Verse của ngày

Cô-lô-se 1:17
Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn tại là vì Ngài.