A A A A A

Bybel in een jaar


September 6


Jesaja 3:1-26
1. Want kyk, die Here HERE van die leërskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem die stut en die steun, elke stut van brood en elke stut van water,
2. die held en die krygsman, die regter en die profeet en die waarsêer en die oudste;
3. die owerste oor vyftig en die aansienlike en die raadsman en die knap ambagsman en die ervare besweerder.
4. En Ek sal seuns hulle vorste maak, en moedswilliges sal oor hulle heers.
5. En die mense sal mekaar verdruk, man teen man, en die een teen die ander; die seun sal die grysaard, die veragtelike sal die agbare stormloop.
6. As 'n man sy broer aangryp in die huis van sy vader en sê: Jy het 'n kleed, jy moet owerste oor ons wees, en laat hierdie ingestorte puinhoop onder jou toesig wees --
7. dan sal hy in die dag uitroep en sê: Ek kan geen geneesheer wees nie, en in my huis is geen brood en geen kleed nie; maak my nie 'n owerste van die volke nie.
8. Want Jerusalem het gestruikel, en Juda het geval; want hulle tong en hulle dade is teen die HERE om sy oë, vol heerlikheid, te trotseer.
9. Die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle, en hul sonde maak hulle bekend, soos Sodom, sonder om iets weg te steek. Wee oor hulle siel, want hulle doen hulself kwaad aan!
10. Sê van die regverdige dat dit met hom goed sal gaan; want die vrug van hul handelinge sal hulle eet.
11. Wee die goddelose! Met hom gaan dit sleg; want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word.
12. Die drywers van my volk is kinders, en vroue heers oor hulle. o My volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot 'n dwaalweg gemaak.
13. Die HERE staan daar om 'n regstryd te voer: Hy tree op om die volke te vonnis.
14. Die HERE gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, julle het die wingerd afgewei; wat aan die arm man ontroof is, is in julle huise.
15. Wat is dit met julle dat julle my volk vertrap en die ellendiges mishandel? spreek die Here HERE van die leërskare.
16. Verder het die HERE gesê: Omdat die dogters van Sion trots is en loop met uitgerekte nek en met die oë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel,
17. daarom sal die HERE die skedel van die dogters van Sion skurf maak, en die HERE sal hulle skaamte ontbloot.
18. In die dag sal die HERE wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnetjies en die maantjies;
19. die oorversiersels en die armbande en die sluiers;
20. die hoofversiersels en die voetkettinkies en die pronkgordels en die reukflessies en die towermiddels;
21. die vingerringe en die neusringe;
22. die feesklere en die manteltjies en die tjalies en die handsakkies;
23. die handspieëltjies en die hemde en die tulbande en die wye mantels.
24. Dan sal daar in plaas van balsemgeur mufheid wees, en in plaas van 'n gordel 'n tou, en in plaas van gevlegte hare kaalheid, en in plaas van 'n pronkgewaad 'n roukleed, brandmerk in plaas van skoonheid.
25. Jou manne, o Sion, sal deur die swaard val en jou helde in die oorlog.
26. En sy poorte sal klaag en treur, en hy sal uitgeskud op die aarde sit.

Jesaja 4:1-6
1. En in die dag sal sewe vroue een man aangryp en sê: Ons eie brood sal ons eet en ons eie kleed aantrek; laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg.
2. In die dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
3. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem --
4. as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die Gees van strafgerig en die Gees van uitdelging.
5. Dan skep die HERE oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme in die nag; want oor alles wat heerlik is, sal daar 'n beskutting wees.
6. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën.

Psalms 105:7-22
7. Hy, die HERE, is onse God; oor die hele aarde is sy oordele.
8. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte --
9. die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak;
10. wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond,
11. met die woorde: Ek sal aan jou die land Kana„n gee, julle aangewese erfdeel.
12. Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin,
13. en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk,
14. het Hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie; ook het Hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê:
15. Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.
16. En Hy het 'n hongersnood oor die land geroep: elke staf van brood het Hy verbreek.
17. Hy het 'n man voor hulle uit gestuur: Josef is as slaaf verkoop.
18. Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom,
19. tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die HERE hom beproef verklaar het.
20. Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volke, en hom losgelaat.
21. Hy het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed;
22. om sy vorste te bind na sy begeerte, en aan sy oudstes moes hy wysheid leer.

Spreuke 24:26-27
26. Hy wat regte antwoorde gee, soen die lippe.
27. Maak jou werk buitekant reg, en bring dit vir jou op die land in orde; daarna moet jy dan jou huis bou.

1 Korintiërs 15:1-28
1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan,
2. waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het.
3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;
4. en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;
5. en dat Hy aan C,fas verskyn het; daarna aan die twaalf.
6. Daarna het Hy verskyn aan oor die vyf honderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het.
7. Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die apostels;
8. en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene.
9. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het.
10. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.
11. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo.
12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?
13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.
14. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof;
15. en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Hy Christus opgewek het, wat Hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie.
16. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie;
17. en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes;
18. dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.
19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense.
20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
21. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens.
22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
23. maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
24. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.
25. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
26. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.
27. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.
28. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.