Verse of Day

1 Thessalonians 5:23
Sarotettaa Xoossai ba huuphen inttena ubbaban geeshsho; qassi nu Godai Yesuusi Kiristtoosi yiyo wode, Xoossai intte ayyaanaa, shemppuwaanne kumetta asatettaa borettennaagaa oottidi naago.