A A A A A

Bybel in een jaar


Junie 20


1 Kronieke 3:1-24
1. Dit was die seuns van Dawid wat vir hom in Hebron gebore is: die eersgeborene Amnon, by Ahínoam, uit Jísreël; die tweede Daniël, by Abígail, uit Karmel;
2. die derde Absalom, die seun van Máäga, die dogter van Tálmai, die koning van Gésur; die vierde Adónia, die seun van Haggit;
3. die vyfde Sefátja, by Abítal; die sesde Jítream, by sy vrou Egla.
4. Ses is vir hom in Hebron gebore waar hy sewe jaar en ses maande geregeer het; en drie en dertig jaar het hy in Jerusalem geregeer.
5. En die volgende is vir hom in Jerusalem gebore: Símea en Sobab en Natan en Sálomo, vier by Bat-Sua, die dogter van Ammiël.
6. Verder Jibhar en Elisáma en Elifélet
7. en Noga en Nefeg, en Jáfia
8. en Elisáma en Éljada en Elifélet, nege--
9. almal seuns van Dawid, behalwe die seuns van die byvroue; en Tamar was hulle suster.
10. En die seun van Salomo was Rehábeam; sy seun was Abía; sy seun was Asa; sy seun was Jósafat;
11. sy seun was Joram; sy seun was Ahásia; sy seun was Joas;
12. sy seun was Amásia; sy seun was Asárja; sy seun was Jotam;
13. sy seun was Agas; sy seun was Hiskía; sy seun was Manasse;
14. sy seun was Amon; sy seun was Josía.
15. En die seuns van Josía was: die eersgeborene Jóhanan, die tweede Jójakim, die derde Sedekía, die vierde Sallum.
16. En die seuns van Jójakim was: Jegónja, sy seun, Sedekía, sy seun.
17. En die seuns van Jegónja was Assir; sy seun was Seáltiël;
18. verder Malkíram en Pedája en Senassar, Jekámja, Hósama en Nedábja.
19. En die seuns van Pedája was Serubbábel en Símeï; en die seuns van Serubbábel was: Mesúllam en Hanánja; en Sélomit was hulle suster;
20. en Hásuba en Ohel en Berégja en Hasádja, Jusab-Hesed, vyf.
21. En die seuns van Hanánja was Pelátja, sy seun was Jesaja, sy seun was Refája, sy seun was Arnan, sy seun was Obádja, sy seun was Segánja.
22. En die seuns van Segánja was Semája; en die seuns van Semája was: Hattus en Jígeal en Baríag en Neárja en Safat, ses;
23. en die seuns van Neárja was: Eljoënai en Hiskía en Asríkam, drie;
24. en die seuns van Eljoënai was: Hodáwja en Eljásib en Pelája en Akkub en Jóhanan en Delája en Anáni, sewe.

1 Kronieke 4:1-43
1. Die seuns van Juda was: Peres, Hesron en Karmi en Hur en Sobal.
2. En Reája, die seun van Sobal, was die vader van Jahat, en Jahat van Ahúmai en van Lahad; dit is die geslagte van die Soreatiete;
3. en dit is die seuns van Etam: Jísreël en Jísma en Jidbas; en die naam van hulle suster was Hasselelpóni.
4. En Pnuel was die vader van Gedor, en Eser die vader van Husa. Dit is die seuns van Hur, die eersgeborene van Éfrata, die vader van Betlehem.
5. En Asgur, die vader van Tekóa, het twee vroue gehad: Hélea en Náära;
6. en Náära het vir hom Ahússam en Hefer en die Temeniete en die Ahastariete gebaar. Dit was die seuns van Náära.
7. En die seuns van Hélea was: Seret, Jesóhar en Etnan.
8. En Kos was die vader van Anub en Hassobéba en van die geslagte van Ahárhel, die seun van Harum.
9. En Jabes was meer geëerd as sy broers; en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê: Ek het met smart gebaar.
10. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie! En God het laat kom wat hy begeer het.
11. En Kelub, die broer van Suha, was die vader van Mehir; hy is die vader van Eston.
12. En Eston was die vader van Bet-Ráfa en Paséag en Tehínna, die vader van die stad Nahas; dit is die manne van Rega.
13. En die seuns van Kenas was Otniël en Serája; en die seuns van Otniël: Hatat en Meonótai.
14. En Meonótai was die vader van Ofra, en Serája van Joab, die vader van die Handwerkersdal, want hulle was ambagsmanne.
15. En die seuns van Kaleb, die seun van Jefúnne, was: Iru, Ela en Naäm, en die seuns van Ela: Kenas.
16. En die seuns van Jehálleleël was: Sif en Sifa, Tíreja en Asáreël.
17. En die seuns van Esra was: Jeter en Mered en Efer en Jalon; en dit is die seuns van Bitja, die dogter van Farao, wat Mered as vrou geneem het; en sy het swanger geword en gebaar: Mirjam en Sámmai en Jisbag, die vader van Estemóa.
18. En sy Joodse vrou het gebaar: Jered, die vader van Gedor, en Heber, die vader van Sogo, en Jekútiël, die vader van Sanóag.
19. En die seuns van die vrou van Hodíja, die suster van Naham, die vader van Kehíla, was die Garmiet, en Estemóa, die Maägatiet.
20. En die seuns van Simon was: Amnon en Rinna, Ben-Hánan en Tilon; en die seuns van Jíseï was Sohet en Ben-Sohet.
21. Die seuns van Sela, die seun van Juda was: Er, die vader van Lega, en Láeda, die vader van Marésa, en die geslagte van die huis van die linnewewers van die huis van Asbéa;
22. verder Jokim en die manne van Koséba en Joas en Saraf--hulle wat oor Moab geheers het--en Jasubi-Léhem; maar die geskiedenisse is oud.
23. Hulle was die pottebakkers en die inwoners van Netáim en Gedéra; daar het hulle gebly by die koning in sy diens.
24. Die seuns van Símeon was: Némuel en Jamin, Jarib, Serag, Saul;
25. Sallum was sy seun; Mibsam was sy seun; Misma was sy seun.
26. En die seuns van Misma was: Hámmuel, sy seun, Sakkur, sy seun, Símeï, sy seun.
27. En Símeï het sestien seuns en ses dogters gehad; maar sy broers het nie baie seuns gehad nie; en hulle hele geslag het nie so vermeerder soos die seuns van Juda nie.
28. En hulle het gewoon in Berséba en Mólada en Hasar-Súal
29. en in Bilha en Esem en Tolad
30. en in Bétuel en Horma en Siklag
31. en in Bet-Márkabot en Hasar-Susim, en Bet-Bíreï en Saäráim; dit was hulle stede totdat Dawid koning geword het.
32. En hulle dorpe was: Etam en Ajin, Rimmon en ToGéN en Asan, vyf stede;
33. en al hulle dorpe wat in die omtrek van hierdie stede was, tot by Baäl; dit was hulle woonplekke, en hulle het hul geslagsregister gehad.
34. En Mésobab en Jamleg en Josa, die seun van Amásia,
35. en Joël en Jehu, die seun van Josíbja, die seun van Serája, die seun van Asiël,
36. en Eljoënai en Jaäkóba en Jesohája en Asája en Adiël en Jesímiël en Benája
37. en Sisa, die seun van Sífeï, die seun van Allon, die seun van Jedája, die seun van Simri, die seun van Semája--
38. die wat hier met hulle naam opgegee is, was vorste in hulle geslagte, en hulle families het sterk vermeerder.
39. En hulle het getrek tot by die ingang na Gedor, tot oostelik van die dal, om weiveld vir hulle kleinvee te soek.
40. En hulle het geil en goeie weiveld gevind, en die land was na alkante toe wyd en stil en rustig, want mense van Gam het daar tevore gewoon;
41. en die wat hier met hulle naam beskrywe is, het in die dae van Hiskía, die koning van Juda, gekom en hulle tente verslaan, en ook die Meüniete wat daar gevind is; en hulle het hul met die banvloek getref tot vandag toe; en hulle het in hulle plek gaan woon; want daar was weiveld vir hulle kleinvee.
42. Ook het van hulle, van die seuns van Símeon, vyf honderd man getrek na die gebergte Seïr; en Pelátja en Neárja en Refája en Ussiël, die seuns van Jíseï, was aan hulle hoof.
43. En hulle het die oorblyfsel van die vrygeraaktes van Amalek verslaan en daar gaan woon tot vandag toe.

Psalms 76:7-12
7. Deur u dreiging, o God van Jakob, het strydwa en perd saam bedwelmd geraak.
8. U, vreeslik is U, en wie kan voor u aangesig bestaan as u toorn uitgebreek het?
9. Uit die hemel het U 'n oordeel laat hoor; die aarde het gevrees en stil geword,
10. toe God opgestaan het vir die gerig, om al die ootmoediges van die land te verlos. Sela.
11. Want die grimmigheid van die mens moet U loof; met die oorblyfsel van grimmighede gord U Uself.
12. Doen geloftes en betaal die aan die HERE julle God! Laat almal wat rondom Hom is, geskenke bring aan die Vreeslike, [ (Psalms 76:13) wat die trots van die vorste wegsny, vreeslik is vir die konings van die aarde. ]

Spreuke 19:8-9
8. Wie verstand verkry, het sy lewe lief; hy wat insig bewaar, sal die goeie vind.
9. 'n Valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leuens uitstrooi, kom om.

Handelinge 4:23-37
23. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hul eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het.
24. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê: Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het,
25. wat deur die mond van u kneg Dawid gesê het: Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink?
26. Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde.
27. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het,
28. om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.
29. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,
30. deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.
31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
32. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad.
33. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.
34. Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê.
35. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het.
36. En Joses wie se bynaam onder die apostels B rnabas was -- wat, as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting -- 'n Leviet, van geboorte uit Ciprus,
37. het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê.