Verse of Day
1 Peter 3:15
Qassi Kiristtoosan intte de7iyo lo77o de7uwaa iitabaa oottidobaadan, inttena cayiya asai ba zigiriyooban yeellatana mala, inttena zoriya wozanai geeshsha gido.