Ndima yeZuva

Mako 4:24
Zvino wakati kwavari: Chenjererai zvamunonzwa; chiyero chamunoyera nacho muchayerwa nacho, nekwamuri imwi munonzwa, chichawedzerwa.