Verse of Day
Hebrews 2:14
Naata giidi i xeesiyoogeeti, ashoppenne suuttappe merettida asata gidiyo gishshau, Yesuusi ba huuphen eta milatidi, eta meretaa ekkiis; qassi i hegaa oottidoogee, xalahe halaqaa wolqqaa ba haiquwan xaissanaassa.