Verso del día
Salmos 80:7
At nimajcual Dios, choâtenkßa cuißchic re nak tosukßîk cuißchic âcuiqßuin. Chi sahokß ta cuißchic lâ chßôl kiqßuin re nak tocolekß.