A A A A A
Bybel in een jaar
Maart 5

Getalle 7:1-89
1. En op die dag toe Moses die tabernakel klaar opgerig en dit gesalf en geheilig het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap, en hy dit gesalf en geheilig het,
2. het die owerstes van Israel, die hoofde van hulle families, offers gebring -- hulle was die owerstes van die stamme, hulle wat oor die geteldes gestaan het --
3. hulle het hul offer voor die aangesig van die HERE gebring: ses tentwaens en twaalf beeste; 'n wa vir twee owerstes en 'n bees vir elkeen; en hulle het dit voor die tabernakel gebring.
4. En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
5. Neem dit van hulle aan, dat dit kan gebruik word om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig; en jy moet dit aan die Leviete gee, aan elkeen volgens sy dienswerk.
6. Toe het Moses die waens en die beeste geneem en dit aan die Leviete gegee:
7. twee waens en vier beeste het hy aan die seuns van Gerson gegee volgens hulle dienswerk;
8. en vier waens en agt beeste het hy aan die seuns van Mer ri gegee volgens hulle dienswerk, onder leiding van Itamar, die seun van die priester A„ron.
9. Maar aan die seuns van Kehat het hy niks gegee nie; want die diens van die heiligdom het op hulle gerus: hulle moes dit op die skouers dra.
10. En die owerstes het die inwydingsgawe van die altaar gebring op die dag toe dit gesalf is, en die owerstes het hulle offer voor die altaar gebring.
11. En die HERE het aan Moses gesê: Elke owerste moet, elkeen op 'n afsonderlike dag, sy offer bring vir die inwyding van die altaar.
12. En hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagson, die seun van Amm¡nadab, van die stam van Juda.
13. En sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
14. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
15. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
16. een bokram as sondoffer;
17. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Nagson, die seun van Amm¡nadab.
18. Op die tweede dag het Net neël, die seun van Suar, die owerste van Issaskar, aangebring --
19. hy het sy offer gebring: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
20. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
21. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
22. een bokram as sondoffer;
23. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Net neël, die seun van Suar.
24. Op die derde dag die owerste van die kinders van S,bulon, El¡ab, die seun van Helon.
25. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
26. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
27. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
28. een bokram as sondoffer;
29. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van El¡ab, die seun van Helon.
30. Op die vierde dag die owerste van die kinders van Ruben, El¡sur, die seun van Sed,r.
31. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
32. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
33. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
34. een bokram as sondoffer;
35. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van El¡sur, die seun van Sed,r.
36. Op die vyfde dag die owerste van die kinders van S¡meon, Selumiël, die seun van Sur¡saddai.
37. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
38. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
39. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
40. een bokram as sondoffer;
41. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Selumiël, die seun van Sur¡saddai.
42. Op die sesde dag die owerste van die kinders van Gad, ljasaf, die seun van R,huel.
43. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
44. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
45. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
46. een bokram as sondoffer;
47. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van ljasaf, die seun van R,huel.
48. Op die sewende dag die owerste van die kinders van Efraim, Elis ma, die seun van Amm¡hud.
49. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
50. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
51. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
52. een bokram as sondoffer;
53. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elis ma, die seun van Amm¡hud.
54. Op die agtste dag die owerste van die kinders van Manasse, G mliël, die seun van Ped sur.
55. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
56. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
57. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
58. een bokram as sondoffer;
59. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van G mliël, die seun van Ped sur.
60. Op die negende dag die owerste van die kinders van Benjamin, Ab¡dan, die seun van Gideoni.
61. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
62. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
63. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
64. een bokram as sondoffer;
65. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ab¡dan, die seun van Gideoni.
66. Op die tiende dag die owerste van die kinders van Dan, Ahiëser, die seun van Amm¡saddai.
67. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
68. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
69. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
70. een bokram as sondoffer;
71. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ahiëser, die seun van Amm¡saddai.
72. Op die elfde dag die owerste van die kinders van Aser, P giël, die seun van Ogran.
73. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
74. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
75. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
76. een bokram as sondoffer;
77. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van P giël, die seun van Ogran.
78. Op die twaalfde dag die owerste van die kinders van N ftali, Ah¡ra, die seun van Enan.
79. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;
80. een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;
81. een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;
82. een bokram as sondoffer;
83. en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ah¡ra, die seun van Enan.
84. Dit was die inwydingsgawe van die altaar van die kant van Israel se owerstes op die dag toe dit gesalf is: twaalf silwerskottels, twaalf silwerkomme, twaalf goue rookpanne --
85. elke skottel honderd en dertig sikkels silwer, en elke kom sewentig; al die silwer van die goed was twee duisend vier honderd volgens die sikkel van die heiligdom --
86. twaalf goue rookpanne, vol reukwerk; elke rookpan tien sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; al die goud van die rookpanne was honderd en twintig sikkels.
87. Al die beeste vir die brandoffer was twaalf bulle; die ramme twaalf, die jaaroud lammers twaalf, met hulle spysoffer; en twaalf bokramme as sondoffer.
88. En al die beeste vir die dankoffer was vier en twintig bulle; die ramme sestig, die bokramme sestig, die jaaroud lammers sestig. Dit is die inwydingsgawe van die altaar nadat dit gesalf is.
89. En as Moses in die tent van samekoms gegaan het om met Hom te spreek, het hy die stem met hom hoor spreek van die versoendeksel af wat op die ark van die Getuienis is, tussen die twee g,rubs uit. So het Hy dan met hom gespreek.

Getalle 8:1-26
1. En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
2. Spreek met A„ron en sê vir hom: As jy die lampe opsteek, moet die sewe lampe aan die voorkant van die kandelaar lig gee.
3. En A„ron het so gedoen: aan die voorkant van die kandelaar het hy die lampe opgesteek soos die HERE Moses beveel het.
4. En dit was die maaksel van die kandelaar: dryfwerk uit goud; selfs sy voetstuk en sy blomme was dryfwerk; volgens die beeltenis wat die HERE aan Moses getoon het, so het hy die kandelaar gemaak.
5. En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
6. Neem die Leviete onder die kinders van Israel uit en reinig hulle.
7. En so moet jy met hulle doen om hulle te reinig: Sprinkel op hulle water van ontsondiging; en hulle moet 'n skeermes oor hulle hele liggaam laat gaan en hulle klere was en hulleself reinig.
8. Daarna moet hulle 'n jong bul neem en die spysoffer wat daarby behoort: fynmeel met olie gemeng; en 'n ander jong bul moet jy as sondoffer neem.
9. En jy moet die Leviete voor die tent van samekoms laat nader kom en die hele vergadering van die kinders van Israel versamel.
10. Dan moet jy die Leviete voor die aangesig van die HERE laat nader kom, en die kinders van Israel moet hulle hande op die Leviete lê.
11. En A„ron moet die Leviete as beweegoffer beweeg voor die aangesig van die HERE namens die kinders van Israel, sodat hulle daar kan wees om die dienswerk van die HERE te verrig.
12. En die Leviete moet hulle hande op die kop van die bulle lê; en berei jy een as sondoffer en een as brandoffer vir die HERE, om vir die Leviete versoening te doen.
13. Dan moet jy die Leviete stel voor A„ron en sy seuns en hulle as beweegoffer aan die HERE beweeg.
14. En jy moet die Leviete onder die kinders van Israel uit afsonder, dat die Leviete myne kan wees.
15. En daarna moet die Leviete inkom om die tent van samekoms te bedien. So moet jy hulle dan reinig en hulle as beweegoffer beweeg.
16. Want hulle is heeltemal aan My gegee onder die kinders van Israel uit, in die plek van alles wat die moederskoot open -- al die eersgeborenes uit die kinders van Israel -- het Ek hulle vir My geneem.
17. Want al die eersgeborenes onder die kinders van Israel is myne, van mense en van diere; op die dag toe Ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het Ek hulle vir My geheilig.
18. En Ek het die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel geneem
19. en die Leviete gegee -- hulle is gegee aan A„ron en sy seuns onder die kinders van Israel uit om die dienswerk van die kinders van Israel in die tent van samekoms te verrig en om vir die kinders van Israel versoening te doen, sodat daar geen plaag mag wees onder die kinders van Israel as die kinders van Israel na die heiligdom aankom nie.
20. En Moses en A„ron en die hele vergadering van die kinders van Israel het met die Leviete gedoen net soos die HERE Moses aangaande die Leviete beveel het; so het die kinders van Israel met hulle gedoen.
21. En die Leviete het hulleself ontsondig en hulle klere gewas, en A„ron het hulle beweeg as beweegoffer voor die aangesig van die HERE; en A„ron het versoening vir hulle gedoen om hulle te reinig.
22. En daarna het die Leviete gekom om hulle dienswerk in die tent van samekoms voor A„ron en sy seuns te verrig; soos die HERE Moses aangaande die Leviete beveel het, so het hulle met hulle gedoen.
23. En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
24. Dit is die saak wat die Leviete betref: Van vyf en twintig jaar oud en daarbo moet hy kom om sy plig te vervul by die dienswerk van die tent van samekoms.
25. Maar van vyftig jaar oud moet hy vry wees van diensplig en nie meer dien nie --
26. hy kan sy broers in die tent van samekoms behulpsaam wees om die diens waar te neem, maar dienswerk moet hy nie verrig nie. So moet jy met die Leviete doen insake hulle ampspligte.

Psalms 31:1-5
1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
2. By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.
3. Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos.
4. Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
5. U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug.

Spreuke 11:4-6
4. Goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie, maar geregtigheid red van die dood.
5. Die geregtigheid van die regskapene maak sy weg gelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid.
6. Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang.

Markus 9:1-29
1. En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie.
2. En nses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem; en Hy het voor hulle van gedaante verander,
3. en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie.
4. En daar het aan hulle verskyn El¡a saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus.
5. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus: Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie hutte maak: vir U een en vir Moses een en vir El¡a een.
6. Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik.
7. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek; en uit die wolk kom 'n stem wat sê: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom!
8. En meteens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen.
9. En onderwyl hulle van die berg afklim, gee Hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.
10. En hulle het die woord vir hulleself gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan.
11. En hulle vra Hom en sê: Waarom sê die skrifgeleerdes dat El¡a eers moet kom?
12. Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Dis waar, El¡a kom eers om alles te herstel; en tog, hoe staan daar dan van die Seun van die mens geskrywe dat Hy baie moet ly en verag word?
13. Maar Ek sê vir julle dat El¡a al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is.
14. En toe Hy by die dissipels kom, sien Hy 'n groot menigte om hulle, en skrifgeleerdes wat met hulle redetwis.
15. En dadelik toe die hele skare Hom sien, was hulle baie verbaas en het na Hom gehardloop en Hom gegroet.
16. Daarop vra Hy die skrifgeleerdes: Waarom redetwis julle met hulle?
17. En een uit die skare antwoord en sê: Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het, na U gebring;
18. en waar hy hom ook aangryp, skeur hy hom; en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf; en ek het u dissipels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie.
19. Toe antwoord Hy hom en sê: o Ongelowige geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom na My toe.
20. En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond.
21. Daarop vra Hy sy vader: Hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê: Van sy kindsdae af;
22. en dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons.
23. En Jesus sê vir hom: Wat dit betref -- as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.
24. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!
25. En toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar stroom, het Hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: Jou stom en dowe gees, Ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie.
26. En nadat hy geskreeu en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het: Hy is dood.
27. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig; en hy het opgestaan.
28. En toe Hy in die huis kom, vra sy dissipels Hom afsonderlik: Waarom kon ons hom nie uitdrywe nie?
29. En Hy sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie.