A A A A A

Bibbia in un anno


Agosto 8


Job 7:1-21
1. Het die mens nie 'n stryd op die aarde nie? En is sy dae nie soos die dae van 'n dagloner nie?
2. Soos 'n slaaf wat hyg na die skaduwee, en soos 'n dagloner wat wag op sy werkloon,
3. so het ek erfgenaam geword van maande van teleurstelling en is nagte van moeite vir my bestem.
4. As ek gaan lê, dink ek: Wanneer sal ek opstaan? Maar die aand is lank, en ek word sat van al die omdraai tot die môre skemering toe.
5. My vlees is bekleed met wurms en stofklonte; my vel trek opmekaar en etter dan weer.
6. My dae is vinniger as 'n wewerspoel en verdwyn sonder verwagting.
7. Bedink tog dat my lewe wind is; my oog sal die voorspoed nie weer sien nie.
8. Die oog van hom wat my sien, sal my nie meer aanskou nie. U oë is op my -- en ek is daar nie!
9. Die wolk verdwyn en gaan heen -- so kom hy nie weer op wat na die doderyk neerdaal nie.
10. Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie, en sy plek sal hom nie meer ken nie.
11. So wil dan ook ,k my mond nie hou nie, ek wil spreek in die benoudheid van my gees, ek wil klae in die bitterheid van my siel.
12. Is ek 'n see, of 'n groot seedier, dat U 'n wag teen my opstel?
13. As ek sê: My bed sal my troos, my slaapplek sal my klagte help dra,
14. dan verskrik U my deur drome en ontstel my deur gesigte,
15. sodat ek die verwurging verkies, die dood meer as hierdie geraamte van my.
16. Ek verfoei my lewe. Nie vir altyd sal ek lewe nie: laat my met rus, want my dae is nietigheid.
17. Wat is die mens, dat U hom so hoog stel en dat U op hom ag gee?
18. En dat U hom elke môre soek, elke oomblik hom op die proef stel?
19. Hoe lank sal U nie van my af wegkyk nie, my nie laat staan nie, totdat ek my speeksel insluk?
20. As ek gesondig het, wat doen ek U aan, o Mensebewaker? Waarom het U my as mikpunt vir U opgestel, sodat ek myself tot 'n las is?
21. En waarom vergeef U nie my oortreding en neem my ongeregtigheid nie weg nie? Want weldra sal ek in die stof lê; dan sal U my soek, maar ek sal daar nie wees nie.

Job 8:1-22
1. Toe het Bildad, die Suhiet, geantwoord en gesê:
2. Hoe lank sal jy hierdie dinge spreek en die woorde van jou mond 'n geweldige wind wees?
3. Sou God die reg verdraai, of die Almagtige die geregtigheid krenk?
4. As jou kinders teen Hom gesondig het, het Hy hulle aan hul oortreding oorgegee.
5. As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek,
6. as jy rein en opreg is, ja, dan sal Hy oor jou opwaak en jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid;
7. dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot.
8. Want doen tog navraag by die vorige geslag, en gee ag op wat hulle vaders nagespeur het;
9.
10. sal hulle jou nie leer, jou dit nie sê en woorde uit hul hart voortbring nie?
11. Skiet die biesie op waar geen moeras is nie? Groei die riet sonder water?
12. Nog is dit in sy volle groei -- sonder dat dit afgepluk word -- dan verdor dit voor al die ander gras.
13. So gaan dit met almal wat God vergeet, en so vergaan die verwagting van die goddelose;
14. sy hoop is afgesny en die voorwerp van sy vertroue is 'n spinnerak.
15. Hy steun op sy huis, maar dit bly nie staan nie; hy klem hom daaraan vas, maar dit hou geen stand nie.
16. Vol sap staan hy in die son, en sy ranke sprei uit oor sy tuin.
17. Sy wortels is gevleg oor 'n hoop klippe heen, 'n kliphuis deurboor hy.
18. As Hy hom vernietig uit sy plek, sal dit hom verloën en sê: Ek het jou nie gesien nie.
19. Kyk, dit is die vreugde van sy lewensweg, en uit die stof spruit daar ander uit!
20. Kyk, God verwerp die vrome nie, en Hy vat die kwaaddoeners nie aan die hand nie.
21. Terwyl Hy jou mond met gelag vervul en jou lippe met gejuig,
22. sal jou haters met skaamte beklee word, en die tent van die goddelose -- weg is dit!

Psalms 92:8-15
8. as die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg.
9. Maar U is hoog verhewe tot in ewigheid, HERE!
10. Want kyk, u vyande, o HERE, want kyk, u vyande sal vergaan; al die werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word.
11. Maar U verhoog my horing soos van 'n buffel; ek is met vars olie gesalf.
12. En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.
13. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom; hy sal opgroei soos 'n seder op die L¡banon.
14. Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God.
15. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, [ (Psalms 92:16) om te verkondig dat die HERE reg is, my rots, en in Hom is geen onreg nie. ]

Spreuke 22:17-21
17. Gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne, en let op my kennis.
18. Want dit is lieflik as jy dit in jou binneste bewaar; mag hulle tesame gereed lê op jou lippe.
19. Dat jou vertroue op die HERE mag wees, daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou.
20. Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis,
21. om jou bekend te maak waarheid, betroubare woorde, sodat jy woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie?

Romeine 9:1-15
1. Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees
2. dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart.
3. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, w,g van Christus af.
4. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes;
5. aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.
6. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie.
7. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word.
8. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.
9. Want dit is die woord van die belofte: Omtrent hierdie tyd sal Ek kom, en Sara sal 'n seun hê.
10. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader.
11. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep
12. is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien.
13. Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.
14. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie!
15. Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.