Aayaddan of Maalinta
Rooma 4:25
kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo loo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo.