A A A A A

Bybel in een jaar


Augustus 24


Job 39:1-30
1. Kan jy prooi jag vir die leeuin? Of die honger van die jong leeus stil maak
2. as hulle neerbuig in die lêplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer?
3. Wie berei vir die kraai sy spys as sy kleintjies roep tot God, ronddwaal by gebrek aan voedsel?
4. Weet jy die tyd as die steenbokke lam? Neem jy dit waar as die takbokooie voortbring?
5. Tel jy die maande wat hulle dragtig is? En weet jy die tyd dat hulle lam?
6. Hulle buig hul krom, bring hulle kleintjies voort -- weg is hulle weë!
7. Hulle kleintjies word sterk, word groot in die veld, loop weg en kom na hulle nie terug nie.
8. Wie het die wilde-esel so vry laat loop? En wie het die bande van die woestyn-esel losgemaak?
9. Vir hom het Ek die wildernis sy huis gemaak en die brak land sy woonplek.
10. Hy lag oor die gewoel van die stad; die geskreeu van die drywer hoor hy nie.
11. Die omgewing van die berge is sy weiveld; en al wat groen is, soek hy uit.
12. Sal die buffel gewillig wees om jou te dien? Of sal hy vernag by jou krip?
13. Kan jy die buffel aan die ploegvoor bind met sy trektou? Of sal hy die laagtes agter jou eg?
14. Sal jy op hom vertrou, omdat sy krag groot is? En aan hom jou arbeid oorlaat?
15. Kan jy op hom reken, dat hy jou gesaaide sal inbring en bymekaarmaak op jou dorsvloer?
16. Die vlerk van die volstruis klap vrolik. Is dit 'n sagaardige vleuel en veer?
17. Want sy laat haar eiers op die grond lê en hou hulle warm op die grond;
18. en vergeet dat 'n voet dit kan stukkend druk en die wilde diere van die veld dit kan vertrap.
19. Hard behandel sy haar kleintjies asof dit nie hare is nie; is haar moeite tevergeefs -- sy is nie bekommerd nie.
20. Want God het haar die wysheid ontsê en haar geen deel gegee aan die verstand nie.
21. Wanneer sy haarself in die hoogte klap, lag sy oor die perd en sy ruiter.
22. Gee jy aan die perd sterkte? Beklee jy sy nek met maanhare?
23. Laat jy hom spring soos die sprinkaan? Sy trotse gesnuif is 'n verskrikking.
24. Hy grawe in die laagte en is vrolik in sy krag; hy trek uit, die stryd tegemoet.
25. Hy lag oor die vrees en word nie verskrik nie en draai nie om vir die swaard nie.
26. Op hom rammel die pylkoker, die flikkerende spies en lans.
27. Onstuimig en wild verslind hy die grond en staan nie stil as die basuin klink nie.
28. By elke basuinstoot sê hy: Heag! En van ver ruik hy die oorlog, die donderroep van die leërowerstes en die oorlogsgeskreeu.
29. Sweef die valk opwaarts deur jou verstand en sprei sy vlerke uit na die suide toe?
30. Of vlieg die adelaar hoog op jou bevel en bou hy hoog sy nes? [ (Job 39:31) Op die rots woon hy en vernag hy, op die rotspunt en bergvesting. ] [ (Job 39:32) Daarvandaan loer hy op voedsel, sy oë kyk in die verte. ] [ (Job 39:33) Ook slurp sy kleintjies bloed, en waar gesneuweldes lê, daar is hy. ] [ (Job 39:34) En die HERE het Job geantwoord en gesê: ] [ (Job 39:35) Wil die berisper met die Almagtige twis? Laat hy wat God teregwys, hierop antwoord! ] [ (Job 39:36) Toe het Job die HERE geantwoord en gesê: ] [ (Job 39:37) Kyk, ek is te gering. Wat kan ek U antwoord? Ek lê my hand op my mond. ] [ (Job 39:38) Een maal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie; ja, twee maal, maar ek sal nie voortgaan nie. ]

Job 40:1-24
1. En die HERE het Job uit 'n storm geantwoord en gesê:
2. Gord tog jou heupe soos 'n man; Ek sal jou ondervra en onderrig jy My.
3. Wil jy werklik my reg verbreek, My veroordeel, dat jy gelyk kan hê?
4. Het jy dan 'n arm soos God? En kan jy donder met die stem soos Hy?
5. Versier jou tog met heerlikheid en hoogheid, en beklee jou met majesteit en glorie!
6. Giet jou toorn in strome uit; en kyk na alles wat hoog is, en verneder dit.
7. Kyk na alles wat hoog is, onderwerp dit; en werp die goddelose neer daar waar hulle staan.
8. Begrawe hulle almal saam in die stof; sluit hulle aangesigte in 'n verborge plek weg.
9. Dan sal ook Ek jou loof, omdat jou regterhand jou die oorwinning gee.
10. Kyk, daar is die seekoei wat Ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees.
11. Kyk tog, sy krag is in sy kruis, en sy sterkte in die spiere van sy buik.
12. Hy hou sy stert reguit soos 'n seder; die senings van sy dye is inmekaar gevleg.
13. Sy gebeente is pype van koper, sy bene soos stawe van yster.
14. Hy is die eersteling van die weë van God; Hy wat hom gemaak het, het hom sy swaard verskaf.
15. Want die berge lewer vir hom voer, en al die wilde diere van die veld speel daar.
16. Onder lotusbome lê hy, in 'n skuilplek van riete en moeras.
17. Lotusbome oordek hom as sy skaduwee, die rivierwilgers omring hom.
18. As die rivier swel -- hy word nie verskrik nie; hy voel gerus, ook al bruis 'n Jordaan teen sy mond.
19. Sal 'n mens hom gryp terwyl hy jou aankyk, met vangtoue sy neus deurboor?
20. Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek? En met 'n tou sy tong afdruk?
21. Kan jy 'n tou van biesies in sy neus sit? En sy kakebeen met 'n haak deurboor?
22. Sal hy jou baie smeek? Of met jou spreek in sagte woorde?
23. Sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem?
24. Sal jy met hom soos met 'n voëltjie speel? En hom vasbind vir jou meisiekinders? [ (Job 40:25) Sal die viskopers met hom handel drywe, hom verdeel onder die koopmans? ] [ (Job 40:26) Kan jy sy vel vol skerp ysters steek, en met 'n vissersharpoen sy kop? ] [ (Job 40:27) Sit jou hand op hom; dink aan die geveg; jy sal dit nie weer doen nie. ] [ (Job 40:28) Kyk, elke hoop kom bedroë uit: sal 'n mens nie reeds by die sien van hom neerslaan nie? ]

Psalms 101:1-4
1. Van Dawid. 'n Psalm. Ek wil sing van goedertierenheid en reg; tot u eer wil ek psalmsing, o HERE!
2. Ek wil ag gee op regskape wandel -- wanneer sal U na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart, binne-in my huis.
3. Ek stel geen lae ding voor my oë nie; die dade van afvalliges haat ek; die sal my nie aankleef nie.
4. 'n Verkeerde hart moet ver van my af bly; wat kwaad is, wil ek nie ken nie.

Spreuke 23:29-30
29. By wie is "Ag!"; by wie is "Wee my!"; by wie is getwis; by wie is geklaag; by wie is wonde sonder oorsaak; by wie is dofheid van oë?
30. By die wat l t opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe.

1 Korintiërs 6:1-20
1. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie?
2. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?
3. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?
4. As julle dan alledaagse regsake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word.
5. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle, wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie?
6. Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges?
7. Dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle, dat julle regsake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie?
8. Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders.
9. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?
10. Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.
11. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.
12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie.
13. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam.
14. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.
15. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie!
16. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees.
17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
18. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.
19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
20. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.