Instagram
English
A A A A A
Josua 19:1-51
1. En die tweede lot het uitgekom vir S¡meon, vir die stam van die kinders van S¡meon volgens hulle geslagte; en hulle erfdeel was in die middel van die erfdeel van die kinders van Juda.
2. En hulle het in hulle erfdeel gehad: Beër-Seba en Seba en Molada,
3. en Hasar-Sual en Bala en Esem,
4. en Eltolad en Betul en Horma,
5. en Siklag en Bet-Hammark bot en Hasar-Susa,
6. en Bet-Leb ot en Saruhen: dertien stede met hulle dorpe;
7. Ajin, Rimmon en Eter en Asan: vier stede met hulle dorpe;
8. en al die dorpe wat rondom hierdie stede was, tot by B älat-Beër, die Rama van die Suidland. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van S¡meon volgens hulle geslagte.
9. Uit die aandeel van die kinders van Juda is die erfdeel van die kinders van S¡meon, omdat die deel van die kinders van Juda vir hulle te groot was; daarom het die kinders van S¡meon geërwe in die middel van hulle erfdeel.
10. En die derde lot het opgekom vir die kinders van S,bulon volgens hulle geslagte, en die lyn van hulle erfdeel was tot by Sarid.
11. En hulle lyn loop op in westelike rigting na Mar la en raak aan Dabb,set en aan die spruit wat teenoor Jokneam loop;
12. en van Sarid af swaai dit na die oostekant, teen sonop, na die gebied van Kislot-Tabor, en loop aan na Daberat en loop op na J fia;
13. en daarvandaan loop dit oor na die ooste teen sonop, na Gat-Hefer, na Et-Kasin, en loop aan na Rimmon wat hom na Nea toe uitstrek;
14. dan swaai die lyn noord daaromheen na Hann ton en loop dood by die dal Jiftag-El;
15. en Kattat en N halal en Simron en J¡deala en Betlehem: twaalf stede met hulle dorpe.
16. Dit was die erfdeel van die kinders van S,bulon volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.
17. Vir Issaskar het die vierde lot uitgekom, vir die kinders van Issaskar volgens hulle geslagte;
18. en hulle grondgebied was na J¡sreël toe en Kesullot en Sunem,
19. en Hafar im en Sion en Anag rat,
20. en Rabbit en K¡sjon en Ebes,
21. en Remet en En-Gannim en En-Hadda en Bet-Pases;
22. en die lyn raak aan Tabor en Sahas¡ma en Bet-Semes, en hulle gebied loop dood by die Jordaan: sestien stede met hulle dorpe.
23. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Issaskar volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe.
24. En die vyfde lot het uitgekom vir die stam van die kinders van Aser volgens hulle geslagte;
25. en hulle gebied was: Helkat en Hali en Beten en Agsaf,
26. en Allamm,leg en Amead en Miseal; en raak in die weste aan die Karmel en aan Sihor-Libnat;
27. dan draai dit teen sonop na Bet-Dagon en raak aan S,bulon en die dal Jiftag-El in die noorde, Bet-Emek en Neh¡ël, en loop aan links by Kabul;
28. en Ebron en Rehob en Hammon en Kana tot by Groot-Sidon;
29. dan draai die lyn na Rama en tot by die vesting Tirus; dan draai die lyn na Hosa en loop dood by die see, van die landstreek af wat na Agsib toe lê;
30. en Umma en Afek en Rehob: twee en twintig stede met hulle dorpe.
31. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Aser volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.
32. Vir die kinders van N ftali het die sesde lot uitgekom, vir die kinders van N ftali volgens hulle geslagte;
33. en hulle lyn was van Helef, van die eikeboom by Sa„n nnim af, en Ad mi-Nekeb en Jabneël tot by Lakkum, en dit loop dood by die Jordaan;
34. dan draai die lyn in westelike rigting na Asnot-Tabor en loop daarvandaan aan na Hukkok en raak in die suide aan S,bulon; en aan Aser raak dit in die weste, en aan Juda aan die Jordaan in die ooste;
35. en die versterkte stede: Siddim, Ser en Hammat, Rakkat en Kinn,ret,
36. en Adama en Rama en Hasor,
37. en Kedes en Edr,i en En-Hasor,
38. en Jireon en Migdal-El, Horem en Bet-Anat en Bet-Semes: negentien stede met hulle dorpe.
39. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van N ftali volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe.
40. Vir die stam van die kinders van Dan, volgens hulle geslagte, het die sewende lot uitgekom.
41. En die lyn van hulle erfdeel omvat: Sorea en Est ol en Ir-Semes,
42. en Sa„l bbin en Ajalon en Jitla,
43. en Elon en Timn ta en Ekron,
44. en lteke en G¡bbeton en B älat,
45. en Jehud en Ben,-Berak en Gat-Rimmon.
46. en M,-Jarkon en Rakkon, met die gebied teenoor Jafo.
47. Maar die kinders van Dan het hulle grondgebied kwytgeraak; daarom het die kinders van Dan opgetrek en teen Lesem geveg en dit ingeneem en verslaan met die skerpte van die swaard en dit in besit geneem en daarin gewoon; en hulle het Lesem Dan genoem na die naam van hulle vader Dan.
48. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Dan volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.
49. Toe hulle die land volgens sy grenslyne as erfenis geheel verdeel het, het die kinders van Israel aan Josua, die seun van Nun, 'n erfdeel onder hulle gegee;
50. op bevel van die HERE het hulle hom die stad gegee wat hy gevra het, Timnat-Serag op die gebergte van Efraim; en hy het die stad opgebou en daarin gaan woon.
51. Dit is die erfdele wat Ele sar, die priester, en Josua, die seun van Nun, en die familiehoofde aan die stamme van die kinders van Israel as erfenis uitgedeel het deur die lot, in Silo, voor die aangesig van die HERE, by die ingang van die tent van samekoms; en hulle het die verdeling van die land beëindig.

Josua 20:1-9
1. En die HERE het met Josua gespreek en gesê:
2. Spreek met die kinders van Israel en sê: Wys die vrystede vir julle aan waarvan Ek deur die diens van Moses met julle gespreek het,
3. dat hy wat 'n doodslag begaan het -- wat per ongeluk, sonder opset, 'n mens doodgeslaan het, daarheen kan vlug, sodat die vir julle kan dien as toevlugsoord vanweë die bloedwreker.
4. As hy dan na een van hierdie stede toe vlug en gaan staan by die ingang van die stadspoort en sy saak voor die ore van die oudstes van daardie stad meedeel, moet hulle hom by hulle in die stad opneem en aan hom plek gee, dat hy by hulle kan woon;
5. en as die bloedwreker hom agternajaag, mag hulle hom wat die doodslag begaan het, nie aan hom uitlewer nie, omdat hy sy naaste sonder opset doodgeslaan het, sonder dat hy hom gister en eergister vyandig was;
6. en hy moet in daardie stad bly totdat hy voor die vergadering tereggestaan het, tot op die dood van die hoëpriester wat in die dae daar sal wees; dan mag hy wat die doodslag begaan het, weer na sy stad en sy huis terugkeer, na die stad waar hy vandaan gevlug het.
7. Daarop het hulle geheilig: Kedes in Galil,a, op die gebergte van N ftali, en Sigem op die gebergte van Efraim, en Kirjat-Arba, dit is Hebron, op die gebergte van Juda;
8. en oorkant die Jordaan, oos van J,rigo, het hulle afgestaan: Beser in die woestyn op die gelykveld, uit die stam van Ruben, en Ramot in G¡lead, uit die stam van Gad, en Golan in Basan uit die stam van Manasse.
9. Dit is die stede wat bepaal was vir al die kinders van Israel en vir die vreemdeling wat onder hulle vertoef; sodat elkeen wat per ongeluk 'n mens doodgeslaan het, daarheen sou kan vlug en nie hoef te sterf deur die hand van die bloedwreker voordat hy voor die vergadering gestaan het nie.

Psalms 46:1-6
1. Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. 'n Lied.
2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
3. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see.
4. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim; laat die berge bewe deur sy onstuimigheid! Sela.
5. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste.
6. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie; God sal dit help as die dag aanbreek.

Spreuke 14:7-11
7. Gaan weg voor 'n dwase man, want jy het daar niks gemerk van die lippe van kennis nie.
8. Die wysheid van die skrandere is om sy weg te verstaan, maar die sotheid van die dwase is bedrog.
9. Die skuldoffer spot met die dwase, maar tussen die opregtes is daar welwillendheid.
10. Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie.
11. Die huis van die goddelose word verdelg, maar die tent van die opregtes bloei.

Lukas 12:32-59
32. Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.
33. Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.
34. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
35. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.
36. En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.
37. Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.
38. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.
39. Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.
40. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie.
41. Toe sê Petrus vir Hom: Here, vertel U hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal?
42. En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee?
43. Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, so besig sal vind.
44. Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
45. Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,
46. dan sal die heer van daardie dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues.
47. En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;
48. maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.
49. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!
50. Maar Ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word Ek totdat dit volbring is!
51. Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê Ek vir julle, maar eerder verdeeldheid.
52. Want van nou af sal daar vyf in een huis verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie.
53. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder.
54. En Hy het ook aan die skare gesê: Wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! en dit gebeur ook.
55. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal gloeiend warm wees! en dit gebeur.
56. Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?
57. En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie?
58. Want terwyl jy met jou teëstander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom; sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie.
59. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy ook die laaste oortjie betaal het nie.