Verso del día

Efesios 4:29
Mex-âtinac yibru aj âtin. Riq'uin ban châbil âtin tex-âtinak re nak te'xq'ue retal li ani yôquex cui' chi âtinac ut têtenk'aheb.