A A A A A

Bybel in een jaar


Augustus 31


Prediker 11:1-10
1. Werp jou brood uit op die water, want n verloop van baie dae sal jy dit vind.
2. Gee 'n deel aan sewe, ja, ook aan agt; want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie.
3. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde; en as 'n boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê.
4. Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie; en wie na die wolke kyk, sal nie oes nie.
5. Soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie.
6. Saai jou saad in die môre , en laat teen die aand jou hand nie rus nie; want jy weet nooit watter een sal geluk nie, hierdie of daardie, en of altwee saam goed sal wees nie.
7. Verder, soet is die lig, en goed is dit vir die oë om die son te aanskou.
8. Want as die mens baie jare lewe, moet hy hom in die almal verheug en dink aan die dae van duisternis, dat dit baie sal wees; alles wat kom, is nietigheid.
9. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring.
10. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid.

Prediker 12:1-14
1. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar geen behae in nie --
2. voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkom n die reën,
3. die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne krom word en die malers die werk staak, omdat hulle te min geword het, en die wat deur die vensters kyk, verduister word,
4. en die deure na die straat gesluit word, terwyl die geruis van die meul verswak; en hy opstaan as die voëltjies begin sing en al die tone van die lied dof sal word.
5. Ook sal hy bang wees vir 'n hoogte, en verskriklike dinge sal op die pad wees! En die amandelboom sal in bloei staan, en die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep, en die kapperkruid nutteloos wees; want die mens gaan na sy ewige huis, en die rouklaers sal op die straat rondgaan.
6. Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val
7. en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het.
8. Alles tevergeefs, sê die Prediker, dit is alles tevergeefs.
9. En behalwe dat die Prediker 'n wyse was, het hy die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek; hy het baie spreuke opgestel.
10. Die Prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat reg geskrywe is -- woorde van waarheid.
11. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels; en soos spykers, diep ingeslaan, is die versamelde spreuke; hulle is deur die enige Herder gegee.
12. En buitendien, my seun, wees gewaarsku; aan baie boeke maak kom geen einde nie, en baie studie is vermoeiing van die vlees.
13. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense.
14. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg.

Psalms 103:15-22
15. Die mens -- soos die gras is sy dae; soos 'n blom van die veld, so bloei hy.
16. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie.
17. Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders,
18. vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen.
19. Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles.
20. Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!
21. Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!
22. Loof die HERE, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy! Loof die HERE, o my siel!

Spreuke 24:13-14
13. Eet heuning, my seun, want dit is goed, en heuningstroop is soet teen jou verhemelte.
14. Erken dat die wysheid so is vir jou siel; as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.

1 Korintiërs 11:1-16
1. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is.
2. En ek prys julle, broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou soos ek dit aan julle oorgelewer het.
3. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.
4. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan;
5. maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan; want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is.
6. Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny; maar as dit vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek.
7. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is; maar die vrou is die heerlikheid van die man.
8. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man.
9. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man.
10. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele.
11. En tog, in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie.
12. Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou; maar alles is uit God.
13. Oordeel self: Is dit betaamlik dat 'n vrou met onbedekte hoof tot God bid?
14. Of leer ook die natuur self julle nie dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie;
15. maar as 'n vrou lang hare dra, dit vir haar 'n eer is, omdat die lang hare vir haar gegee is as 'n bedekking?
16. Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so 'n gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie.