กลอนของวัน

ฟีลิปปี ๔:๑๓
ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า