Verse of Day

Romans 10:14
Yaatin, eti a ammanibeennaageeta gidikko, waatidi a xeesanau danddayiyoonaa? Qassi qaalaa siyibeennaageeti waani ammananau danddayiyoonaa? Qaalaa yootiyaabi xayikko, eti waani siyanau danddayiyoonaa?