กลอนของวัน

เอเฟซัส ๓:๑๖
in sida hodantinimada ammaantiisu ay tahay uu idin siiyo itaal aad Ruuxiisa kaga xoogaysataan xagga gudihiinna,