A A A A A
Error:
BookNum: 18 Chapter: 41 VerseStart: 26 VerseShouldHave: 25

Bybel in een jaar


Augustus 25


Job 41:1-34
1. Niemand is so vermetel, dat hy hom durf terg nie; wie is hy dan wat voor My sou standhou?
2. Wie het eerste aan My gegee, dat Ek hom moet vergelde? Wat onder die ganse hemel is, is myne.
3. Ek wil nie swyg oor sy lede en hoe dit staan met sy kragsvolheid en die skoonheid van sy uitrusting nie.
4. Wie het die boonste van sy pantser opgelig? In sy dubbele gebit -- wie kan daarin deurdring?
5. Die deure van sy gesig -- wie het dit geopen? Rondom sy tande is verskrikking.
6. 'n Voorwerp van trots is die groewe van die skilde, verseël met 'n vaste seël.
7. Die een is so naby die ander, dat die wind daar nie tussenin kan kom nie.
8. Hulle kleef aanmekaar, hou aanmekaar vas, onafskeibaar.
9. Sy genies laat lig skitter, en sy oë is soos die ooglede van die dageraad.
10. Uit sy mond kom fakkels, spat vuurvonke uit.
11. Uit sy neusgate kom rook, soos uit 'n kokende pot met biesiesvuur daarby.
12. Sy asem laat kole ontvlam, en 'n vlam gaan uit sy mond.
13. In sy nek woon sterkte, en voor hom uit spring ontsteltenis.
14. Die klompe van sy vleis is vas aanmekaar, aan hom vasgegiet, onbeweeglik.
15. Sy hart is hard soos 'n klip, ja, hard soos die onderste meulsteen.
16. As hy hom oplig, word die magtiges bang; van verbystering raak hulle buite hulself.
17. Raak iemand hom met die swaard -- dit hou nie stand nie; geen spies, lans of assegaai nie.
18. Yster is vir hom soos strooi; koper soos hout wat vergaan het.
19. Die pyl laat hom nie vlug nie; slingerstene word vir hom soos stoppels.
20. Knopkieries is vir hom soos stoppels, en hy lag oor die gesuis van die lans.
21. Onderaan hom is spits skerwe: hy sprei 'n ware dorsslee uit op die modder.
22. Hy laat die diepte kook soos 'n pot; die waterplas maak by soos 'n kokende salfpot.
23. Agter hom verlig hy die pad: 'n mens sou die watervloed aansien vir grys hare.
24. Sy gelyke is daar op die aarde nie, die skepsel sonder vrees.
25. Hy kyk alles aan wat hoog is; hy is koning oor al die trotse roofdiere.
26. Toe het Job die HERE geantwoord en gesê:
27. Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
28. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.
29. Hoor tog, en ,k sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!
30. Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.
31. Daarom herroep ek en het berou in stof en as.
32. En nadat die HERE Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die HERE aan lifas, die Temaniet: My toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie.
33. Neem dan nou vir julle sewe bulle en sewe ramme, en gaan na my kneg Job en bring 'n brandoffer vir julle, en laat my kneg Job vir julle bid; want hom alleen sal Ek in guns aanneem, sodat Ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie.
34. Toe het lifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Na„matiet, heengegaan en gedoen soos die HERE aan hulle gesê het; en die HERE het Job in guns aangeneem.

Job 42:1-17
1. En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.
2. Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis; en hulle het met hom medelyde gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die HERE oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring.
3. En die HERE het die einde van Job meer geseënas sy begin; en hy het veertien duisend stuks kleinvee en ses duisend kamele en duisend paar beeste en duisend eselinne gehad.
4. Daarby het hy sewe seuns en drie dogters gehad.
5. En hy het die eerste genoem Jem¡ma en die tweede Kes¡a en die derde Kerenhappug.
6. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie; en hulle vader het hulle 'n erfdeel gegee onder hulle broers.
7. En Job het daarna honderd en veertig jaar lank gelewe; en hy het sy kinders en kindskinders gesien, vier geslagte.
8. En Job het gesterwe, oud en afgeleef.
9. Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig; hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie.
10. My oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon; hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien.
11. Hy wat bedrog pleeg, mag binne-in my huis nie bly nie; wie leuens praat, kan voor my oë nie bestaan nie.
12. Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig, om al die werkers van ongeregtigheid uit die stad van die HERE uit te roei.
13. Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie:
14. op die end byt dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk.
15. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek;
16. en jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê en soos een wat op die top van die mas lê.
17. Hulle het my geslaan, sê jy dan, ek het geen pyn gevoel nie; hulle het my neergeslaan, ek het dit nie gemerk nie! [ (Proverbs 23:36) Wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek. ]

Psalms 101:5-8
5. Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het -- dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie.
6. Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.
7. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man.
8. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.

Spreuke 23:31-35
31. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.
32. Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie.
33. Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.
34. Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek;
35. maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand.

1 Korintiërs 7:1-19
1. En aan die getroudes beveel ek -- nie ek nie, maar die Here -- dat die vrou nie van die man moet skei nie;
2. en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.
3. Maar vir die ander sê ek -- nie die Here nie -- as enige broeder 'n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie;
4. en as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie.
5. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.
6. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep.
7. Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red?
8. Maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes.
9. Is iemand as 'n besnedene geroep -- hy moet die besnydenis nie laat verander nie; is iemand as onbesnedene geroep -- hy moet hom nie laat besny nie.
10. Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God.