Ndima yeZuva

VaGaratiya 1:3
Nyasha norugare ngazvive nemi, zvinobva kunaMwari, Baba vedu, naShe Jesu Kristu,