Verse of Day

Malaki 3:7
Kususela kwimihla yoyihlo, nimkile emimiselweni yam,anayigcina. Buyelani kum, ndibuyele kuni; utsho uYehova wemikhosi. Nithi ke, Sibuye ngokuthini na?