Verso del día

1 Juan 4:20
Maican runa: Diosta llaquinimi, nisha, shina rimashas paihua uquira chijnisha, cai runa llullajmi. Maican runa pai ricushca uquira mana llaquisha, ¿imasnara pai mana ricushca Diosta llaquingairi?