Instagram
English
A A A A A
Bybel in een jaar
April 13

Josua 15:1-63
1. En vir die stam van die kinders van Juda, volgens hulle geslagte, het die lot geval: teen die grens van Edom, suidelik na die woestyn Sin toe, tot ver in die suide;
2. en hulle suidelike lyn was van die end van die Soutsee, van die tong af wat na die suide toe uitsteek;
3. en dit loop aan suid van Skerpioennek en loop oor na Sin en loop op suid van Kades-Barn,a en loop oor na Hesron en loop op na Addar en swaai na Karka toe;
4. dan loop dit oor na Asmon en loop aan na die spruit van Egipte, sodat die lyn doodloop by die see; dit sal julle suidelike lyn wees.
5. En die oostelike lyn: Die Soutsee tot by die mond van die Jordaan. En die lyn aan die noordekant: Van die tong van die see, van die mond van die Jordaan af
6. loop die lyn op na Bet-Hogla en loop oor noord van Bet-Araba; dan loop die lyn op na die klip van Bohan, die seun van Ruben.
7. Verder loop die lyn op na Debir, van die dal Agor af, en swaai dan noord na Gilgal wat teenoor die hoogte van Adummim, suidelik van die spruit lê; dan loop die lyn oor na die waters van die fontein Semes, sodat dit doodloop by die fontein Rogel.
8. Verder loop die lyn op na die dal Ben-Hinnom, na die suidelike hang van die Jebusiete, dit is Jerusalem; dan loop die lyn op na die top van die gebergte wat westelik voor die dal Hinnom lê, wat aan die noordelike einde van die dal Refaim is.
9. Van die top van die berg af buig die lyn dan om na die fontein van die waters van Neftoag en loop aan na die stede van die gebergte Efron; verder buig die lyn om na B äla, dit is Kirjat-Je rim.
10. Dan swaai die lyn van B äla af weg in westelike rigting na die gebergte Se‹r en loop oor na die noordelike hang van die berg Je rim, dit is K,salon, en loop af na Bet-Semes en loop oor na Timna.
11. Verder loop die lyn aan noord na die hang van Ekron; dan buig die lyn om na Sikron en loop oor die berg B äla en loop aan na J bneël, sodat die lyn doodloop by die see.
12. Die westelike grens was die Groot See saam met sy gebied; dit is die lyn rondom van die kinders van Juda volgens hulle geslagte.
13. Maar aan Kaleb, die seun van Jefunne, het hy 'n aandeel onder die kinders van Juda gegee, volgens die bevel van die HERE aan Josua: die stad van Arba, die vader van Enak, dit is Hebron.
14. En Kaleb het die drie seuns van Enak: Sesai, Ah¡man en Talmai, afstammelinge van Enak, daaruit verdrywe.
15. En daarvandaan het hy opgetrek teen die inwoners van Debir; maar die naam van Debir was tevore Kirjat-Sefer;
16. en Kaleb het gesê: Hy wat Kirjat-Sefer verslaan en dit inneem, aan hom sal ek my dogter Agsa as vrou gee.
17. Daarop het Otniël, die seun van Kenas, die broer van Kaleb, dit ingeneem; en hy het sy dogter Agsa aan hom as vrou gegee.
18. En toe sy aankom, het sy hom aangespoor om van haar vader 'n stuk grond te vra; en toe sy van die esel afklim, sê Kaleb vir haar: Wat wil jy hê?
19. En sy sê: Gee my tog 'n geskenk; omdat u my na 'n dor land versit het, moet u my waterfonteine gee. Toe gee hy haar fonteine op die hoogte en fonteine in die laagte.
20. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Juda, volgens hulle geslagte.
21. En die stede van die uiteinde van die stam van Juda se kinders af tot by die grens van Edom was in die suide: K bseël en Eder en Jagur,
22. en Kina en Dimona en Ad da,
23. en Kedes en Hasor en Jitnan,
24. Sif en Telem en B,alot,
25. en Hasor-Had tta en K,riot-Hesron, dit is Hasor;
26. Amam en Sema en Molada,
27. en Hasar-Gadda en Hesmon en Bet-Palet,
28. en Hasar-Sual en Beër-Seba en Bisjotja,
29. B äla en Ijjim en Esem,
30. en ltolad en Kesil en Horma,
31. en Siklag en Madm nna en Sans nna,
32. en Leb ot en Silhim en Ajin en Rimmon; al die stede saam nege en twintig, met hulle dorpe;
33. in die Laeveld: Est ol en Sorea en Asna,
34. en Sanoag en En-Gannim, Tappuag en Enam,
35. Jarmut en Adullam, Sogo en As,ka,
36. en Sa„r im en Ad¡taim en Ged,ra en Ged,rotaim: veertien stede met hulle dorpe;
37. Senan en Had sa en Migdal-Gad,
38. en Dilean en Mispe en Jokteël,
39. Lagis en Boskat en Eglon,
40. en Kabbon en Lagmas en Kitlis,
41. en Ged,rot, Bet-Dagon en N äma en Makk,da: sestien stede met hulle dorpe;
42. Libna en Eter en Asan,
43. en Jiftag en Asna en Nesib,
44. en Keh¡la en Agsib en Mar,sa: nege stede met hulle dorpe;
45. Ekron met sy onderhorige plekke en sy dorpe;
46. van Ekron af en na die weste toe, alles wat aan die kant van Asdod lê, met hulle dorpe;
47. Asdod, sy onderhorige plekke en sy dorpe; Gasa, sy onderhorige plekke en sy dorpe, tot by die spruit van Egipte en die Groot See saam met sy gebied;
48. en op die Gebergte: Samir en Jattir en Sogo,
49. en Danna en Kirjat-Sanna, dit is Debir,
50. en Anab en Est,mo en Anim,
51. en Gosen en Holon en Gilo: elf stede met hulle dorpe;
52. Arab en Duma en Esean,
53. en Janum en Bet-Tappuag en Af,ka,
54. en Humta en Kirjat-Arba, dit is Hebron, en Sior: nege stede met hulle dorpe;
55. Maon, Karmel en Sif en Jutta,
56. en J¡sreël en Jokdeam en Sanoag,
57. Kain, G¡bea en Timna: tien stede met hulle dorpe;
58. Halhul, Bet-Sur en Gedor,
59. en M ärat en Bet-Anot en ltekon: ses stede met hulle dorpe;
60. Kirjat-Ba„l, dit is Kirjat-Je rim, en Rabba: twee stede met hulle dorpe;
61. in die woestyn: Bet-Araba, Middin en Seg ga,
62. en Nibsan en die Soutstad en ngedi: ses stede met hulle dorpe.
63. Maar die kinders van Juda kon die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem, nie verdryf nie; daarom het die Jebusiete saam met die kinders van Juda in Jerusalem bly woon tot vandag toe.

Josua 16:1-10
1. En die lot het uitgekom vir die kinders van Josef: van die Jordaan van J,rigo af, oostelik van die waters van J,rigo, na die woestyn wat van J,rigo af oploop in die gebergte, na Bet-el;
2. verder loop dit van Bet-el af aan na Lus en loop oor na die grondgebied van die Arkiete, na Atarot;
3. dan loop dit af in die weste na die grondgebied van die Jafletiete, tot by die gebied van Bet-Horon-Onder en tot by Geser, sodat dit doodloop by die see.
4. So het dan die seuns van Josef, Manasse en Efraim, 'n erfdeel ontvang.
5. En dit was die grondgebied van die kinders van Efraim volgens hulle geslagte -- die lyn van hulle erfdeel was, in die ooste: Atrot-Addar tot by Bet-Horon-Bo;
6. dan loop die lyn aan na die see; in die noorde: M¡gmetat; dan swaai die lyn in oostelike rigting na T änat-Silo en loop oos daarvan oor na Janoag;
7. en van Janoag loop dit af na Atarot en N harat en raak dan aan J,rigo en loop op die Jordaan uit.
8. Van Tappuag af loop die lyn in westelike rigting na die spruit Kana; verder loop dit dood by die see. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Efraim volgens hulle geslagte;
9. en die stede wat vir die kinders van Efraim afgesonder was in die erfdeel van die kinders van Manasse, al die stede met hulle dorpe.
10. Maar hulle het die Kana„niete, die inwoners van Geser, nie verdrywe nie; so het dan die Kanaäniete onder Efraim bly woon tot vandag toe; maar hulle moes dwangarbeid verrig.

Psalms 45:1-5
1. Vir die musiekleier; op die wysie van: "Lelies." Van die kinders van Korag. 'n Onderwysing. 'n Lied van die liefde.
2. My hart word bewoë deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor aangaande 'n Koning; my tong is die pen van 'n vaardige skrywer.
3. U is veel skoner as die mensekinders; genade is uitgestort op u lippe; daarom het God U geseënvir ewig.
4. Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid;
5. ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer!

Spreuke 14:4-5
4. Waar geen beeste is nie, is die krip leeg, maar deur die krag van die os is die inkomste baie.
5. 'n Betroubare getuie lieg nie, maar 'n valse getuie strooi leuens uit.

Lukas 11:29-54
29. En toe die skare saamstroom, begin Hy te sê: Hierdie geslag is boos; dit soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona.
30. Want soos Jona 'n teken was vir die Nineviete, so sal die Seun van die mens ook wees vir hierdie geslag.
31. Die koningin van die Suide sal in die oordeel opstaan saam met die manne van hierdie geslag en hulle veroordeel; want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en -- meer as Salomo is hier!
32. Die manne van Ninev, sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en -- meer as Jona is hier!
33. En niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborge plek of onder die maatemmer nie, maar op die staander, sodat die wat binnekom, die lig kan sien.
34. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker.
35. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.
36. As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig.
37. En onderwyl Hy besig was om te spreek, het 'n sekere Fariseër Hom uitgenooi om by hom te kom eet; en Hy het ingekom en aan tafel gegaan.
38. En toe die Fariseër dit sien, het hy hom verwonder dat Hy nie voor die maaltyd eers gewas het nie.
39. Maar die Here sê vir hom: Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid.
40. Onverstandiges, het Hy wat die buitekant gemaak het, nie die binnekant ook gemaak nie?
41. Maar gee wat daarin is, as aalmoes, en dan is alles vir julle rein.
42. Maar wee julle, Fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.
43. Wee julle, Fariseërs, want julle hou van die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte.
44. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet dit nie.
45. Toe antwoord een van die wetgeleerdes en sê vir Hom: Meester, as U so spreek, beledig U ons ook.
46. En Hy sê: Wee julle ook, wetgeleerdes, want julle lê laste op die mense wat swaar is om te dra, en self roer julle die laste nie met een van julle vingers aan nie.
47. Wee julle, want julle bou die grafte van die profete, en julle vaders het hulle gedood.
48. Julle gee dus getuienis vir die werke van julle vaders en het saam welbehae daarin, want hulle het hul gedood en julle bou hul grafte.
49. Daarom het die wysheid van God ook gesê: Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van die sal hulle doodmaak en vervolg,
50. sodat van hierdie geslag afgeëis kan word die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld af,
51. van die bloed van Abel af tot op die bloed van Sagar¡a wat omgekom het tussen die reukaltaar en die huis van God. Ja, Ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag.
52. Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder.
53. En toe Hy dit aan hulle sê, begin die skrifgeleerdes en die Fariseërs Hom skerp in die oog te hou en Hom uit te vra oor baie dinge,
54. om vir Hom 'n strik te stel en te probeer om iets uit sy mond op te vang, sodat hulle Hom kon beskuldig.