Verse của ngày

Công Vụ Các Sứ đồ 3:19
Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi,