நாள் வசனம்
ஜான் 6:20
அவர்களை அவர் நோக்கி: நான்தான், பயப்படாதிருங்கள் என்றார்.