Verso del día

Marcos 4:24
Shinallara paigunara nica: Ricuichi uyashcara. Canguna tupushca tupullara shujguna cangunara tupunaunga, yapasha.