Bybel in een jaar


September 19


Lied van Salomo 1:1-17
1. Die hooglied van Salomo.
2. Laat hy my kus met kusse van sy mond; want u liefde is kosteliker as wyn.
3. U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is; daarom het die jonkvroue u lief.
4. Trek my agter u aan, laat ons gou maak! Die koning het my in sy binnekamers gebring. Ons wil juig en ons in u verheug, ons wil u liefde prys meer as wyn. Met reg het hulle u lief.
5. Ek is bruin gebrand maar lieflik, o dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo.
6. Moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is, omdat die son my verbrand het nie: die seuns van my moeder was toornig op my; hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde; my eie wingerd het ek nie opgepas nie.
7. Vertel my tog, my sielsbeminde, waar laat u wei, waar laat u smiddags die vee lê en rus? Want waarom sou ek wees soos een wat haar met 'n sluier toedraai by die kuddes van u metgeselle?
8. As u dit self nie weet nie, mooiste onder die vroue, gaan dan uit op die spore van die skape en laat u bokkies wei by die hutte van die herders.
9. Met die perde voor 'n wa van Farao vergelyk ek u, my vriendin!
10. Lieflik is u wange tussen die kettinkies, u hals in die snoere.
11. Ons sal vir u goue kettinkies maak met silwerknoppe.
12. So lank as die koning aan sy tafel was, het my nardus sy geur gegee.
13. My beminde is vir my 'n bossie mirre wat tussen my borste rus.
14. My beminde is vir my 'n tros henna-blomme in die wingerde van ngedi.
15. Hoe mooi is u tog, my vriendin! Hoe mooi is u tog, u oë is soos duiwe!
16. Hoe mooi is u tog, my beminde, ja lieflik; ook is ons bed in die groenigheid.
17. Die balke van ons huise is seders, ons paneelwerk sipresse.

Lied van Salomo 2:1-17
1. Ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale.
2. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters.
3. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte.
4. Hy het my in die wynhuis ingebring, en sy vaandel oor my was die liefde.
5. Versterk my met rosynekoeke, verkwik my met appels, want ek is krank van liefde.
6. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels.
7. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie.
8. Hoor, my beminde, kyk, daar kom hy! Hy spring oor die berge, hy huppel oor die heuwels.
9. My beminde lyk soos 'n gemsbok of soos 'n jong takbok. Daar staan hy agter ons muur! Hy kyk deur die vensters in, hy speur deur die tralies heen.
10. My beminde begin toe en sê vir my: Staan op, my vriendin, my skone, kom dan tog!
11. Want kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verbygegaan.
12. Die bloeisels word gesien in die land, die sangtyd het aangebreek, en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land.
13. Die vyeboom laat sy voorvye uitswel, en die wingerdstokke wat bloei, versprei geur. Staan op, my vriendin, my skone, kom dan tog!
14. My duif in die rotsklowe, in die skuilplek by die krans, laat my u gedaante sien, laat my u stem hoor; want u stem is soet, en u gedaante is lieflik.
15. Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei.
16. My beminde is myne, en ek is syne wat herder is onder die lelies.
17. Totdat die aandwind waai en die skaduwees vlug, kom aan, my beminde, maak soos die gemsbok of soos die jong takbok op die berge van skeiding.

Psalms 104:1-9
1. Loof die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed --
2. wat Uself omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek;
3. wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,
4. wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.
5. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie.
6. U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek; die waters het bo-oor die berge gestaan.
7. Vir u dreiging het hulle gevlug, vir die stem van u donder het hulle weggeskrik --
8. berge het opgerys, laagtes het weggesak -- na die plek wat U vir hulle reggemaak het.
9. 'n Grens het U gestel waar hulle nie oor mag gaan nie; hulle mag die aarde nie weer oordek nie.

Spreuke 24:15-16
15. Loer nie, o goddelose, op die woning van die regverdige, verwoes sy verblyfplek nie.
16. Want sewe maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk.

1 Korintiërs 11:17-34
17. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goede nie maar ten kwade.
18. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit.
19. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.
20. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie.
21. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete; en die een het honger en die ander is dronk.
22. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God, en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie.
23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het;
24. en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.
25. Net so ook die beker n die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
27. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.
28. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink.
29. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.
30. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap.
31. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.
32. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.
33. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar;
34. en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom.