Verso del día

Hechos 17:27
Shinajpi runauna Diosta mascanauchu imasna tonois rasha tupanauchu. Cierto pacha caran ñucanchimanda pai mana caruichu.