آیه روز

فيليپيان ۴:۱۳
من به وسیلۀ مسیح که مرا تقویت می کند، به انجام هر کاری قادر هستم.