Aayaddan of Maalinta

Gal 6:6
Kan hadalka la baraa wax walba oo wanaagsan qayb ha ka siiyo kan wax bara.