Ndima yeZuva
VaRoma 4:25
iye wakaiswa kurufu nokuda kokudarika kwedu, akamutswa nokuda kokururamiswa kwedu.