Ndima yeZuva

John 4:24
Mwari Mweya; naavo vanomunamata, vanofanira kunamata mumweya nemuchokwadi.