A A A A A

1 Kronieke 23:1-32
1. Toe Dawid oud en afgeleef was, het hy sy seun Salomo koning oor Israel gemaak.
2. En hy het al die vorste van Israel en die priesters en die Leviete bymekaar laat kom.
3. En die Leviete is getel, van dertig jaar oud en daarbo, en hulle getal was, hoof vir hoof, agt en dertig duisend man.
4. Van hulle moet vier en twintig duisend toesig hou oor die werk in die huis van die HERE en ses duisend opsigters en regters wees;
5. en vier duisend poortwagters en vier duisend lofsangers tot eer van die HERE met die instrumente wat ek, het Dawid gesê, gemaak het om lof te sing.
6. En Dawid het hulle verdeel in afdelings volgens die seuns van Levi: Gerson, Kehat en Merári.
7. Van die Gersoniete: Láedan en Símeï.
8. Die seuns van Láedan was: die hoof Jehíël en Setam en Joël, drie;
9. die seuns van Símeï was: Selómit en Hasíël en Haran, drie; dit was die familiehoofde van Láedan.
10. En die seuns van Símeï was: Jahat, Sina en Jehus en Bería; dit was die vier seuns van Símeï.
11. En Jahat was die hoof, en Sisa die tweede; maar Jehus en Bería het nie baie kinders gehad nie, sodat hulle saam 'n familie, een klas gevorm het.
12. Die seuns van Kehat was: Amram, Jishar, Hebron en Ussiël, vier.
13. Die seuns van Amram was Aäron en Moses. En Aäron is afgesonder om die hoogheilige dinge te heilig, hy en sy seuns, tot in ewigheid, om offerrook te laat opgaan voor die aangesig van die HERE, om Hom te dien en om in sy Naam tot in ewigheid te seën.
14. En wat Moses, die man van God, betref, sy seuns is by die stam van Levi gereken.
15. Die seuns van Moses was Gersom en Eliëser;
16. die seuns van Gersom: Sébuel, die hoof.
17. En die seuns van Eliëser was Rehábja, die hoof; en Eliëser het nie ander seuns gehad nie, maar die seuns van Rehábja het buitengewoon vermeerder;
18. die seuns van Jishar: Selómit, die hoof;
19. die seuns van Hebron: Jería, die hoof, Amárja, die tweede, Jahásiël, die derde, en Jekámeam, die vierde;
20. die seuns van Ussiël: Miga, die hoof, en Jissía, die tweede;
21. die seuns van Merári: Magli en Musi; die seuns van Magli: Eleásar en Kis.
22. En Eleásar het gesterwe en geen seuns gehad nie, net dogters; en die seuns van Kis, hulle verwante, het hulle geneem.
23. Die seuns van Musi was Magli en Eder en Jéremot, drie.
24. Dit was die seuns van Levi volgens hulle families, die familiehoofde, soos hulle getel is volgens die getal name, hoof vir hoof, wat die dienswerk in die huis van die HERE gedoen het, van twintig jaar oud en daarbo.
25. Want Dawid het gesê: Die HERE, die God van Israel, het aan sy volk rus gegee, en Hy woon in Jerusalem tot in ewigheid;
26. so hoef die Leviete dan ook nie meer die tabernakel en al sy voorwerpe vir sy diens te dra nie.
27. Want volgens die laaste woorde van Dawid was dit die telling van die kinders van Levi: van twintig jaar oud en daarbo.)
28. Maar hulle plek was langs die seuns van Aäron vir die diens in die huis van die HERE, as opsigters oor die voorhowe en oor die kamers en oor die reiniging van al die heilige dinge en oor die dienswerk in die huis van God;
29. en vir die toonbrode en vir die fynmeel van die spysoffer en vir die ongesuurde platkoeke en vir die bakplaat en vir die deurmekaargeroerde spysoffer en vir al die inhoudsmate en lengtemate;
30. en om môre vir môre te staan om die HERE te loof en te prys, en net so saans;
31. en vir al die offerwerk van die brandoffers aan die HERE op die sabbatte, op die nuwemane en op die feestye, in getal volgens die verordeninge daarvoor, gedurigdeur voor die aangesig van die HERE.
32. So moes hulle dan die diens waarneem van die tent van samekoms en die diens van die heiligdom en die diens tot hulp van die seuns van Aäron, hulle broers, vir die dienswerk in die huis van die HERE.

1 Kronieke 24:1-31
1. Ook die seuns van Aäron het hulle afdelings gehad. Die seuns van Aäron was Nadab en Abíhu, Eleásar en Itamar.
2. Maar Nadab en Abíhu het in teenwoordigheid van hulle vader gesterwe, en hulle het geen seuns gehad nie, sodat Eleásar en Itamar die priesteramp bedien het.
3. En Dawid saam met Sadok, uit die seuns van Eleásar, en Ahiméleg, uit die seuns van Itamar, het hulle volgens hulle amp in hul diens ingedeel.
4. Maar toe dit blyk dat die seuns van Eleásar talryker was aan gesinshoofde as die seuns van Itamar, het hulle dié so ingedeel: vir die seuns van Eleásar sestien familiehoofde en vir die seuns van Itamar volgens hulle families agt.
5. En hulle het hul deur die lot verdeel, die een sowel as die ander; want daar was heilige vorste en vorste van God uit die seuns van Eleásar en onder die seuns van Itamar.
6. En Semája, die seun van Netáneël, die skrywer, uit die Leviete, het hulle opgeskrywe in teenwoordigheid van die koning en die vorste en die priester Sadok en Ahiméleg, die seun van Abjatar, en die familiehoofde van die priesters en van die Leviete; een familie is uitgeloot vir Eleásar, en telkens weer vir Itamar.
7. En die eerste lot het uitgekom vir Jójarib, die tweede vir Jedája,
8. die derde vir Harim, die vierde vir Seórim,
9. die vyfde vir Malkía, die sesde vir Mijámin,
10. die sewende vir Hakkos, die agtste vir Abía,
11. die negende vir Jésua, die tiende vir Segánja,
12. die elfde vir Éljasib, die twaalfde vir Jakim,
13. die dertiende vir Huppa, die veertiende vir Jesébeab,
14. die vyftiende vir Bilga, die sestiende vir Immer,
15. die sewentiende vir Hesir, die agttiende vir Happísses,
16. die negentiende vir Petágja, die twintigste vir Eségiël,
17. die een en twintigste vir Jagin, die twee en twintigste vir Gamul,
18. die drie en twintigste vir Delája, die vier en twintigste vir Maäsja.
19. Dit was hulle ampsorde vir hul diens, om in die huis van die HERE te gaan volgens die verordening deur hul vader Aäron aan hulle, soos die HERE, die God van Israel, hom beveel het.
20. Wat die orige seuns van Levi betref, van die seuns van Amram: Súbael; van die seuns van Súbael: Jégdeja.
21. Wat Rehábja betref, van die seuns van Rehábja: Jissía, die hoof.
22. Van die Jishariete: Selómot; van die seuns van Selómot: Jahat.
23. En die seuns van Hebron: Jería, die eerste; Amárja, die tweede; Jahásiël, die derde; Jekámeam, die vierde.
24. Die seuns van Ussiël: Miga; van die seuns van Miga: Samir.
25. Die broer van Miga was Jissía; van die seuns van Jissía: Sagaría.
26. Die seuns van Merári was Magli en Musi; die seuns van sy seun Jaäsía.
27. Die seuns van Merári deur sy seun Jaäsía was Soham en Sakkur en Hibri.
28. Van Magli: Eleásar; dié het geen seuns gehad nie.
29. Wat Kis betref, die seuns van Kis was Jerágmeël.
30. En die seuns van Musi was Magli en Eder en Jérimot. Dit was die seuns van die Leviete volgens hulle families.
31. En hulle het ook die lot gewerp net soos hulle broers, die seuns van Aäron, in teenwoordigheid van koning Dawid en Sadok en Ahiméleg en die familiehoofde van die priesters en van die Leviete: die familiehoof net soos sy jonger broer.

1 Kronieke 25:1-30
1. En Dawid en die leërowerstes het vir die diens die seuns van Asaf en Heman en Jedútun afgesonder, wat op siters en op harpe en op simbale besield gespeel het, en die getal van hulle wat die werk volgens hulle diens gedoen het, was--
2. van die seuns van Asaf: Sakkur en Josef en Netánja en Asaréla, die seuns van Asaf; onder leiding van Asaf wat volgens aanwysing van die koning besield gespeel het.
3. Van Jedútun, die seuns van Jedútun was Gedálja en Seri en Jesaja, Hasábja, Símeï en Mattítja, ses, onder leiding van hulle vader Jedútun wat op die siter besield gespeel het by die loof en prys van die HERE;
4. van Heman, die seuns van Heman was Bukkía, Mattánja, Ussiël, Sébuel en Jérimot, Hanánja, Hanáni, Eliáta, Giddálti en Romámti-Eser, Josbekása, Mallóti, Hotir, Mahásiot.
5. Hulle almal was seuns van Heman, die siener van die koning in die woorde van God. Om hom te versterk, het God aan Heman veertien seuns en drie dogters gegee.
6. Hulle almal was onder leiding van hulle vader by die gesang in die huis van die HERE, met simbale, harpe en siters, vir die diens in die huis van God volgens aanwysing van die koning: Asaf en Jedútun en Heman.
7. En hulle getal saam met hulle broers wat geoefend was in die gesang tot eer van die HERE, almal meesters, was twee honderd agt en tagtig.
8. En hulle het die lot gewerp vir die reëling van die diens, die kleinste net soos die grootste, die meester saam met die leerling.
9. En die eerste lot het uitgekom vir Asaf, naamlik vir Josef; die tweede vir Gedálja; hy en sy broers en sy seuns was twaalf;
10. die derde vir Sakkur; sy seuns en sy broers, twaalf;
11. die vierde vir Jisri; sy seuns en sy broers, twaalf;
12. die vyfde vir Netánja; sy seuns en sy broers, twaalf;
13. die sesde vir Bukkía; sy seuns en sy broers, twaalf;
14. die sewende vir Jesaréla; sy seuns en sy broers, twaalf;
15. die agtste vir Jesaja; sy seuns en sy broers, twaalf;
16. die negende vir Mattánja; sy seuns en sy broers, twaalf;
17. die tiende vir Símeï; sy seuns en sy broers, twaalf;
18. die elfde vir Asáreël; sy seuns en sy broers, twaalf;
19. die twaalfde vir Hasábja; sy seuns en sy broers, twaalf;
20. die dertiende vir Súbael; sy seuns en sy broers, twaalf;
21. die veertiende vir Mattítja; sy seuns en sy broers, twaalf;
22. die vyftiende vir Jéremot; sy seuns en sy broers, twaalf;
23. die sestiende vir Hanánja; sy seuns en sy broers, twaalf;
24. die sewentiende vir Josbekása; sy seuns en sy broers, twaalf;
25. die agttiende vir Hanáni; sy seuns en sy broers, twaalf;
26. die negentiende vir Mallóti; sy seuns en sy broers, twaalf;
27. die twintigste vir Eliáta; sy seuns en sy broers, twaalf;
28. die een en twintigste vir Hotir; sy seuns en sy broers, twaalf;
29. die twee en twintigste vir Giddálti; sy seuns en sy broers, twaalf;
30. die drie en twintigste vir Mahásiot; sy seuns en sy broers, twaalf;

Psalms 78:40-55
40. Hoe dikwels was hulle wederstrewig teen Hom in die woestyn, het hulle Hom gegrief in die wildernis;
41. en hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk.
42. Hulle het nie aan sy hand gedink, aan die dag toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie;
43. toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in die veld van Soan.
44. En Hy het hulle riviere verander in bloed en hulle strome, sodat hulle nie kon drink nie.
45. Hy het onder hulle steekvlieë gestuur wat hulle verteer het, en paddas wat verwoesting oor hulle gebring het.
46. En Hy het hulle opbrings aan die kaalvreter gegee en die vrug van hulle werk aan die treksprinkaan.
47. Hy het hulle wingerdstok deur die hael doodgemaak en hulle wildevyeboom deur ryp.
48. Ook het Hy hulle diere aan die hael oorgegee en hulle vee aan die blitse.
49. Hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van ongeluksbodes.
50. Hy het 'n pad vir sy toorn gebaan, hulle siel nie gered van die dood nie, maar hulle lewe aan die pes oorgegee.
51. En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.
52. Maar Hy het sy volk laat wegtrek soos skape en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn.
53. Ja, Hy het hulle veilig gelei, sodat hulle nie gevrees het nie; maar die see het hulle vyande oordek.
54. En Hy het hulle gebring na sy heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het.
55. En Hy het nasies voor hulle uit verdrywe en die aan hulle as afgemete erfdeel laat val, en Hy het die stamme van Israel in hulle tente laat woon.

Spreuke 20:3-3
3. Dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly, maar elke sot breek los.

Handelinge 9:22-43
22. Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Hy, Jesus, die Christus is.
23. En ngeruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring.
24. En hulle plan het aan Saulus bekend geword. En hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring;
25. maar die dissipels het hom geneem en in die nag deur die muur neergelaat deur hom in 'n mandjie te laat afsak.
26. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die dissipels aan te sluit; maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n dissipel was nie.
27. Maar B rnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Jesus gespreek het.
28. En hy het saam met hulle in-- en uitgegaan in Jerusalem
29. en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus, en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak.
30. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Cesar,a afgebring en hom na Tarsus weggestuur.
31. En die gemeentes deur die hele Judia en Galil,a en Samar¡a het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder.
32. En onderwyl Petrus oral rondgaan, het hy ook gekom by die heiliges wat in Lidda woon;
33. en hy het daar 'n man gevind met die naam van En,as, wat al agt jaar bedlêend en verlam was.
34. En Petrus sê vir hom: En,as, Jesus Christus maak jou gesond; staan op en maak jou bed op! En hy het dadelik opgestaan.
35. En al die inwoners van Lidda en Saron het hom gesien en hulle tot die Here bekeer.
36. En in Joppe was daar 'n sekere dissipelin met die naam van Tab¡ta, wat, as dit vertaal word, beteken Dorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke en aalmoese wat sy gedoen het.
37. En in die dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê.
38. En omdat Lidda naby Joppe was en die dissipels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet oorkom.
39. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek; en al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder-- en bo-klere wat Dorkas alles gemaak het toe sy nog by hulle was.
40. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê: Tab¡ta, staan op! En sy het haar oë oopgemaak; en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit.
41. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle.
42. En dit het bekend geword in die hele Joppe, en baie het in die Here geglo.
43. En hy het 'n geruime tyd in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier.