Den verša
Rimanom 16:27
jedinému, múdremu Bohu skrze Ježiša Krista sláva na veky vekov. Ameň.