A A A A A

Bybel in een jaar


Augustus 10


Job 11:1-20
1. Toe het Sofar, die Naämatiet, geantwoord en gesê:
2. Moet die menigte van woorde onbeantwoord bly? Of moet 'n loslippige man reg hê?
3. Sou jou gepraat manne laat swyg, sodat jy spot -- sonder dat iemand jou beskaamd maak --
4. en sê: Suiwer is my leer, en rein is ek in u oë?
5. Maar, ag, as God maar wou spreek en sy lippe open teen jou!
6. En jou bekend wou maak dat die verborgenhede van die wysheid die insig verdubbel! Sodat jy kan weet dat God vir jou 'n deel van jou skuld deur die vingers sien.
7. Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige?
8. Hoogtes van die hemel is dit -- wat kan jy doen? Dieper as die doderyk -- wat kan jy weet?
9. Langer as die aarde is die maat daarvan en breër as die see.
10. As Hy verbyskuiwe en gevange neem en 'n regsvergadering oproep -- wie sal Hom dan teëhou?
11. Want Hy ken die valse mense, en Hy sien die ongeregtigheid sonder dat Hy juis daarop ag gee.
12. So kan dan 'n domme verstand verkry en 'n jong wilde-esel as mens gebore word.
13. As jy jou hart berei en jou hande uitbrei na Hom
14. -- as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit, en laat geen onreg in jou tente woon nie --
15. ja, dan sal jy jou aangesig kan ophef, vry van smet; en jy sal vasstaan sonder om te vrees.
16. Ja, jy sal die moeite vergeet; soos aan water wat verbygeloop het, sal jy daaraan dink.
17. En helderder as die middag sal die lewe oprys; is dit donker -- dit sal wees soos die môre !
18. En jy sal vertrou, want daar is verwagting; en kyk jy rond -- jy sal in veiligheid gaan slaap.
19. Ook sal jy lê sonder dat iemand jou skrikmaak; en baie sal jou guns soek.
20. Maar die oë van die goddelose sal versmag, en die toevlug is vir hulle verlore; en hulle verwagting is -- uitblasing van die laaste asem.

Job 12:1-25
1. Maar Job het geantwoord en gesê:
2. Waarlik, ja, julle is die regte mense, en saam met julle sterf die wysheid uit!
3. Ook ek het verstand soos julle; ek staan nie vir julle terug nie; en wie weet sulke dinge nie?
4. Ek moet 'n belagging wees vir my vriend, ek wat God aangeroep en verhoring gevind het -- 'n belagging is die regverdige, die opregte!
5. Vir die ongeluk is daar veragting volgens die gedagte van hom wat lekker lewe; dit staan klaar vir hulle wie se voet wankel.
6. Rustig staan die tente van die verwoesters, en sekerheid is die deel van hulle wat God vertoorn, van hom wat sy god in sy hand dra.
7. Maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer; en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee;
8. of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel.
9. Wie weet nie deur al hierdie dinge dat die hand van die HERE dit gemaak het nie?
10. In wie se hand die siel is van alles wat leef, en die gees van alle menslike vlees.
11. Moet die oor nie woorde toets soos die verhemelte spys proe nie?
12. By die grysaards is wysheid, en in lengte van dae is verstand.
13. By Hom is wysheid en mag; Hy het raad en verstand.
14. Kyk, Hy breek af, en daar word nie opgebou nie; Hy sluit 'n man as gevangene op, en daar word nie oopgemaak nie.
15. Kyk, Hy hou die waters terug, en hulle verdroog; ook laat Hy hulle los, en hulle keer die aarde om.
16. By Hom is krag en beleid; syne is die verdwaalde en hy wat laat dwaal.
17. Hy voer raadsmanne uitgeplunder weg, en regters maak Hy tot dwase.
18. Hy maak die band los waar konings mee bind, en bind 'n lyfdoek om hulle heupe.
19. Hy voer priesters uitgeplunder weg en bring wie vasstaan, tot 'n val.
20. Hy neem die spraak van die betroubare mense weg en beroof die ou mense van hul oordeel.
21. Hy stort veragting uit oor die edeles en maak die gordel van die magtiges slap.
22. Hy openbaar dieptes uit die duisternis uit, en doodskaduwee bring Hy uit in die lig.
23. Hy maak nasies groot en laat hulle omkom; Hy brei nasies uit en voer hulle weg.
24. Hy neem die verstand weg van die volkshoofde van die land en laat hulle ronddwaal in 'n wildernis, sonder pad.
25. Hulle tas in die duisternis, sonder lig; en Hy laat hulle ronddwaal soos 'n dronk man.

Psalms 94:1-11
1. God van wraak, o HERE, God van wraak, verskyn in ligglans!
2. Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade!
3. Hoe lank sal die goddelose, o HERE, hoe lank sal die goddelose jubel?
4. Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd -- al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle.
5. o HERE, hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel.
6. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese
7. en sê: Die HERE sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie.
8. Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word?
9. Sou Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie?
10. Sou Hy wat die nasies tugtig, nie straf nie -- Hy wat die mens kennis leer?
11. Die HERE ken die gedagtes van die mense -- dat hulle nietigheid is.

Spreuke 22:24-25
24. Verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvlieënde man moet jy nie omgaan nie,
25. sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n strik vir jouself span nie.

Romeine 10:1-21
1. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding.
2. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis.
3. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie.
4. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.
5. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
6. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring;
7. of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring?
8. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:
9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
10. want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.
11. Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.
12. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
13. Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
14. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?
15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
16. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?
17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
18. Maar ek sê: Het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde.
19. Maar ek vra: Het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses: Ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en Ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk.
20. En Jesaja durf selfs sê: Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; Ek het verskyn aan die wat na My nie gevra het nie.
21. Maar van Israel sê Hy: Die hele dag het Ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teësprekende volk.