Verse của ngày

Thánh Thi 97:12
Hỡi những người công chính, hãy vui mừng trong CHÚA;Và cảm tạ Danh Thánh Ngài.