A A A A A

1 Kronieke 15:1-29
1. En hy het vir hom huise gebou in die stad van Dawid, en 'n plek reggemaak vir die ark van God en daarvoor 'n tent opgeslaan.
2. Toe sê Dawid: Niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die Leviete; want die HERE het hulle uitverkies om die ark van God te dra en om Hom tot in ewigheid te dien.
3. En Dawid het die hele Israel in Jerusalem versamel om die ark van die HERE te bring na sy plek wat hy daarvoor reggemaak het.
4. En Dawid het die seuns van Aäron en die Leviete versamel:
5. van die seuns van Kehat: Uriël, die owerste, en sy broers, honderd en twintig;
6. van die seuns van Merári: Asája, die owerste, en sy broers, twee honderd en twintig;
7. van die seuns van Gersom: Joël, die owerste, en sy broers, honderd en dertig;
8. van die seuns van Elisáfan: Semája, die owerste, en sy broers, twee honderd;
9. van die seuns van Hebron: Éliël, die owerste, en sy broers, tagtig;
10. van die seuns van Ussiël: Amminádab, die owerste, en sy broers, honderd en twaalf.
11. En Dawid het Sadok en Abjatar, die priesters, en die Leviete Uriël, Asája en Joël, Semája en Éliël en Amminádab laat roep
12. en aan hulle gesê: Julle is hoofde van families van die Leviete; heilig julle, julle en jul broers, en bring die ark van die HERE, die God van Israel, op na die plek wat ek daarvoor reggemaak het.
13. Want omdat julle in die begin nie by was nie, het die HERE onse God teen ons uitgebreek, omdat ons Hom nie gesoek het soos dit behoort nie.
14. Daarop het die priesters en die Leviete hulle geheilig om die ark van die HERE, die God van Israel, te gaan haal.
15. En die seuns van die Leviete het die ark van God, soos Moses volgens die woord van die HERE beveel het, op hulle skouers gedra, met die draaghoute op hulle.
16. En Dawid het aan die owerstes van die Leviete gesê om hulle broers, die sangers, op te stel met musiekinstrumente, harpe en siters en simbale, om hulle te laat hoor deur die stem met blydskap te verhef.
17. Die Leviete het toe Heman, die seun van Joël, opgestel, en uit sy broers Asaf, die seun van Berégja; en uit die seuns van Merári, hulle broers, Etan, die seun van Kusája;
18. en saam met hulle hul broers van die tweede rang: Sagaría, en Jasäiël en Semíramot en Jehíël en Unni, Elíab en Benája en Maäséja en Mattítja en Eliféle en Miknéja en Obed-Edom en Jeï-el, die poortwagters;
19. en die sangers Heman, Asaf en Etan om met kopersimbale musiek te maak;
20. en Sagaría en Asiël en Semíramot en Jehíël en Unni en Elíab en Maäséja en Benája met harpe, met sopraanstemme;
21. en Mattítja en Eliféle en Miknéja en Obed-Edom en Jeï-el en Asásja met siters om in die bas leiding te gee.
22. En Kenánja, die owerste van die Leviete, was aangestel oor die vervoer; hy het die vervoer gereël want hy het dit verstaan.
23. En Berégja en Élkana was poortwagters by die ark.
24. En die priesters Sebánja en Jósafat en Netáneël en Amásai en Sagaría en Benája en Eliëser het op die trompette geblaas voor die ark van God uit; en Obed-Edom en Jehía was poortwagters van die ark.
25. Dawid en die oudstes van Israel en die owerstes oor duisend het toe gegaan om die verbondsark van die HERE met vreugde uit die huis van Obed-Edom te gaan haal.
26. En terwyl God die Leviete help wat die verbondsark van die HERE dra, het hulle sewe bulle en sewe ramme geoffer.
27. En Dawid het 'n mantel van fyn linne aangehad, ook al die Leviete wat die ark gedra het, en die sangers en Kenánja, die owerste oor die voordrag van die sangers; en Dawid het 'n linneskouerkleed aangehad.
28. En die hele Israel het die verbondsark van die HERE gaan haal met gejuig en basuingeklank en met trompette en simbale, onderwyl hulle musiek maak op harpe en siters.
29. Toe die verbondsark van die HERE by die stad van Dawid kom, kyk Migal, die dogter van Saul, deur die venster uit en sien koning Dawid dans en speel, en sy het hom in haar hart verag.

1 Kronieke 16:1-43
1. Nadat hulle die ark ingebring en dit neergesit het binne-in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het hulle brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van God.
2. Toe Dawid gereed was met die brandoffer en die dankoffers, het hy die volk in die Naam van die HERE geseën.
3. En hy het aan elkeen van Israel, manne sowel as vroue, aan elkeen 'n broodjie en 'n stuk vleis en 'n rosynekoek uitgedeel.
4. En hy het uit die Leviete dienaars aangestel voor die ark van die HERE, en dit om die HERE, die God van Israel, te roem en te loof en te prys:
5. Asaf, die hoof, en Sagaría, die tweede in rang ná hom; Jeï-el en Semíramot en Jehíël en Mattítja en Elíab en Benája en Obed-Edom en Jeï-el met harp-- en siterinstrumente, terwyl Asaf met die simbale musiek gemaak het,
6. en Benája en Jahásiël, die priesters, gedurigdeur met trompette voor die verbondsark van God.
7. Op dieselfde dag, toe vir die eerste maal, het Dawid aan Asaf en sy broers opgedra om "loof die HERE" te sing.
8. Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
9. Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.
10. Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.
11. Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
12. Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,
13. o nageslag van Israel, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes!
14. Hy, die HERE is onse God; oor die ganse aarde is sy oordele.
15. Dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte--
16. die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak;
17. wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond,
18. met die woorde: Ek sal aan jou die land Kanaän gee, julle afgemete erfdeel.
19. Toe julle min mense was, min en vreemdelinge daarin,
20. en hulle getrek het van nasie tot nasie, en van die een koninkryk na die ander volk,
21. het Hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie; ook het Hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê:
22. Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.
23. Sing tot eer van die HERE, o ganse aarde! Verkondig sy heil van dag tot dag.
24. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders.
25. Want die HERE is groot en baie lofwaardig, en Hy is gedug bo al die gode.
26. Want al die gode van die volke is afgode, maar die HERE het die hemele gemaak.
27. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en blydskap is in sy woonplek.
28. Gee aan die HERE, o geslagte van die volke, gee aan die HERE eer en sterkte.
29. Gee aan die HERE die eer van sy Naam, bring offers en kom voor sy aangesig, aanbid die HERE in heilige gewaad.
30. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde! Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie.
31. Laat die hemele bly wees en die aarde juig, en laat hulle onder die volke sê: Die HERE is Koning!
32. Laat die see en sy volheid bruis, laat die veld juig en al wat daarin is.
33. Dan sal die bome van die bos jubel voor die aangesig van die HERE; want Hy kom om die aarde te oordeel.
34. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid;
35. en sê: Verlos ons, God van ons heil, en versamel ons en red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!
36. Geloofd sy die HERE, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid! En die hele volk het gesê: Amen! en: Prys die HERE!
37. En hy het daar voor die verbondsark van die HERE Asaf en sy broers laat staan om gedurigdeur te dien voor die ark na die eis van elke dag;
38. en ook Obed-Edom met hulle broers, agt en sestig, en Obed-Edom, die seun van Jedútun, en Hosa as poortwagters;
39. maar Sadok, die priester, met sy broers, die priesters, voor die tabernakel van die HERE, op die hoogte wat in Gíbeon is,
40. om gedurigdeur smôrens en saans op die brandofferaltaar brandoffers aan die HERE te bring, en dit volgens alles wat geskrywe is in die wet van die HERE wat Hy Israel beveel het;
41. en saam met hulle Heman en Jedútun en die ander uitgesoektes wat met hulle name aangewys was om die HERE te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is;
42. en by hulle, Heman en Jedútun, was trompette en simbale vir die musikante en instrumente vir die liedere tot eer van God; maar die seuns van Jedútun was by die poort.
43. En toe die hele volk elkeen na sy huis gegaan het, het Dawid omgedraai om sy huisgesin te seën.

Psalms 78:12-16
12. Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, die veld van Soan.
13. Hy het die see geklief en hulle laat deurgaan en die waters laat staan soos 'n wal.
14. En Hy het hulle bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur.
15. Hy het rotse gekloof in die woestyn en hulle oorvloedig laat drink soos uit watervloede.
16. En Hy het strome laat uitgaan uit die rots en die waters laat afloop soos riviere.

Spreuke 19:22-24
22. Die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid; en liewer 'n arme as 'n leuenagtige man.
23. Die vrees van die HERE is tot die lewe; en versadig bring 'n mens die nag deur, sonder om deur 'n onheil besoek te word.
24. Steek die luiaard sy hand in die skottel, dan bring hy dit nie eens na sy mond terug nie.

Handelinge 7:44-60
44. Die tent van die Getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos Hy wat met Moses gespreek het, hom bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het.
45. En ons vaders het dit ontvang en met Josua ingebring in die besitting van die nasies wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van Dawid
46. wat genade gevind het voor God en gevra het om 'n woonplek vir die God van Jakob te verkry.
47. En Salomo het 'n huis vir Hom gebou.
48. Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê:
49. Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus?
50. Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie?
51. Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.
52. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het;
53. julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie!
54. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hul harte en het teen hom op die tande gekners.
55. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.
56. En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.
57. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm.
58. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jongman met die naam van Saulus.
59. En hulle het St,fanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees!
60. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met die woorde het hy ontslaap.