آیه روز

کولوسيان ۱:۱۷
او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلۀ او با هم ارتباط پیدا می کند.