A A A A A

Biblia en un año


Agosto 14


Job 19:1-29
1. Maar Job het geantwoord en gesê:
2. Hoe lank sal julle my siel kwel en my met woorde verbrysel?
3. Nou tien maal al doen julle my smaadheid aan, mishandel julle my sonder om julle te skaam.
4. En het ek ook werklik my misgaan, dan bly my fout by my.
5. As julle jul werklik teen my wil groot maak en teen my my smaadheid wil bewys,
6. weet dan dat God my onregverdig behandel het en met sy net my rondom ingesluit het.
7. As ek roep: Geweld! dan word ek nie verhoor nie; ek roep om hulp, maar daar is geen reg nie.
8. Hy het my weg toegemuur, sodat ek nie verby kan nie; en oor my paaie het Hy duisternis gesprei.
9. My eer het Hy van my afgetrek en die kroon van my hoof weggeneem.
10. Hy werp my aan alle kante omver, en -- daar gaan ek! En Hy het my verwagting uitgeruk soos 'n boom.
11. Ook het Hy sy toorn teen my laat ontvlam en my beskou as een van sy vyande.
12. As een man kom sy skare aan en baan 'n pad vir hulle teen my, en hulle slaan die laer op rondom my tent.
13. My broers het Hy ver van my verwyder, en my bekendes het vir my heeltemal vreemd geword.
14. My nabestaandes ontbreek, en my vertroudes het my vergeet.
15. My bywoners en my slavinne beskou my as 'n vreemde; 'n onbekende het ek geword in hulle oë.
16. Ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie; met my mond moet ek hom smeek.
17. My asem is vir my vrou hinderlik, en my slegte reuk vir die kinders van my moeder se skoot.
18. Selfs jong seuns minag my; wil ek opstaan, dan spot hulle met my.
19. Al my vertroude vriende het 'n afsku van my; en die wat ek liefgehad het, het hulle teen my gekeer.
20. My gebeente kleef aan my vel en aan my vlees, en ek het slegs met my tandvlees ontsnap.
21. Ontferm julle oor my, ontferm julle oor my, o my vriende, want die hand van God het my getref!
22. Waarom vervolg julle my, soos God, en word nie versadig van my vlees nie?
23. Ag, mag my woorde tog maar opgeskrywe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word --
24. met 'n ystergriffel en lood -- vir altyd in 'n rots ingekap!
25. Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.
26. En nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou;
27. Hom wat ,k sal aanskou my ten goede, en my oë -- en geen vreemde nie -- sal sien, My niere versmag van verlange in my binneste.
28. As julle sê: Hoe sal ons hom vervolg, aangesien die wortel van die saak in hom gevind is! --
29. vrees dan vir die swaard, want grimmigheid is een van die oortredinge wat die swaard verdien, sodat julle kan weet dat daar 'n oordeel is.

Job 20:1-29
1. Toe het Sofar, die Naämatiet, geantwoord en gesê:
2. Daarom juis antwoord my gedagtes my, en wel weens my haastigheid in my.
3. 'n Bestraffing wat vir my griewend is, moet ek aanhoor; maar die gees uit my verstand antwoord my.
4. Weet jy wel dit wat van altyd af was, vandat die mens op die aarde gemaak is:
5. dat die gejubel van die goddelose kort van duur is en die vreugde van die roekelose net vir 'n oomblik?
6. Al klim sy hoogheid na die hemel toe op, en al raak sy hoof aan die wolke --
7. soos sy eie drek vergaan hy vir ewig; die wat hom gesien het, vra: Waar is hy?
8. Soos 'n droom vlieg hy weg, sodat 'n mens hom nie meer vind nie; en hy word verjaag soos 'n naggesig.
9. Die oog wat hom gesien het, sien hom nie meer nie; en sy plek aanskou hom nie meer nie.
10. Sy kinders moet die guns soek van armes, en met eie hande moet hy sy vermoë teruggee.
11. Sy gebeente was vol van sy jeugdige krag; maar met hom saam lê dit in die stof.
12. Al smaak die kwaad soet in sy mond, al verberg hy dit onder sy tong,
13. al spaar hy dit, en al wil hy dit nie laat vaar nie, maar dit terughou in sy verhemelte --
14. tog word sy voedsel in sy ingewande verander, dit word gal van adders in sy binneste.
15. Rykdom het hy verslind, maar hy moet dit weer uitspuug; uit sy buik dryf God dit weg.
16. Die gif van adders suig hy in, die tong van 'n slang maak hom dood.
17. Hy mag hom nie verlustig in beke, in vloeiende strome van heuning en dikmelk nie.
18. Wat hy deur arbeid verkry het, gee hy terug sonder om dit in te sluk; na die maat van sy ingeruilde rykdom sal hy nie bly wees nie.
19. Want hy het die armes verdruk, aan hulle lot oorgelaat; 'n huis het hy geroof, maar hy sal dit nie opbou nie.
20. Want hy het geen rus geken in sy binneste nie; so sal hy dan nie ontsnap met sy kosbare goed nie.
21. Niks het ontkom aan sy vraatsug nie; daarom is sy voorspoed nie duursaam nie.
22. By die volheid van sy oorvloed sal hy benoud wees: al die hande van ellendiges oorval hom.
23. Om sy buik te vul, sal Hy teen hom uitstuur sy toorngloed, en Hy sal dit op hom laat reën as sy voedsel.
24. Hy sal vlug vir die ysterwapens -- 'n koperboog sal hom deurboor.
25. Hy trek -- daar kom dit uit sy rug, en die glinsterende swaard gaan uit sy gal; verskrikkinge is op hom!
26. Pure duisternis is bewaar vir sy skatte; 'n vuur wat nie deur mense aangeblaas is nie, verteer hom; dit wei af wat in sy tent oorbly.
27. Die hemel openbaar sy ongeregtigheid, en die aarde staan teen hom op.
28. Weggevoer word die opbrings van sy huis -- goed wat wegspoel op die dag van sy toorn.
29. Dit is die deel van die goddelose mens van die kant van God en die erfdeel wat vir hom bestem is deur God.

Psalms 95:6-11
6. Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
7. Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!
8. Verhard julle hart nie soos by M,riba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie;
9. waar julle vaders My versoek het, My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het.
10. Veertig jaar het Ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weë nie;
11. sodat Ek in my toorn gesweer het: Waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie!

Spreuke 23:4-5
4. Vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid.
5. Sou jy jou oë daarop laat afvlieg? Maar weg is dit! want skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel toe!

Romeine 13:1-14
1. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,
2. sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.
3. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang;
4. want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.
5. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete.
6. Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is.
7. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.
8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul.
9. Want d¡t: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
10. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.
11. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.
12. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.
13. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.
14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.