Ndima yeZuva

Zvirevo 14:21
Anoshora wokwake, anotadza; Asi ane tsitsi navarombo, ane mufaro.