Verse của ngày
Giăng 6:20
Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi!