กลอนของวัน
ยอห์น 6:20
แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "นี่เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย"