offer vir die Here bring om sy beloftes na te kom of gewoon net om sy goeie gesindheid vir die Here te wys, moet dit ’n gesonde dier uit die beeste of die kleinvee wees. As ’n dier iets makeer, gaan dit beslis nie vir die Here reg wees nie.
22. Julle mag nie vir die Here diere bring wat blind, beseer of vermink is, wat oop sere het, wat brandsiek is of sere op sy vel het nie. Julle mag nie sulke diere vir die Here bring nie.
23. As dit sommer ’n vrywillige offer is, mag julle wel ’n bees of ’n skaap bring wat misvormd is of onderontwikkeld is. Julle mag egter nie met sulke diere julle beloftes nakom nie.
24. “Julle mag nie ’n gekastreerde dier, of dit ’n os of ’n hamel is, vir die Here offer nie. Dit mag nie in julle land gebeur nie.
25. Julle mag ook nie gekastreerde diere van uitlanders koop en vir julle God offer nie. Hulle is vermink. Die Here sal hulle nie van jou aanvaar nie.”
26. Die Here het verder ook nog vir Moses gesê:
27. “’n Kalf of skaaplam of boklam wat gebore word, moet eers sewe dae lank by sy ma bly. Van die agtste dag af mag dit by haar weggevat word en as ’n offer vir die Here gebruik word.
28. Julle mag egter nie ’n lam en sy ma op dieselfde dag offer nie.
29. Wanneer julle ’n offer vir die Here bring om vir Hom dankie te sê, moet julle dit so offer dat Hy dit sal aanneem.
30. Julle moet julle deel van die offer nog op dieselfde dag opeet. Julle mag niks daarvan laat oorbly tot die volgende dag nie. Ek is die Here.
31. Doen soos Ek vir julle sê en leef soos Ek van julle vra. Ek is die Here.
32. Moenie my hoë Naam belaster nie. Die Israeliete moet onthou dat Ek die enigste God is. Ek is die Here. Ek het julle vir My afgesonder.
33. Ek het julle uit Egipte gebring om julle God te wees. Ek is die Here.”

Psalms 27:11-14
11. Here, vat my hand. Lei my op ’n pad waar daar nie slaggate is nie. Wys my hoe om reg te lewe. Moenie dat hulle wat niks van my hou oor my seëvier nie. Pas my op. Lei my.
12. Party vertel leuens oor my, terwyl ander my met geweld onderstebo wil loop. Moet my tog nie in hulle hand oorgee nie.
13. Dis net my geloof in die Here wat my staande hou. Sy goedheid dra my elke dag van my lewe. As ek dit darem nie geglo het nie …
14. Stel al jou hoop op die Here! Vertrou op Hom! Hou moed! Wees sterk! Moenie die handdoek ingooi nie; bly wag op die Here!

Spreuke 10:13-16
13. Wanneer ’n wyse praat, kan jy hoor hy ken die lewe. ’n Dwaas se woorde bring ’n mens net in die moeilikheid.
14. ’n Wyse neem die lesse van die lewe ernstig op. ’n Dom mens weet niks van die regte manier van lewe nie. Sy geklets veroorsaak net ellende.
15. ’n Ryke se geld kan hom lekker laat leef. Wie dit nie het nie, se lewe is hel.
16. Die loon van ’n mens wat reg lewe, is die lewe. Die loon van die mens wat verkeerd lewe, is straf.

Markus 5:21-43
21. Na die episode met die Geraseners is Jesus weer met die skuit terug na die oorkant toe. Toe Hy op die strand uitklim, het ’n massa mense om Hom saamgedrom.
22. Onder die mense was Jaïrus. Hy was ’n belangrike man, want hy was die leier van die sinagoge waar die Jode bymekaargekom het. Toe hy Jesus sien, val hy voor Hom neer en gryp sy voete vas.
23. Uit sy hart uit het hy Jesus begin smeek: “My dogtertjie is besig om dood te gaan. Asseblief, kom vat net aan haar en ek weet sy sal bly leef. Asseblief!” Jesus is toe saam met hom.
24. Die mense is agter hulle aan en het rondom Jesus gedruk en gebondel.
25. Onder die mense was daar ’n vrou wat twaalf jaar lank al vreeslik gebloei het.
26. Sy het al baie swaargekry en het al wat ’n dokter was, besoek, maar niks wou help nie. Sy het net al hoe sieker geword.
27. Sy het van Jesus gehoor en toe
28. by haarself geredeneer: “As ek net aan hierdie Man kan raak, weet ek dat ek gesond sal word.” Toe Jesus so tussen die baie mense deurstap, kry sy haar kans.
29. Sy kom van agter af en vat aan Hom. Sy kon aan haar liggaam voel hoe sy beter word en die pyn weggaan. Sy was gesond!
30. Jesus het dadelik geweet dat iemand van sy krag gebruik het om gesond te word. Hy draai toe om en vra: “Wie’t aan My gevat?”
31. Die dissipels was dadelik by: “U sien tog hoe druk en beur die mense hier om U. Hoe kan U nog vra: ‘Wie’t aan My gevat?’”
32. Maar Jesus het Hom nie aan hulle gesteur nie, maar bly rondkyk om te sien wie dit was.
33. Die vrou het besef wat met haar gebeur het. Vrees het haar beetgepak en sy het begin bewe. Sy val toe voor Jesus neer en vertel Hom alles.
34. Jesus sê toe vir haar: “Jou dae van seerkry en swaarkry is verby. Omdat jy My so vertrou het, sal die siekte jou nooit weer pla nie. Gaan lewe voluit sonder die pyn en bekommernis.”
35. Jesus was nog besig om met die vrou te praat toe ’n paar mans van Jaïrus (die leier van die sinagoge) se huis af daar aankom. Hulle het slegte nuus gehad: “Jou dogter is dood. Los vir Jesus. Moet Hom nie verder pla nie.”
36. Jesus het dit gehoor en vir Jaïrus gesê: “Moenie dat dit jou ontstel nie. Vertrou My net.”
37. Jesus, saam met Petrus en die twee broers, Jakobus en Johannes, is toe alleen verder. Jesus wou nie hê dat al die mense moes saamgaan nie.
38. Toe hulle by Jaïrus se huis aankom, was daar ’n groot klomp mense wat vreeslik huil en rou. Hulle het vreeslik te kere gegaan en ’n lawaai gemaak.
39. Jesus gaan toe in en vra vir hulle: “Vir wat gaan julle so te kere? Die kind slaap net. Sy is nie dood nie.”
40. Die mense bars toe uit van die lag asof Jesus nie weet wat Hy sê nie. Hy jaag toe al die mense uit die huis uit, behalwe die ouers en sy drie volgelinge. Saam is hulle na die bed van die dogtertjie toe.
41. Jesus vat die dogtertjie se hand en sê: “Talita koem!” (Dit beteken: “Dogtertjie, Ek sê, staan op.”)
42. [42-43] Die dogtertjie het dadelik opgestaan en tussen hulle rondgestap. Sy was twaalf jaar oud. Jesus vra toe dat iemand vir haar kos moet gee. Die mense wat daar gestaan het, was totaal uit die veld geslaan. Jesus het hulle baie mooi gevra om nie vir enigiemand te vertel wat daar gebeur het nie.