Den verša
Žalmy 86:6
Počuj, Hospodine, moju modlitbu a pozoruj na hlas mojich pokorných prosieb.