நாள் வசனம்

பிரசங்கி ௧௯:௨
ஆத்துமா அறிவில்லாமலிருப்பது நல்லதல்ல; கால் துரிதமானவன் தப்பி நடக்கிறான்.