Verse của ngày

Công Vụ Các Sứ đồ 17:27
để tìm kiếm Đức Chúa Trời, may ra có thể dò dẫm mà tìm được Ngài, dù Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta.