Verse của ngày

Giảng Sư 12:1
Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân,Trước khi những ngày hoạn nạn chưa đến,Trước những năm mà con không còn thấy vui thỏa nữa;