Verse của ngày
Cô-lô-se 1:17
Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.