Verso del día

Hebreos 10:39
Randi, ñucanchi mana huashama voltiajgunachu anchi, almara pirdingaj; astaun quirijgunami anchi, almara quishpichingaj.