Verse của ngày

1 Ti-mô-thê 5:3
Hãy chăm sóc các quả phụ sống một mình không nơi nương tựa.