A A A A A

Job 15:1-35
1. Toe het lifas, die Temaniet, geantwoord en gesê:
2. Sal 'n wyse man met winderige wetenskap antwoord gee en sy buik vul met oostewind --
3. deur te pleit met woorde wat nie baat en met beweringe waarmee hy niks uitrig nie?
4. Ja, jy breek die Godsvrees af en verstoor die stille oordenking voor die aangesig van God.
5. Want jou ongeregtigheid gee onderrig aan jou mond, en jy kies die taal van die listiges.
6. Jou eie mond veroordeel jou, en nie ek nie; ja, jou eie lippe getuig teen jou.
7. Is jy die eerste as mens gebore en voor die heuwels in die wêreld gebring?
8. Het jy in die raad van God afgeluister en die wysheid na jou toe getrek?
9. Wat weet jy wat ons nie weet nie? Wat verstaan jy wat in ons nie is nie?
10. Ook is daar grys hare, ook bejaardes onder ons, ryker in dae as jou vader.
11. Is die vertroostinge van God vir jou te min, en 'n woord met sagtheid jou toegespreek?
12. Waarom sleep jou hart jou weg? En waarom flikker jou oë so --
13. dat jy jou toorn rig teen God en sulke woorde uit jou mond laat uitgaan?
14. Wat is die mens, dat hy rein sou wees? En hy wat uit 'n vrou gebore is, dat hy regverdig sou wees?
15. Kyk, in sy heiliges stel Hy geen vertroue nie; ja, die hemele is nie rein in sy oë nie;
16. hoeveel minder die afskuwelike en ontaarde, die mens wat onreg drink soos water!
17. Ek wil jou inlig, luister na my; en wat ek gesien het, wil ek vertel;
18. wat die wyse manne verkondig sonder om iets te verberg, van hulle vaders af oorgelewer;
19. aan hulle alleen was die land gegee, en geen vreemdeling het nog onder hulle deurgetrek nie.
20. Al sy dae leef die goddelose in angs, ja, al die jare deur wat vir die tiran bepaal is.
21. Skrikgeluide is in sy ore; in volle vrede oorval die verwoester hom.
22. Hy glo nie dat hy uit die duisternis sal terugkeer nie; en hy is bestemd vir die swaard.
23. Hy dwaal rond en soek brood. Waar is dit? Hy weet dat gereed is, ophande, die dag van duisternis.
24. Benoudheid en angs verskrik hom; dit oorweldig hom soos 'n koning wat gereed staan vir die aanval,
25. omdat hy sy hand uitgesteek het teen God en die Almagtige getrotseer het
26. ***
27. omdat hy sy gesig met sy vet oordek en 'n vetlaag op sy heupe gevorm het,
28. en verdelgde stede bewoon het, huise wat nie bewoon moes word nie, wat bestem was om puinhope te bly.
29. Hy bly nie ryk en sy vermoë hou nie stand nie, en hulle besitting buig nie soos koringare na die aarde toe nie.
30. Hy ontvlug nie die duisternis nie, die vlam laat sy spruit verdroog, en hy vergaan deur die geblaas van die mond van God.
31. Laat hom nie vertrou op nietigheid nie -- hy kom bedroë uit! -- want nietigheid sal sy vergelding wees.
32. Voor sy tyd word dit vervul, en sy palmtak bly nie meer groen nie.
33. Hy skud sy onryp druiwe af soos 'n wingerdstok en gooi sy bloeisel af soos 'n olyfboom.
34. Want die bende van die goddelose is onvrugbaar, en vuur verteer die tente van omkopery.
35. Hulle is swanger van moeite en baar onheil; en hulle skoot bring bedrog voort.

Job 16:1-22
1. Maar Job het geantwoord en gesê:
2. Dergelike dinge het ek al baie gehoor: treurige vertroosters is julle almal.
3. Kom daar nou 'n einde aan winderige woorde? Of wat prikkel jou dat jy antwoord?
4. Ek sou ook kon spreek soos julle as julle siel in die plek van my siel was; ek sou woorde aanmekaar kon koppel teen julle en my hoof oor julle skud;
5. ek sou julle kon versterk met my mond, en die troos van my lippe sou versagting aanbring!
6. As ek sou spreek, my smart word nie versag nie; en as ek ophou -- watter verligting bring dit my?
7. Maar nou het Hy my uitgeput; U het my hele huishouding verwoes.
8. En U het my gegryp -- 'n getuie het dit teen my geword; en my siekte staan teen my op, dit getuig openlik teen my.
9. Sy toorn het verskeur en my as vyand behandel; Hy het teen my gekners met sy tande; as my teëstander kyk Hy my met skerp oë aan.
10. Hulle het hul mond teen my oopgespalk; smadelik het hulle my op die kakebeen geslaan; soos een man versamel hulle hul teen my.
11. God gee my oor aan slegte mense en werp my in die hande van die goddelose.
12. Ek het rustig gelewe; toe het Hy my verbrysel en my aan die nek gegryp en my verpletter; en Hy het my vir Hom as teiken opgestel.
13. Sy pyle gons om my heen; Hy splits my niere sonder verskoning; Hy werp my gal op die grond uit.
14. Bres op bres breek Hy in my; Hy loop my storm soos 'n held.
15. 'n Roukleed het ek oor my vel vasgewerk en my horing in die stof gesteek.
16. My gesig het rooi geword van geween, en oor my ooglede is daar 'n doodskaduwee;
17. alhoewel daar geen gewelddaad in my hande is nie en my gebed rein is.
18. o Aarde, moenie my bloed bedek nie, en laat daar geen rusplek vir my geroep wees nie.
19. Selfs nou, kyk, in die hemel is my Getuie; en Hy wat saam met my getuig, is in die hoogtes.
20. My vriende spot met my; uit my oog drup trane tot God --
21. dat Hy kan pleit vir 'n man by God en as Menseseun vir sy naaste.
22. Want maar min jare kom -- dan bewandel ek 'n pad waarlangs ek nie terugkeer nie.

Psalms 94:20-23
20. Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin teen die insettinge in?
21. Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed.
22. Maar die HERE is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug.
23. En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die HERE onse God verdelg hulle.

Spreuke 22:28-29
28. Die ou grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet jy nie verlê nie.
29. Sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk -- hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie.

Romeine 11:19-36
19. Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word.
20. Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees.
21. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie.
22. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word.
23. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word; want God is magtig om hulle weer in te ent.
24. Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie olyfboom ingeënt word?
25. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;
26. en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
27. en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.
28. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders.
29. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik.
30. Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid,
31. so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang.
32. Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees.
33. o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!
34. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?
35. Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?
36. Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.