Verse của ngày
Phi-líp 4:13
Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.