Verso del día
Colosenses 2:6
Shinashas, imasna canguna Señor Jesucristora chasquishcanguichi, shinallara paihuajpi puríchi.