Den verša

Žalmy 97:12
Radujte sa, spravedliví, v Hospodinovi a oslavujte pamiatku jeho svätosti!