Ndima yeZuva

VaRoma 15:1
Zvino isu, tinesimba, tinofanira kutakura vutera bwavasinesimba, tisingazvifadzi.