กลอนของวัน

ยอห์น ๖:๒๐
แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "นี่เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย"