Verse của ngày

Giăng 1:4
Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.