Taludtod ng Araw

Awit 68:3
Ngunit mangatuwa ang matuwid; mangagalak sila sa harap ng Dios: Oo, mangagalak sila ng kasayahan.