Verse của ngày
Ê-phê-sô 4:26
Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,