Ndima yeZuva

VaRoma 6:17
Asi Mwari ngaavongwe, nokuti imwi maiva varanda vezvivi, mukazoteerera nomoyo rudzi urwu rwedzidziso yamakaiswa kwairi.