Verse của ngày

Giăng 6:20
nhưng Ngài bảo họ: “Chính Ta đây, đừng sợ nữa!”